דפרס
Nettle, stinging
(Urtica dioica)

,םינז תואמ ולו ארפ חמצ דפרסה
םילע חמצל .םלועה יבחרב ץופנה
אוה .םיננושמ םיילושו םיהכ םיקורי
לועבגה .רטמ 2 דע הבוגל אשנתמ
.תוריעז תורעשב םיסוכמ םילעהו

ףסות הווהמ דפרסה ,םיהובגה ליפורולכהו ןדיסה תלוכתל תודוה
.דחוימב םיניזמו םימיעט םיריעצה םילעה תוצק .הלועמ ןוזמ  
ןיוצמ רוקמ םיווהמו םימיעט ,םילשובמ םיריעצ דפרס ירצנ
דחוימב ,םינוש םילרנימו E ןימטיו ,C ןימטיו ,ןיטורק-אטבל  
.ןוקיליס  


תיאופר תוליעפ
םיתיעלו החירפה ינפל םיפסוא םתוא ,דפרסה ילעב םישמתשמ
.שרושב םג םישמתשמ
רתויב יצמוח ןובלח ,(Agglutinin) ןיניטולגא ליכמ דפרסה
.(Beta-sitosterol) לורטסוטסיס-אטב ןכו םוחב דימעה
.C ןימטיוו לזרבב דחוימב רישע דפרסה

םילעב שומישה
ץוווכמררועמ
ןתשמ
חייכמ
תותיווע דגונ


...םילעה יכ םג אצמנ םייח ילעבב םירקחמב
םינותמ ,תקלד ידגונ     םיבאכ יככשמ
םדב רכוסה תמר תא םיתיחפמ


...ב לופיטל םישמשמ םילעה
(Allergic rhinitis) תיגרלא תלזנ
הריפש ,תלדגומ תינומרע תטולב
ףוגב (רתונש) ירויש ןתש תתחפה
ינווינ ןורגיש
(Tendinitis) םידיג תקלד
(Neuralgia) םיבצע יבאכ
(Insufficient lactation) בלח טועימ

(Sciatica) תישנ
(Hemorrhage) םומיד
(Menorrhagia) רוזחמ ןמזב םומיד רתי
תוחרקתה/רעיש ןדבוא
ןורגיש/תיניצ/טואג/הרגדופ

...ב לופיטל דפרסה שמיש רבעב
המזקא    הימנא


.הלקה איבת ,םילעב ןורגיש עוגנ רוזיא תשיבח
ךכ-לע רבגתהל ידכו רוזיאה יוריגל םג םרגי רבדה 
.הקזוחב ותוסעל שי 
תחימצ דדועת דפרס תיצמתב תפקרקה יוסיע
.רעיש 


תורהזא
םורגל לולעש הרגמו ינצקוע רמוח רועל רידחמ דפרסב עגמ
,(Formic acid) םילמנ תצמוח ,הז רמוח .תיגרלא הבוגת 
הבוגתכ ףוגב שרפומה רמוח ,(Histamine) ןימטסיה ליכמ 
.םיפסונ יורג ירמוחו תיגרלא 
.לשובמ וא שבי דפרסה רשאכ םיגגופתמ ולא יוריג ירמוח 
.םימב הלוהמ הייפאל הדוסב ושמתשה הבירצה לע הלקהל 

ומכ ,יאוול תועפות רפסמ תויהל תולולע דפרסב שומישל
תלרח ,רועב הבירצ תשוחת ,םילזונ תריצע ,הביק לוקלק 
.ןתש ןתמב םיישקו - ימוקמ לופיטב - (Hives

תופורת לע העפשה
(Acute arthritis) הפירח םיקרפ תקלד ילוחב ךרענש רקחמ
תופורת לש ןתעפשה תא ריבגמ דפרס ילעב שומישש אצמ
NSAID / תוידיאורטס ןניאש ,תקלד תודגונ
.(Non-steroidal anti-inflammatory medication)
.דפרסב שומישל עדומ תויהל לפטמה אפורה לע

...תושדח - דפרס ואר

.