תינפיז הקבס/הקבד
Cleavers/Goosegrass
(Galium aparine)

אשנתמה יתנש-דח חמצ איה תינפיז הקבד
יבחרב הצופנ איה .רטמ 1.2 דע הבוגל
םירוזיאב דחוימב ,םיכרד ידיצב םלועה
.םיחל

םילעה .םיערזהו םילעה םילועבגה ,םינטק םיפיז תינפיזה הקבדל
לירפאמ םיחרופו בכוכ ייומדו םינטק םיחרפה ,תינח ייומדו םירצ
.רבמטפס דע

.רירמ המעט יכ םא ,תינפיזה הקבדה תא לוכאל ןתינ
.םמעט תא תנווגמ םיקרמל הקבדה תפסוה
.הפקל בוט ףילחת םישמשמ ,טעמ םייולקו םישבוימ ,םיערזה
.םודא עבצ םיניכמ שרושהמ
.םיידיהמ תפז תרסהל שמשמ חמצה ץימ


לודיג יאנת
.החל עקרק יגוס ןווגמ
.אלמ לצ דע האלמ שמש
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא הרפמ חמצה .תוישופיחו םיבובז ידי-לע    
לשבו םיערז 3,500-כ רציימ דחא חמצ .םיערזהמ יובירה
.תובורק םיתיעל ללדל שי ךכ    
םיעייסמו ודיל םירבועב םיספתנה םיפיז הסוכמ חמצה
.יובירל ךכ    
.הרקל שיגר וניא חמצה
.היח רדג תשמשמ הקבדה
.םיבר םירפרפ לע ביבח חמצה


תיאופר תוליעפ
ץימבו םישבוימה היחרפב ,תינפיזה הקבדה ילעב םישמתשמ
.לצב םישבימו החירפה ינפל םיפסוא םילעה תא .ירטה חמצה
.שבוימה/ירטה חמצב םישמתשמ

,(Galiosin) ןיזוילג דיסוקילגה םה הקבדב םיליעפה םיביכרמה
רמומה ,(Asperuloside) דיסולורפסא ומכ םירחא םידיסוקילג
.םידיאונובלפו םינינאט ןומיל תצמוח ,םינידנלגטסורפל ףוגב

(שרושל טרפ חמצה לכ) תינפיזה הקבדה תונוכת

.תיללכ םילער תקיחרמ
.תצווכמ
.העזה תדדועמ
.םוח הדירומ
.תקזחמ
.תוקלד תדגונ
.תנתשמ
.תלשלשמ
.םדה תא תרהטמ
.רוע יעגפב תלפטמ

...ב לופיטל רקיעב תשמשמ תינפיזה הקבדה
...ב לופיט םשל תויטר תנכהל שמשמ ירטה חמצה ץימ
.םיעצפ

...ומכ ,רוע תויעבב לופיטל תשמשמ תינפיזה הקבדה


...הפמילה תכרעמב תויעבב לופיטל
.(Lymphadenitis) הפמילה תוטולב תקלד
.(Tonsillitis) םידקש תקלד.(Adenoid) םיפילופ תוחיפנ

...ב לופיטל םג תינפיזה הקבדה השמיש רבעב
.(Jaundice) תבהצ

תינפיז הקבד הת
םימח םימ לפסב חמצהמ תושודג תויפכ 3 דע 2 ורשה
.תוקד 15 דע 10 ךשמב    
.םויב רתויו םילפס 3 ותש

תורהזא
.ךכל םישיגרב רוע תקלד םורגל לולע חמצה ץימ עגמ