תינצקוע
Meadowsweet
(Filipendula ulmaria)

םילע לעב יתנש-בר חמצ איה תינצקוע
רשא ,םינבל-םידרדרו םיחרפו םיננושמ
תורהנל ךומס ,הציב ירוזיאב חמוצ
ןופצ ,הפוריא יבחרב ,הערמ תומדאבו
יושע חמצה .היסא ןופצו הקירמא
םירטמ 2 דע הבוגל אשנתהל

םהל ,םיחרפה לש הזמ ןיטולחל הנושה חיר תינצקועה ילעל
םיענ חירל תיבב םתוא םירזפמ .םידקש לש הזל המוד חיר 
שבד ירובד םיכשומ תינצקועה יחרפ


תיאופר תוליעפ
םיליכמה ,םישבוימה וא םיירטה תינצקועה יחרפב םישמתשמ
םילעב (Salicylic acid) תיליצילס הצמוח ןיריפסאל המודב
שרושבו םיכרה

,(Coumarin) ןיראמוק ,(Citric acid) ןומיל תצמוח שי חמצב
םיילונפ םידיסוקילג ,(Coumarin) ןיראמוק
C ןימטיו ,םינינאט ,םידיאונובלפ ,(Phenolic glycosides)
,(Heparin) ןיראפה םג שי םיחרפב .(Essential Oil) ףידנ ןמשו
םד תשירק תעינמל הפורת שמשמה

תינצקועה תונוכת
לוכיעל תעייסמ
תנתשמ
טעמ תקזחמ
תיתקלד יטנא
תאטחמ
תצווכמ
העזה תדדועמ

םיירירה םימורקה לע ןגמ תינצקועב שומישה
(Digestive System) לוכיעה תכרעמב (Mucous membranes)
,םייעמהו הביקה םינפ ןופידל תלעופ איה ,ןיריפסאל המודבו
תוילילש יאוול תועפות אלל

...ב לופיטל רקיעב תשמשמ תינצקועה
טיכנורב
(Cough) לועיש

...ב לופיטל תינצקועה תשמשמ הפוריאב
ןתשה תיחופלש תקלד
(Dropsy)תמיימ
(Edema) תקצב
תעפש
ןורגיש
תוילכ תקלד

...לע הלקהל תשמשמ איה ןכ ומכ
(Gastritis) הביק תקלד
הביק יביכ
(Nausea) הליחב
תברצ

...ב לופיטל תשמשמ איה תיממעה האופרב
(Strangury) ןתש ןתמב םיישק
הרגדופ לע הלקה

תינצקועה לש ירטה שרושב םישמתשמ היתפואמוהב

ןונימו שומיש
הת תנכהל תשמשמ תינצקועה תקבא

תינצקוע הת
(תושודג תויפכ 4 דע 2) םרג 6 דע 3 לע םיחתור םימ וגזמ
תינצקוע תקבא 
ותשו וננס תוקד 10 ךשמב ורשה

ןנערמו הוורמ ,םיעט שבדב קתוממ תינצקוע הת :הרעה 

תורהזא
...לע רוסא תינצקועב שומישה
ןיריפסאל םישיגרה םישנא
תוקינימו ןויריהב םישנ
םדה תשירקב תויעבמ םילבוסה

ןטב יבאכו תוליחב םורגל לולע רתי ןונימ :הרעה

.