תילגיס / ינחיר לגיס
Sweet Violet
Veilchen/Maerzveilchen תינמרג
(Viola odorata)

,יתנש-בר חמצ (תילגיס) לגיסה
דע הבוגל אשנתמה דע קורי
.מ"ס 10
םידברמ רצוי אוה םש ,םירעוימ םיחטשב ,הפוריאב ץופנ לגיסה
הצחמל םילצומ םירוזיאב רקיעב ,םיבחרנ

טלסב םישמשמו םיליכא םיחרפהו (סג םקרמ םהל) םילעה
םילישבתלו םיקרמל םיפיסומ םילשובמה םילעה תא
ןוזמ רוטיעב םישמשמו רתויב םיאנו םינטק םיחרפה
םימשבב שמשמ ,םיחרפהמו םילעהמ םיקיפמ ותוא ,ןמשה
המישנ יננערמב םישמשמ (םהמ ןמשהו) םיחרפה


לודיג יאנת
ולדגל לקש דימעו דאמ האנ חמצ לגיסה
תוטשפתה םיענומש האנ עקרק יוסיכ םיווהמ לגיסה ידברמ
רב יבשע 
לבקיש יאנתב ,שמשב ףאו םח םילקאב לגיסה תא לדגל ןתינ
הפוכת הייקשה 
רוזיאב בטיה תזקונמו הירופ עקרק הפידע .עקרק יגוס ןווגמ
שיש יאנתב ,ןבא תוריקב םיכרחב טלקיהל יושע לגיסה .לצומ 
עקרק טעמ םהב 
'צ תולעמ -20 דע - הרקב דימע חמצה
םיחמצ שוג תקולח ידי-לע השענו הנשה לכ ךשמ אוה ,יובירה
םאה חמצמ תויריווא תוחולש תדרפה וא וישרוש לע 


תיאופר תוליעפ
,יטמוראה ןמשב ןכו וישרושבו ויחרפב ,לגיסה ילעב םישמתשמ
םיחרפהמ םיקיפמ ותוא

,(Ferulic Acid) תילורפ 'ח ,(Eugenol) ןרופיצ תצמוח שי לגיסב
ןיטלופוקס ,(Quercetin) ןיטצרווק ,(Kaempferol) לורפמק
םינינופאסו (Salicylic Acid) תיליצילס הצמוח ,(Scopoletin)

האקה םרוגה דיאולקלא - (Violine) ןילויו שי לגיסה ישרושב

ינחירה לגיסה תונוכת
(1) ינטרס-יטנא
(2) האקה םרוג
(2) לשלשמ
(1) ילאירטקביטנא
(1) םיבאכ ךכשמ
(1) רוע עיגרמ
(1) חייכמ

ולוכ חמצה/םיחרפהו םילעה (1)
םישרושה (2)


לגיסה , ןיריפסא םיניכמ הנממ ,תיליצילסה הצמוחל תודוה
...ב לופיטל שמשמ

...ב לופיטל פוריס תנכהל םישמשמ םיחרפהו םילעה


תוילגיס פוריס תנכה
םיחרפו םילע לפסה אולמ לע םיחתור םימ רטיל 1/2 וגזימ
בטיה םישותכ 
תועש 12 ךשמל תיכוכז ילכל לכה וריבעה
גיראל דעבמ וטחסו וננס
ךימס פוריס תלבק דע וחיתרהו רכוס ג"ק 1 ופיסוה
תנצנצל וריבעהו וננצ

םידליל ןונימ
םויב םימעפ 3 דע 2 ,תחא תיפכ

םישבוימ לגיס ישרושמ המח תיצמת
...ב לופיטל םישמשמ
תוריצע


תוילגיס הת

תוילגיס הת תנכה
םימח םימ לפסב שבוימה/ירטה חמצהמ לפס 1/4 וליבטה
תוקד 10 ךשמ 
ךרוצל יפל רכוס / שבד ופיסוה

...ב לופיטל שמשמ ולוכ חמצהמ הת
העגרה
שבי הפ
תוריצע
םיבאכ

ןונימ
םויב םיימעפ ,לפס 1/2רק תוילגיס  התב הגופס (סרפמוק) הייטר
...לע הלקהל תשמשמ

םייניש תאיצי יבאכ
תוקוניתב 
םייניע תקלד
רוע יאולחת

ינוציח שומיש
...ל םישמשמ םישותכה םילעה
םייוריג תעגרהתוחיפנ תדרוה


טבמאל םישותכה םיחרפה תפסוה
...ל תשמשמ

רועה תעגרה
חוחינ

היפרתמוראב
...ב לופיטל םיחרפה ןמש שמשמ

רוע תויעבתונופמיס יאולחת
תושישת


הרהזא
,םיזע ןטב יבאכ םורגל הלולע שרושהמ לודג ןונימ
םד-ץחל תויעבו המישנ יישק ,תונבצע 

.