היוס
Soy bean/Soja
(Glycine max/Glycine hispida)

היוסה ילופ .תוינטקה תחפשמל תב היוסה
הנופא ירגרגל המודב םילימרתב םינותנ
.תיבה קשמ תויחלו םדאל ןוזמ םישמשמו
דע הבוגל אשנתמו היסא חרזמב לדגה יתנש-דח חמצ איה היוס
,היוס חמק ,היוס ןמש רוצייב (םילופ) םיערזב םישמתשמ .מ"ס 60
.היוס בלחו הממדא ,ופוט
 
םיירט היוס ילופ תנכה
,םיחתור םימ הליכמה תבחמל םיקורי היוס ילופ ג"ק 1/2 ופיסוה
.םיחולמ טעמ  
דע תופסונ תוקד 10 וניתמהו שאה תא ושילחה ,רצק ןמז ולשב
.וככרתי םילופהש  
.דיימ ושיגה
 
םישבוימ היוס ילופ תנכה
,הארמ םילופל הנקתו הנכהה ןמז ןיטקת םימב תמדקומ היירשה
.םירפושמ םעטו םקרמ
.םישבוימ היוס ילופ ג"ק 1 לכל םימ ילפס 12 ריסל ופיסוה
.(הלילה ךשמב) תועש 8 דע 6 ךשמל וחינה
.ולשבו םיירט םימב ופטש ,םימה תא וכפש
 
ופוט
היוס ילופמ םיניכמש הכר הניבג יומד לכאמ אוה (Tofu) ופוט
.תורחא תונמ בולישב וא לבותמ ותוא םילכוא .וצמחוהו וססתוהש
.ואיפקהלו ונגטל ,ופוטה תא שבייל ןתינ

.רשבל ףילחת ,םלועב םיבר תומוקמב ,תשמשמ היוסה
תשמשמ ,םיפסונ םימזינגרוא-ורקימ םע הססתוהש היוס
.היוס חרמימו היוס בטור ומכ ,םעט ינינאל םירצןמב  
.הצחמל םילשב םילופה רשאכ דחוימב המיעט היוסה
םתורשהל שי הז הרקמב .ידיתע שומישל היוס ילופ שביל ןתינ
.םיחתור םימב תוקד המכ ךשמב ןכל םדוק  
.בר ןמז ךשמב ,םוטא ילכב קיזחהל ןתינ םישבוימ היוס ילופ
.םיעטו אירב ףיטח םישמשמ םייולקה םילופה
.םיימוי דע ררקמב קיזחהל ןתינ םיירט םילופ
.םישדוח רפסמ דע םקיזחהל ןתינ םיאפקומ
.הפקל ףילחת םישמשמ בטיה םייולקה היוס ילופ
 
ופוטה תנכה
םיביכרמה
.םישבוימ היוס ילופ (םילפס 3) 'ג 400
.(Calcium sulfate) ןדיס תרפוג (תויפכ 3) 'ג 15

הנכהה ןפוא
.(דבלב םיבוט וריאשה) םילופה תא וניימו וקנ
הלילה ךשמל 1:5 סחיב זרב-ימב םישבוימה םילופה תא ורשה
.(רדחה תרוטרפמטב תועש 8-כ)  
.םירק םיירט םימב ופטשו םימה תא וכפש
,רדנלב/החממב ,זרב ימ רטיל 3-ב םירשומה םילופה תא ונחט
.הלילד תבורעת תלבקל דע ,תוקד 3 ךשמ ,ההובג תוריהמב  
םייביס םירמוח תקחרהל הניבג ןוניסל שמשמה דב ךרד וננס
.(היוסה בלח) ילזונה קלחה תא ופסאו  
.תוקד 10 ךשמל הנטק שא לע בלחה תא ודימעה
(!ךכ לע ודיפקה) תולעמ 80 דע ןנטצהל וחינה
100-ל ןדיס תרפוג 'ג 15 :תממוחמה השרקהה תסימת ופיסוה
.תושבגתהה תליחת םע דיימ וקיספהו השיחב ךות ,םימ ל"מ  
.תוקד 10 ךשמל ,תוברעתה אלל ,ךילהתל וחינה
.זוחא 1/2 דע 1/4 אוה היוסה בלחל שירקמה רמוחה ןיב סחיה
.הניבג ןוניסל דבב תדפורמ תינבתל וריבעהו שירקה תא ודירפה
.התלוכתו תינבתה תא וסכיש ךכ המינפ דבה ילוש תא ולפק
.תוקד 15 ךשמב וילע וצחלו הסכמב תינבתה תא וסכ
.ןכומה ופוטה תא ואיצוהו תינבתה הסכמ תא וריסה
.םירק םימב ולבטו םייוצרה םילדגל וכתח
.םוי ידמ היירשהה ימ תא ופילחהו ררקמל וסינכה
.ןירמזור וא ןוגרט ,תינרוק ,לצב ,טקסומ 'א ,םרוימ ,תיריעב ולבת
 
(Edamame) הממדא
יורק אוה םש ,ןפיב ץופנה ןיזמו הנכה ריהמ לכאמ אוה הממדא
ולשיב םתוא םיירט היוס ילופמ יושע אוה .(Mao Dou) ואד ואמ
ןבאתמכ שמשמ רשא םיעט לכאמ והז םילימרתב םדועב טעמ
הניחבמ םילדו ןמוש יריתע םירחא םילכאמו ספי'צ/םינגוטל ףילחתכו
.שונשינל םישמשמה ,תיתנוזת
.תוקרי םע ותוא םיבברעמ וא רשב םע הממדא םילשבמ ןיסב

הנכהה ןפוא
תוקד 10 ךשמב (חלמ םע וא אלל) םימב םילופה תא ולשב
.תוקד 3 ךשמה םיחתור םימב םילופה תא ולבט וא  
.םהילע הציחל ידי-לע םילימרתהמ םילופה תא ופליש

.וב שומישל דע איפקמב הממדאה תא קיזחהל ןתינ
 
היוס ןמש

רוצייב :ןוזמה תיישעתבו ומצע ינפב שמשמ היוס ןמש
שמשמ הישעתב .תינוימבו טלסל ןמשכ ,לושיבל הנירגרמ
,םיקרח ילטוק ,יוקינ ירמוח רוצייב היוסה ןמש
,לייאמא ,תופורת ,תוכל ,לייאמא יגוגיז ,םיעבצ ,םואלוניל
.קיטסלפו םיבילחת ,הקיטמסוק ,תופורת ,תוכל ,לייאמא
 
היוס חמק
חמק .היוסה ילופ ןמש יוציממ רתונ רשא רמוחה אוה היוס חמק
הובג יתנוזת ךרע לעב אוה ,ההובגה ןובלחה תלוכתל תודוה ,הז
.תיבה קשמ תויח תסבאהל רקיעב שמשמו
.ןובלח 45% דעו ןמש 20% םיליכמ םיערזה


לודיג יאנת
.האלמ שמשו שביו םח םילקא
.בטיה תזקונמו החל ,הירופ עקרק יגוס ןווגמ
.עקרקהב ןקנח תעבקמ היוסה תוינטקה תחפשמל תבכ
.הלועמ קורי ןשד שמשמ ולוכ חמצה
.םיקרח ידיב םיקבואמו (םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.מ"ס 4 העירזה קמוע .םיערזמ יובירה
,העירזה ינפלש הלילה ךשמל ,םימח םימב םיערזה תליבט
.םייעובשכ תכרואה ,הטיבנה תא רפשת  
.ולוכ ץיקה ךשמב בינת ,םייעובש ידמ העירז
.רתויב אירב ןוזמל תבשחנ תטבנומ היוס
.למק חמצהו םירשונ םילעה היוסה ילופ תלשבה םע


תיאופר תוליעפ
ןובלח .םישרושבו םילועבגב ,םיחרפב ,היוסה ילופב םישמתשמ
,ונימא תוצמוח ליכמ אוה .םילופה תלוכתמ 36% הוהמ היוסה
,ןדיס , (Phytic Acid) תיטיפ הצמוח ,םינינופאס ,םינובלפוזיא
.םיביסו (Trypsin Inhibitors) ןיספירט יבכעמ ,םויזנגמו ץבא

היוסה תונוכת
(3).םייניע תלפטמ
(1).לוכיעל תעייסמ
(4).תותיווע תדגונ
(1).העזה תדדועמ
(2).תצווכמ
(4).תלשלשמ

.םיססתומ היוס םילופ (1)
לועבגה תפילק לש המח תיצמתו םישותכו םיסועל רסוב ילופ (2)
םישרושה וא  
.תינרקה תוריכעב לופיטל .היוסה יחרפ (3)
.םיטבנה (4)

...לופיטל םישמשמ םיססתומה םילופה
.שאר-יבאכ
.תונבצע
.תוננטצה
.םוח

...לופיטל םישמשמ םיטבנה
.העזה טועימ
.(Arthralgia) םיקרפמ באכ
.תקצב
.(Dysuria) הנתשהב באכ

.תונקדזה םיטיאמו תונוש תולחמ םיענומ היוס ילופ
ךכב םיענומו םדב LDL - ערה לורטסלוכה תא םיתיחפמ םה
,(םיריפשו םיריאממ) םילודיג ,הזובמורט/תקקפ ,םיקרוע תשרט
.סיזורופואטסואו תונוש ןטרס תולחמ
היוסה הווהמ םלצא יניסה םעהו ינפיה םעה םניה ךכל החכוה
.טירפתהמ 10%-מ הלעמל

שי היוסב םינובלפוזיאה לש הנותמה תינגורטסאה םתוליעפל
יאוולה תועפות אלל רבעמה ליגב םישנ םע הביטמה העפשה
...םינומרוהב לופיט ואר .ןגורטסאב שומיש לש


היוס ילופ לפס 1/2-ב יתנוזת ךרע
םילשובמםיירט
םרג'חיםרג'חי
60149תוירולק
2
1
7.7
1.1
כ"הס ,ןמוש
יוור ןמוש
1
3
6.6
8.5
יוור יתלב ןמוש
תומימחפ
8
-
1.8
3
םייתנוזת םיביס
םירכוס
6
88
14.3
-
ןובלח
ןדיס
4.4
1.0
לזרב
ץבא
0.1
0.3
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
0.3
0.2
46.2
B3 ןימטיו
B6 ןימטיו
תילופ הצמוח

(םרג 100) הרפ בלח תמועל היוס בלח
היוס בלחהרפ בלח
3361
1.91
0
3.34
14
ןמוש
לורטסלוכ
1.3
4 יפ
0םיביס
B1 ןימטיו
2 יפ
42 יפ
B3 ןימטיו
ןגנמ

הרהזא
.םתליכא ינפל בטיה םלשבל םיבייח ןכלו םיליער םייח היוס ילופ

...3 ...2 ...1 'דח - היוס ואר