ןאינבה ץע
Banyan tree
(Ficus benghalensis)

,דימעו דע קורי ,קנע ץע ןאינבה
.ודוהב םשגה תורעיב ץופנ רשא

;(Aerial roots) ריווא ישרוש ולו םירטמ 30 דע הבוגל אשנתמ ץעה
תא םיניזמו םיכמות ,םישרוש םיחתפמ ,עקרקל ,םיעיגמה םיבר
רטוקל ועיגהש םיקיתע םיצע ףא ואצמנ .ורטוק תלדגה ךות ץעה
םירטמ 200 דע

םיצע יבג לע לדגו טלקנ אוה רמולכ ,(Epiphytic) טיפיפא ץעה
ללגב ,חראמה ץעה קנחנ ףוסבל .םהמ ןוזינ אל ךא ,םירחא
עווגו ריוואה ישרוש

ךפוה אוה ותלשבה םע .(Fig) הנאת ארקנ םודא-םותכה ירפה
תובר םירופיצ לע בוהא אוה .םודא


לודיג יאנת
בטיה תזקונמ ,הירופ עקרק יגוס רחבמ
הייקשה עפש
בר םוחו האלמ שמש
ריוא ישרוש ועיפוי אל תוחל 85%-ל תחתמ .ההובג תוחל
(Wasps) תוערצ תועצמאב תישענ הקבאהה
םיערזה .(Stem cuttings) לועבג ירוחיימו םיערזמ יובירה
הקיקד הבכשב תוסכלו עקרקה ינפ לע עורזל שי .םיריעז 
םוח שורד הטיבנל


תיאופר תוליעפ
ירפה יערזבו עזגה תפילקב ,םילעב ,ץעה דשל/ץימב םישמתשמ

ןירימא ,(N-nonadodcane) ןאקודנונ הליכמ עזגה תפילק
,(Lupene-3-one) ןפול ,(B -sitosterol) לורטסוטיס ,(B-amyrin)
לורטסוטיס ,(Lupeol acetate) לואפול טטצא
(Palmitic acid) רמת תצמוח ,(24-Hydroxy b-sitosterol)
.(Palmitoyl glycerol) ליוטימלפ לורצילגו
םינוש םידיאונובלפ םיליכמ םילעה


ןאינבה ץע תונוכת
רוע עיגרמ
םיבאכ ךכשמ
(םיעצפו םייעמ) ץווכמ
ילאירטקביטנא


...ב םילופיטל םיאתמ אוה
םיילניגאו םימוהיז
םוח
תוקלד
(Leprosy) תערצ
הרמ ץימ תויעב
הביק יביכ
הנשוש
(Vmiting) תואקה

תיתייסא םורדה האופרב רקיעב שמשמ ןאינבה ץע

ינוציח שומיש
תולבחרוע תוקלד

...ב לופיטל (םתומלשב) םישמשמ ץעה ילע
תוינוציח תוקלד

,(Ayurvedic medicine) תידוורויאה האופרב
הדיסה תאופרבו (Unani medicine) תיננואה
לזונה ףרשב םישמתשמ (Siddha medicine)
םילעהמו םיפנעהמ םיקיפמ ותוא ,ץעה לש


...לע םימשיימ ףרשה תא
םיבאודה ףוגה ירביאולבחנש תומוקמ


םיממדמ םירוחטב לופיט
.םוי ידימ הייתשו בלחל ץעה ףרשמ תופיט רפסמ תפסוה
םיקורי תוקרי עפש תכירצ לע דיפקהל לפוטמה לע ,ליבקמב

...תנכהל ודוהב תשמשמ - ץעה תפילק
תילטנד הקבאםייניש תחשמ

...ב לופיטל תידוורויאה האופרב תשמשמ ץעה תפילק תטילח
תרכוס

...תידרוויאה האופרב תושמשמ םיערזהו עזגה תפילקמ הטילח
ףוגה ןוניצלקוזיחל

,םימ תפסותב ,םינוחטה ריואה ישרושמ ,החשמ
...ב לופיטל תשמשמ

(Skin ulcers) רוע יביכ


השאה תורקעב לופיט
השאה תורקעב לופיטל םיבוט םיבשחנ םינטקה ץעה ישרוש
(Barrenness of the woman)

לקשמב ,בלחל םיפיסומו קד םישתוכ ,לצב םתוא םישביימ
רחאל ,םיפיצר םיברע 3 הקשמהמ םוגלל שי .1:5 סחיב
ישדוחה רוזחמה

ןויריהל הסינכה דע שדוח ידמ ךכ לע רוזחל שי


...ב לופיטל שמשמ לוהמה ץעה ףרשמ הקשמ
םידליב (Dysentery) הירטנזיד

...תלקהל שמשמ ,םייכינחה לע םימשיימ ותוא ,ץעה ףרש
(Toothache) םייניש יבאכ

ןטסיקפבו ודוהב
...םיקדה ץעה יפנע םישמשמ
(Toothpicks) םייניש ימסק

...ל תשמשמ םיקדה ץעה יפנע תסיעל
םייכינח תלחמ תעינמהפה ןויקנ לע הרימש


תושמשמ ץעה עזגמו םיפנעהמ הנכוהש תויצמת
םייניש תוחשמ ודוהב


תושדח

2006 לירפא
ןוסיחה תכרעמ לע העפשה
רשא יאבמומ SNDT Women's University-מ םידוה םירקוח
איהש וליג ,תודלוח לע ריואה ישרוש תיצמת תעפשה תא ונחב
(Phagocytosis) תיטיצוגאפ תוליעפ :ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ

.