קובמס
Elderberry
Holunder תינמרג
(Sambucus canadensis)

.'האופרה ץע' הנוכמה חיש יומד ץע קובמסה
הקירפא ןופצבו היסאב ,ב"הראב חמוצ אוה
םירטמ 4 דע הבוגל אשנתמו

- (Black Elderberry) רוחשה קובמסה - יפוריאה ותחפשמ ןב
םירטמ 10 דע הבוגל אשנתמ

עבצ םילעהמ ,רוחש עבצ םיניכמ וישרושמו קובמסה תפילקמ
לוגס עבצ םירגרגהמו קורי 
קובמסה ןיי תנכהל םישמשמ קובמסה ירגרג
תובירו תוגועב םירגרגה םישמשמ םלושיב רחאל


לודיג יאנת
תרשעומ תילוח עקרקב בטיה חתפתי קובמסה ץע
ןקנחו (Humus) סומוהב וא תיבובקרב 
שמשל תיקלח דע האלמ הפישח
תידדה הירפהל םיצע ינש תוחפל םיצוחנ
(Cuttings) םירוחייו ,םיערזמ אוה יובירה
(Drought) תרוצבב דימע ץעה


תיאופר תוליעפ
תפילקב ,םילעב ,םירגרגב ,קובמסה יחרפב םישמתשמ
םישרושבו עזגה

,C ןימטיו ,B ינימטיו ,A ןימטיוב םירישע קובמסה ירגרג
ונימא תוצמוחו םידיאונטורק ,םינינאט ,רכוס ,םידיאונובלפ 

ןיטיצרווקו (Rutin) ןיטור םידיאונובאלפ שי קובמסה ילעב
ןירגינובמס ,C ןימטיו ,םידיאולקלא ,(Quercertin
(Cyanogenic gluc.)ינגונאיצ דיסוקולגו (Sambunigrin

תינאיצורדיה הצמוח םיליכמ םיירטה םילעה
 םיזנאה ,(Cane sugar).הנק רכוס ,(Hydrocyanic acid
ןמוש תוצמוח ,(Betulin) ןילוטב ,(Invertin) ןיטרווניא 
(Potassium nitrate) ןגלשאה טרטינ לש תולודג תויומכו 

...ב לופיטל שמשמ קובמס ןיי
(Sore throat) ןורג יבאכ
(Sweating) העזה דודיע
(Flu) תעפש

תוילזונה ףוגה תושרפה דדועמו רהטמ םירגרגה ץימ
...ב לופיטל םה םיירקיעה וישומיש
(Cold) תוננטצה
(Phlegm) חויכ
(Dropsy) תמיימ

...םישמשמ םייח קובמס ירגרג
םינתשמו םילשלשמ

...ב לופיטל תשמשמ םירגרגה תטילח
(Cystitis) ןתשה תיחופלשבו ןתשה יכרדב תוקלד
(Nerve disorders) תויבצע תוערפה
(Back pain) בג יבאכתורהזא
םילושלישו תואקה םורגל םילולעו םיליער םיערזה
םלושיב רחאל םיליכא םירגרגה

םהב שי (Tonic) קוזיח תובורעתב םישמשמ םיחרפה
(Ursolic acid) תילוסרוא הצמוח 

...םישמשמ םה םהלש תונותמה ץווכה תונוכתל תודוה
תורגב יעצפ
סיזאירוספ
רועה ןודיעל הפיטש ימ
המזקא לע הלקהל


...םישמשמ קובמסה יחרפ ורשוה םהב םימ
םנוניס רחאל ,(Eyewash) םייניעל םינייוצמ הפיטש ימ
ןורג יבאכ ךוכישל (Gargling water) רוגריג ימ

תושיבחבו תוחשמב םישמשמ וילעו קובמסה יחרפ
םיפושפישו םיכתח ,תויוחיפנ ,תויווכל


תוררקתהב לופיטל ןנערמ הת

שבדב וקיתמהו ענענ/הטנמ ילע םע קובמס יחרפ וטלח

ןותמ ןתשמו לשלשמ שמשמ םיחרפה הת


2002 לירפא
תעפש דגנ קובמס תיצמת
ירגרג תיצמת תעפשה תא וקדב רשא םילארשי םירקוח
לח םירקמהמ 90%-בש וליג ,תעפש ילוח לע קובמסה
המלחה התיה םהמ קלחבו םימוטפמיסב רכינ רופיש
,םימי 6 םימי תמועל ,השולש-םיימוי ךות תאז ,האלמ
הלבק אל רשא ,הליבקמ תרוקיב תצובקל ךראש ןמזה
לופיט לכ

.