תושדח - היביטס
Stevia - News

שמשה רואל הפישחב הביצי הלוק הקוקב היביטסה
יביטינגוק יתואירב ביכרמכ היביטס לע טנטפ אצוה
רבעבמ הרירמ תוחפ היביטס
םדה רכוסב טולשל תרזוע היביטס
קיתממכ הדיקפתל רבעמ ,הובג ןונימב היביטס
רתי תנמשה םע דדומתהל תרזוע היביטס תיצמת
ינמושה דבכה תלחמ ינמיס התיחפמ היביטס תיצמת
תואירבל ער היביטס רכוסה ףילחת םאה


...היביטס ואר

2008 רבמטפס
שמשה רואל הפישחב הביצי הלוק הקוקב היביטסה
יכ אצמ (Coca-Cola) הלוק הקוק תרבח הכרע רשא רקחמ
.רואל ופשחנa תואקשמב הלכתמ הניא (Stevia) היביטסה

(Exposure to light) רואל הפישח יכ אצמ ,1983-מרקחמ
דיסוידואבר רמוחב תיתועמשמ הדירי המרג
רוא לש םלש דחא עובשל ךרע הווש ,(Rebaudioside A)
.ץיקב שמש

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 טסוגוא
יביטינגוק יתואירב ביכרמכ היביטס לע טנטפ השיגמ DSM
היביטס תיצמת DSM תרבח האיצוהש טנטפ םושיר תשקב
חומה דוקפית תא ריבגהל היושע (Stevia extract)
םייעבט םיביכרמב ןיינע ריבגהלו (Boost brain function)
.(Cognitive health) תיביטינגוק תואירבל

הדימל ומכ ,םייביטינגוק םידוקפיתב רופישב רבודמ
.(Alertness) תונרעו (Memory) ןורכיז ,(Learning)

תא רפשל תויושע rשt תובוכרתב רבודמ םירקוחה ירבדל
םע ןהלש היצקארטניאה תועצמאב יביטינגוקה דוקפיתה
תא ריבגמש חומב (NMDA receptor) יפיצפס ןטלוק
תותיא וא (Synaptic transmission) יטפניסה רודישה
.(Chemical signalling in the brain) חומב ימיכ

NI


2015 רבמבונ
רבעבמ הרירמ תוחפ היביטס
.(Taste receptors) םעטה ינטלוקב םירקוח ודקמתה הכ דע
ב"הרא קרוי-וינ Cornell University-ב ןוזמ ינעדמ ודבע תעכ
Rebaudioside A - (Stevia) היביטס לש היביכרמה דחא לע
(Glycoside molecule) דיסוקילג תלוקלומ ,(REB A םג הנוכמה)
יאוול םעט לש ץוצמק הבינמו ירכוסה םעטה תא תקפסמה
.קיתממה לש תוירחסמה תויורשפאה תא ליבגמה

REB A-ה תא רזפמ אוהש ךכ REV A תא וניש םירקוחה
תסימת .םהשלכ םיימיכ םירשק רוציל וא רובשל ילבמ
.היביטס לש םירמה םיביכרמה תא תקתנמ וז ןובלח

תואקשמה ףנע תא דדועל םייושע רקחמה יאצממ
תוזוראה תושובחתה (Beverage industry)
,(Cream sauces) תנמש יבטר ,(Packaged dressings)
(Dairy) בלח ירצומו (Powdered soups) הקבא יקרמ
.היביטסב שומיש רתי דדועלו

Food Chemistry


2017 לירפא
םדה רכוסב טולשל תרזוע היביטס
יכ ,םירבכעב םייוסינב ,ואצמ היגלבו הינטירבמ םירקוח
רושקה ,TRPM5 םשב ןובלח הליעפמ (Stevia) היביטס
אלממ הז ןובלח .(Taste perception) םעטה תסיפתל
רחאל (Insulin) ןילוסניא ןומרוהה רורחשב דיקפת םג
.הליכאה

תירלוקלומו תירלולס האופרל הקלחמב םירקוחה ירבדל
םיאצממה היגלב Katholieke Universiteit Leuven-ב
םיינשדח םילופיטל תלדה תא חותפל םייושע
.(Type-2 diabetes) 2-גוס תרכוסב

ןובלח -TRPM5 תא הליעפמ היביטס יכ ואצמ םירקוחה
.יממואו םירירמ ,םיקותמ םימעט תסיפתל בושחה

ביכר ידי לע רתוי דוע תקזחתמ םעטה תשוחת םהירבדל
םעטה תא ריבסמ הז רבד .TRPM5 תא ררועמש היביטס
.רמה יאוולה םעט תא םג ומכ היביטס לש רתויב קותמה

בלבלה לש אטבה יאת תא שקבמ TRPM5 ,ןכ לע רתי
רבד .ןוזמה תכירצ רחאל ןילוסניא רורחשל (Pancreas)
לש תוחתפתה ענומו םדב רכוסה תומר תוסיווב רזועה
.2-גוס תרכוס

בושחל ןתינש ינפל הכורא ךרדהו יסיסב רקחמה םהירבדל
םירבכעהש םינונימה ,תישאר .תרכוסל םישדח םילופיט לע
(Stevioside) דייסיביטסה תומכמ הברהב םיהובג ולביק
.תישונא הכירצל םירחא םירצומבו תואקשמבש

Nature Communications


2017 ינוי
קיתממכ הדיקפתל רבעמ ,הובג ןונימב היביטס
Nat. Centre for Food Safety Risk Assessment ירקוח
(Ethanolic extract) תילונתאה תיצמתה יכ ואצמ ןיס גני'גייב
300 יפ תב תומכב תישונא הכירצל החוטב (Stevia) היביטסמ
ןוזמכ שומישל תויונמדזה תחתופו ץלמומה ימויה ןונימהמ
יתרוסמה הדיקפתל רבעמ תויתנוזת תויונמדזהו ילנויצקנופ
.קיתממכ

היביטסה ילעב םיפסונ םייתנוזת םיביכר והיז םירקוחה
תונוכת שי הלש תילונתא תיצמתל םהירבדלו
רתוי תובוט (Antioxidant properties) תויטנדיסקוא-יטנא
(Anti-proliferative effects) תויגושגש-יטנא תועפשהו
,(Negative toxicity results) תוילילש תוליער תואצות ודעותו
.םירבכעב

90 ךשמב תונוש תויתנוזת תומרב תודלוחל ילארוא ןתמ
םיינילק ,םייגולוטמה ,םייתוגהנתה םייוניש ררג אל םוי
(Histopathological changes) םייגולותפוטסיה וא
.תודלוחב ,םייתועמשמ

תועפות וא התומת האצמנ אל ,םוי 90 ךשמנש ,רקחמב
םילדבה ופצנ אלו לופיטל תורושקה תוילילש תוינילק
ףוגה לקשמבו תיעובשה ןוזמה תכירצב םייתועמשמ
.תרוקיבה תצובקו לופיטה וצובק ןיב ,תודלוחה לש

,היביטסה ילע תיצמת לש ךשוממ ילארוא ןתמ ,ףסונב
לורטסלוכ תיתועמשמ התחפהל םרג ,םוי 90 ךשמב
ןימובלאו (Total protein) ללוכ ןובלח ,(Cholesterol)
.רתויב הובגה ןונימב (Albumin)

לש תילונתאה תיצמתה יכ םירמואו םימכסמ םירקוחה
(Genotoxicity) תויסקוטונג ופשח אל היביטסה ילע
.(Subchronic oral toxicity) תינורכ-תת תילארוא תוליער אלו
.תצלמומה תימויה הכירצהמ םעפ 300 דע התייה ןונימה תמר

Regulatory Toxicology and Pharmacology Journal


2017 רבמטפס
רתי תנמשה םע דדומתהל תרזוע היביטס תיצמת
Autonomous University of Yucatan-ב םירקוח ירבדל
(Stevia) היביטס לש םייתואירבה תונורתיה וקיסקמ
איהו (Sugar reduction) רכוסה תתחפהמ םיגרוח
תוערפהב לופיטל תיעבט הביטנרטלא תווהל םג היושע
רתי תנמשה ומכ ,(Metabolic disorders) תוילובטמ
.(Type-2 diabetes) 2-גוס תרכוסו (Obesity)

לע וחוודש תוליעומה תועפשהה תא וקדב םירקוחה
תוילוהוכלאו תוימימ היביטס תויצמת - לוביטס תובוכרת
תורזגנה - (Aqueous and alcoholic stevia extracts)
(Roots) םישרושהו (Flowers) םיחרפה ,(Leaves) םילעהמ
.היביטסה חמצ לש

םהב םירבכע וא תודלוחב םירקחמ 3 והיז םירקוחה
,תועובש 9 דע 3 תב הפוקתל הפה ךרד היביטס הנתינ
.לקשמ תתחפהל וליבוהש

עובקל ידכ ףסונ רקחמב ךרוצ שיש םיקיסמ םירבחמה
.היביטס יססובמ םילופיט לש םינווגמה הלועפה ינונגנמ תא

Journal of Medicinal Food


2020 יאמ
ינמושה דבכה תלחמ ינמיס תא התיחפמ היביטס תיצמת
(Stevia extract) היביטסה תיצמת יכ אצמ םירבכעב רקחמ
.(Fatty liver disease) ינמושה דבכה תלחמ ינמיס רפשל היושע

וקדב ב"הרא Children's Hospital Los Angeles ירקוח
הלוכי (Sweeteners) םיקיתממב (Sugar) רכוסה תפלחה םא
תיצמת יכ וליג םה .ינמושה דבכה תלחמב םחליהל רוזעל
.הלחמה ינמיס תא תיחפהל הלוכי היביטס

,(Sucralose) זולרכוס :קיתממ יגוס 2 וקדב םירקוחה
(Splenda) הנלפסכ ללכ ךרדב קוושמה יתוכאלמ קיתממ
םהינש .היביטסה חמצב ואצומש יעבט רמוח היביטסו
.תואקשמו תונוזמ ןווגמב בחרנ שומישב םייוצמ

בלבלה לע תוליעומ תועפשה ויה זולארקוסלש תורמל
דבכה רובע תונורתי ואצמ אל םירקוחה ,(Pancreas)
.דבכה תואירבל ורחבנש תואירבה ינמיס יפל ,(Liver)

תיצמתל ורשקנש תונורתי רפסמ וליג םה ,תאז תמועל
תומר תא הדירוה היביטסה יכ וארה תואצותה .היביטסה
ןילוסניאל תושיגרה תא הרפישו םדב (Glucose) זוקולגה
ךכ לע עיבצמש רבד ,םירבכעב (Insulin sensitivity)
םדב רכוסה תוסיווב תעייסמ תבוכרתהש
.(Blood sugar regulation)

תולחמ לש םינמס המכ םג תיתועמשמ הרפיש היביטסה
דבכב תוקלצו ןמוש לש תוללוכ תומר ללוכ ,תוינמוש דבכ
תויולת ויה אלש תועפשה ,(Scarring in the liver)
.לקשמב םייונישב

Scientific Reports


2020 רבמצד
תואירבל ער היביטס רכוסה ףילחת םאה
Harvard-affiliated Mass. General Hospital-ב רקחמ
תויהל תולולע (Stevia) היביטסל יכ אצמ ב"הרא סטסו'צסמ
.(Gut health) םייעמה תואירב לע תוילילש תוכלשה

(Digestive system) לוכיעה תכרעמ יכ םיריבסמ םירקוחה
רזוע םקלח .(Bacteria) םיקדייח לש םינוש םיגוס תנסחאמ
ןזואמו אירב יעמ לע הרימש ןכלו ףוגה תואירב לע רומשל
.םיבר םינבומב הבושח

תקלד עונמל םייושע (Gut bacteria) יעמה יקדייחמ קלח
ןטרס לש םימיוסמ םיגוס ינפמ ןגהל ,(Inflammation)
םירושק רשא םינימסת תיחפהלו (Cancer)
.(Rheumatoid arthritis) תינורגש םיקרפמ תקלדל

ןהמ תחא ,םיאירב םייעמ לע רומשל תונוש םיכרד ןנשי
(Aantibiotics) הקיטויביטנאב רתי שומישמ ענמיהל איה
.םייעמב םייחה םיבוטה םיקדייחה לע עיפשהל הלולעש

,םייעמה תואירבב עוגפל םילולעש תונוזממ תוענמיה
םודא רשבו (Processed foods) דבועמ ןוזמ ומכ
הקיטויבורפ תחקל ןתינ .איה םג הבושח ,(Red meat)
(Fiber) םיביסב םירישע תונוזמ לוכאל ,(Probiotics)
ןוגכ ,(Fermented foods) םיססתומ תונוזמ לוכאלו
רופישל ,(Kombucha) ה'צובמוק וא (Yogurt) טרוגוי
.םייעמה תואירב

ןוירוג-ןב - Ben-Gurion University-ב ךרענש רקחמ יאצממ
תילילש העפשה תויהל הלולע היביטסל יכ םיארמ - בגנב
יבשע ףסות :היביטס לש תורוצ 2 וקדבנ .םייעמה תואירב לע
.(Purified stevia extract) תרהוטמ היביטס תיצמתו רחסוממ
תועיפשמ היביטסה לש תונושה תורוצה דציכ וקדב םירקוחה
,(Bacterial communication) תיקדייח-ןיבה תרושקתה לע
.(Microbial regulation) םיקדייחה תוסיו תניחבמ הבושחש

תבכעמ העפשה שי היביטסה לוביתה יבשע ףסותל יכ אצמנ
התארה תרהוטמה היביטסה תיצמת .תיקדייחה תרושקתה לע
תרושקתל תירשפא הערפהו תירלוקלומ היצקארטניא
.(Killing bacteria in the gut) תיקדייח

לטקל תודע הארה אל היביטסה יגוסמ דחא ףא יכ ןייצל שי
.יעמב םיקדייח

Molecules

.