ירלס
Celery
(Apium graveolens)

ןגאב ורוקמש יתנש-וד חמצ אוה ירלס
יבחרל ץפוה אוה ונממ ,ןוכיתה-םיה
לבת
,םיקרמ ,תוקרי ילכאמ ,םיטלסב םישמשמ לועבגהו ירלסה ילע
לע .הנושארה הנשה ילועבגב םישמתשמ .םיגדו רשב ילכאמ
תעדה תא תתל יאדכ ,לועבגה אוה רתויב לכאנה קלחהש ףא
.רתוי םיניזמ םילעהש ךכל

ירלס ילע
םילעה רומיש

,םתוא ושביו םילעה תא בטיה ופטש
םיכירפ ויהיש דע 
ושמתשהו ריוואל םוטא ילכב םוקיזחה
ךרוצה יפל םהב 

ירלס יערז
,םילשיבת םהב םילבתמו רתויב םיניזמ םה .םיריעז ירלסה יערז
חלמ לש םמעט ןווגיל םג םישמשמ םיערזה .םיקרמו םיבטר
.ץומח בורכל דחוימ ינייפוא םעט םיפיסומ םהו לפלפ לשו

ירלס יערז ןמש
,(D-limonene) ןנומיל-יד וב ףידנ ןמש םיצממ ירלסה יערזמ
ןנילס ,(Sesquiterpene alcohols) ןפרטיווקסס ילוהוכלא
תינונאדס המימלא ןכו (Sedanolide) דילונאדס ,(Selinene)
.(Sedanonic anhydride)

םיילוהוכלא תואקשמ לש םמעט ןוויגל שמשמ םיערזה ןמש
הקיטמסוקהו םימשבה תיישעתב ,חוחינ ףיסומ ןמשה
םיבילחתו םימרק ,םינובסב לודיג יאנת
בטיה תזקונמו החל ,היירופ עקרק
רירק טעמ םילקא
האלמ שמש
הרידסו הפוכת הייקשה
ףוטפטב תוקשהל יוצר םילע תולחמ תעינמל 
תכרוא 'צ תולעמ 24 דע 21-ב הטיבנה .םיערזמ יובירה
םימי 14 דע 10 
העירזה רחאל םוי 140-ו 90 ןיב לבקתי לוביה

!רוע תחירפ םורגל לולע ירלס יחמצב ךשוממ ףוג עגמתיאופר תוליעפ
.םיערזבו וישרושב ,ירלסה ץימב םישמתשמ
דיאולונדס ,ףרש ,תוקנח ,(D-limonene) ןנומיל-יד ליכמ ירלסה
(Sedanonic anhydrides) תויתונדס תומימלא ,(Sedanoloid)
.םיפידנ םינמשו

תילופ הצמוחו C ןימטיו ,A ןימטיו ,ןגלשא ,לזרב שי םילעב
.לועבגב רשאמ הברהב הלודג תומכב םלוכ ,ןדיסו

ירלסה תונוכת
ןתשמ
לשלשמ
קזחמו ץירממ
רוזחמה תא דדועמ
םייעמ יעלות דימשמ
תותיווע דגונ
םיזג ךכשמ
עיגרמ

םילעב שומישה
...ב לופיטל םישמשמ םיירטה םילעה

תיללכ העגרה
ףוגה לש ימינפ יוטיח
ןורגיש
תרכוס

םיערזב שומישה
.תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת שי םיערזל
...ב לופיטל םישמשמ םה
(1) םדב לורטסלוכ רתיםד-ץחל רתי

םדה-ץחל תדרוהל אוה םג שמשמ ירלסה ץימ (1)

ירלס יערז הת
םישותכ םיירט םיערז השודג תיפכ לע םיחתור םימ וגזמ
ותשו וננס ,תוקד 20 וניתמה

...םג הווהמ התה
בוט ןתשמ
(עבק ךרד ינפוג לוגרית בולישב) לקשמ תיחפמ

תורהזא
התה תייתש .אפורב ץעוויהל ירלס יערז הת םיתושה לע
.םילזונ לש הלודג תומכ ףוגהמ קיחרהל הלולע 
...תכירצ לש הרקמב םג אפורב ץעוויהל םג שי
הצמוח ילרטנמ
םילרנימ וא םינימטיו
ונימא תוצמוח
ןיריפסא
תולשלשמ תופורת
לועישו ןוניצל תופורת
...ןכו
וידעלב וא םשרמ יפל םא ןיב ,תורחא תופורת
לולע רבדה .הלודג תומכ תכירצ הרוסא ןויריהב םישנ לע
הלפהו םחר תויוצווכתה םורגל 
םייתנשמ תוחפ ינב םידלי לע הרוסא הכירצה
תוקינימל םג תצלמומ הניא התה תכירצ
(Contact dermatitis) עגממ רוע תקלד םורגל לולע ירלסה
.(Photodermatitis) לוגס-הרטלוא תנירקל רתי תושיגרו 

...'דח - ירלס ואר

.