יסננ לקד / וטמלפ וס
Saw Palmetto/Sabal
(Serenoa repens/Sarenoa serrulata)

רפסמ יפוחל חמוצה יסננ לקד אוה וטמלפ וס
םורדבו יטנלטאה ףוחה ךרואל ב"הראב תונידמ
םירטמ 3 דע הבוגל ססונתהל יושעו הינרופילק
הקירמא ןופצ ידילי םינאידניאה תא שמשמ וטמלפ וסה


לודיג יאנת
שוגכ תויטיאב חתפתמ וטמלפ וסה
םילקד לש 
בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
תוחילמו תרוצב יאנתב דימע לקדה


תיאופר תוליעפ
.(םישבוימ וא םיירט) תוריפב םישמתשמ
,ףידנ ןמש םניה םהב םיליעפה םירמוחה
(Steroidal saponin) ידיאורטס ןינופאס
(Polysaccharides) םידירכסילופו םינינאט
ןמוש תוצמוח זוחא 95 דע 85 הליכמ תזכורמ וטמלפ וס תיצמת
םילורטסו

-ורדיהידל ןורטסוטסט תרמה ענומ וטמלפ וסה
אוה ףסונב .(Dihydrotestosterone) ןורטסוטסט
ןגורדנאה ינטלוקו ןגורטסאה ינטלוק לע עיפשמ
(Androgen)


וטמלפ וסה תונוכת
ןורטסוטסטורדיהידל ןורטסוטסט תרמה תא ענומ אוה
Dihydrotestosterone
ןגורדנאה ינטלוקו ןגורטסאה ינטלוק לע עיפשמ אוה
(Androgen
חייכמ
ןתשמ
יתקלד-יטנא
ץווכמ
קזחמ
אטחמ


...תוילנומרוה תויעבב לופיטל תושמשמ ולא תונוכת
.(הריפש) תלדגומ תינומרע תטולב
תועפות אלל ךא ,תופורת לש וזל המוד וטמלפ וסה תלועפ 
ןהל תוולנה יאוולה 
.(Male-pattern hair loss) רעיש תרישנ
ןורטסוטסטה תעפשהמ קלח םלוב וטמלפ וסב שומישה 
יעדמ ןפואב ןחבנ םרט רבדה .תוחרקתהה ךילהת לע 
םייכריה ןגאב םיינורכ םיבאכ תנומסתו תינומרעה תקלד
(Chronic Pelvic Pain Syndrome - CPPS
.ןמזב תלבגומ (תופורת תמועל) הז לופיט תעפשהש הארנ 
,המישנה תכרעמ לש םיירירה םימורקב תונוש תויעב
תינורכ תוננטצהב םיוולמה 

(Commission E) האופר ירזבאו תופורתל ינמרגה ןוכמה
ןתמב תוערפהב לופיטל וטמלפ וסב שומישה תא רשיא
,תינומרעה תטולב לש הריפש הלדגהמ תועבונה ןתש
םינושארה היבלשב

רבגב
(Testicular inflammation) םיכשא תקלד לע הלקה
תונוא ןיאב לופיטב הרזע

השיאב
רוזחמ יבאכ תעב עויסו הייברה תכרעמ קוזיח
רוזחמלו הקנהל הוולתמה םיידשב תושיגר תתחפה
ינימ תורירקב לופיטב הרזע

תורהזא
הלולע וטמלפ וסב שומישמ האצותכ ,PSA-ה תמר תנטקה
תינומרעה ןטרס יוליג תוהשהל 
,םיינורכ םילוח ,םירענ ,םידליל ץלמומ וניא לקדב שומיש
תוקינימו ןויריהב םישנ 
תוליחב ,לושליש/תוריצע ,שאר-יבאכ םורגל לולע וב שומישה
(רתי ןונימב רבודמ רשאכ רקיעב) תואקהו 
ןמזב הליטנ :הרעה .המישנ-יישקו תויוחפנתה לע ףא חווד
ולא תועפות תיחפהל היושע לכואה 
תופורת םילטונה וא תילומרוה הניחבמ םישיגרה ולא לע
וטמלפ וסב שומישל עגונב ץעוויהל תוילנומרוה 
לעו הפקיזה לע הערל עיפשהל לולע וטמלפ וסב שומישה
ב"הראב ואציש תויחנהל םאתהב .ינימה קשחה 

תופורת לע תוידדה תועפשה
לש ןתוליעפ לע העפשה תויהל הלולע וטמלפ וסב שומישל
רשא העינמ יעצמא ומכ ,תוילנומרוה תויעבב לפיטל תופורת 
.םינומרוה תפלחה תייפרתב תושמשמה תופורתו הפב םילטינ 
וטמלפ וסב שומישמ ענמיהל ולא תופורת םילטונה לע 

...תושדח - וטמלפ וס ואר

.