יניעלג-דח ררזוע
Hawthorn, oneseed
Singleseed Hawthorn
Weissdorn :תינמרג
(Crataegus monogyna)


חיש / ץע אוה יניעלג דחה ררזועה
ןופצב ,הפוריאב לדגה ,רישנ ינצוק
הבוגל אשנתהל יושע אוהו םיפנע ךובס ופונ .היסא ברעמו הקירפא
םירטמ 6 דע הבוגל אשנתהל

.תוצקב תוננושמ ,תונוא ילעב םילעה
.םינבלו םינטק םיחרפה
םינטקו םימודא םיירגרגה תוריפה
תובהוא םירופיצ .דיחי ןיעלג םהבו
םתוא
(Tea) הת תנכהל םיבוט ררזועה ילע
הלועמ רקיל תנכהל שמשמ ,(Brandy) ידנרב םע בולישב ,ירפה


לודיג יאנת
ללוכ ,עקרקה יגוס תיברמב חתפתי יניעלג דחה ררזועה
הירופו החל עקרק הפידע ךא ,תיעלס עקרק 
שמשל האלמ הפישח
יטיא החימצה בצק
רצחה ביבס (Hedge) היח רדגב בטיה בלתשמ ץעה
>תועצמאב םג ותוברהל ןתינ .םיערזמ אוה עבטב יובירה
(Cuttings) םירוחיי 
הנותמ (Drought) תרוצבב דימע ץעה היהי ותוססבתה םע
שדחמ ובלבלי ועדגנש םיצע


תיאופר תוליעפ
ץעה תפילקבו םיחרפב ,יניעלג דחה ררזועה ילעב םישמתשמ

יניעלג דחה ררזועה תונוכת
(Antispasmodic) תותיווע דגונ
(Cardiac) בלה תא קזחמ
(Vasodilator) םדה ילכ תא ביחרמ
(Diuretic) ןתשמ
(Hypotensive) םדה ץחל תא דירומ
(Sedative) עיגרמ
(Tonic) יללכ קזחמ

ררזועה לכה ךסבו
בלה רירשל םדה תמירז תא ריבגמ
בלה בצק תא בציימ

תוינורכ בל תויעבמ םילבוסה תא שמשמ הז בוליש
(Congestive heart failure) בל תקיפס יא
...ןכו סירוטקפ הניגנא
(Arrhythmia) בלה בצקב תוערפה

...םע דבב דב תאז לכ
םדה ץחל תדרוה


...מ םילבוסל עויסו
ליגב היולתה בלה רירש תשלוח
בלה רירש תקלד
תינדיס םיקרוע תשרט
תורידס יתלב בל תומיעפ

ךשוממ היהי ררזועב לופיטה תיברימ תוליעיל


ןחובה ןוכמה ידי-לע ררזועב שומישה רשוא הינמרגב
(German Commission E) אפרמ יחמצב שומיש
בל תקיפס יא לש םירקמב

ררזועב םיפסונ םישומיש
...ב לופיטל תשמשמ המח תיצמת
(Sore throat) ןורג יבאכ
(Dropsy) תמיימ
היילכ תויעב

הבוליב וקני'ג םע יניעלג דח ררזוע בוליש
...ב לופיטל שמשמ
חומה לא םדה תמירז רופישל תודוה ,ןורכיז תויעב

...ב לופיטל תשמשמ ץעה תפילק
(Malaria) הירלמ
(Fever) םוחב תוולמה תולחמ

תורהזא
!יאופר חוקיפ תחת תויהל ררזועב שומישה לע

...לע רוסא וב שומישה
םחרה לע העפשהל ששחמ ,ןויריהב םישנ
תוקינימ
םינטק םידלי

...תכירצ םע דבב דב ררזועב שומיש בלשל ןיא
(Theophylline) ןיליפואתןיאפק
המתסאל תופורת(Viagra) הרגאיו
בלה לע םיעיפשמ רשא אפרמ-יחמצו תופורת

.