רושיכה ץע
Spindle Tree/Wahoo)
(Euonymus europaeus)

האנ רישנ ץע / חיש אוה רושיכה ץע
אבוה אוה םשמ ,הפוריאב ואצומש
םיחל תורעיב הב חתפתהו ב"הראל
תועקרקב רקיעב ,תורהנ יפוחלו
דע הבוגל אשנתמ ץעה .תוינדיס
.םירטמ 6
םיננושמ טעמ םילעה .החימצ ריהמ ,רישנ ץע אוה רושיכה ץע
ליכמה ,וירפה עקפתמ ותלשבה םע .ההכ דורו ירפהה עבצ
םימותכ םיערז / םירגרג עפש

,(Spindle) םירושיכ תיינבל (Wood) הצעה השמיש רבעב
רוצייו (Violin bow) תורוניכל ,(Toothpick) םייניש ימסק
םחפ שמשמ אוה םויכ .(Gunpowder) הפירש קבאל םחפ
(Charcoal) רויצל

בוהצ לכאמ עבצ תנכהל ושמיש ,םימב םילשובמ ,םיערזה
,םיליער םירמוח םהב שיש הלגתהש דע ,האמחל הפסוהלו
םישבכל ינלטק ירפה .האקה םימרוגה

יעצמא ירפה שמשמ םהב ,הפוריאב םיירפכ םירוזיא םנשי
םייח ילעבל רהטמו לשלשמ

תשמשמ (Vinegar) ץמוח טעמ תפסותב ,המח הטילח
רקבבו םיסוסב (Mange) ןיחשב לופיטל

םינובסה תיישעתב שמשמ חמצהמ יטמוראה ןמשה

(Insecticide) םיקרח לטוק תשמשמ שבוימה ירפה תקבא

(Gutta-percha) ןבנבל ימוג 4% דע קיפהל ןתינ םישרושהמ
(Electrical insulator) םיילמשח םידדובמ תיישעתב שמשמה
.קיטסלפו


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו היירופ עקרק לש םיגוס ןווגמ
יקלח לצ דע ,שמשל האלמ הפישח
'צ תולעמ -25 דע השעמלו (Frost) הרקב דימע ץעה
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
םיקרח ידי-לע 
(Cuttings) םירוחיי ידי-לע השענו ,םיערזמ אוה יובירה
(Layering) הכרבה וא 
האנ (Hedge) היח רדג שמשמ רושיכה ץע


תיאופר תוליעפ
,(Root) שרושהו (Stem bark) עזגה תופילקב םישמתשמ
.(Dried fruit) שבוימה ירפב ,םיירטה (Leaves) םילעב
ויתסב עצבתמ ףוסיאה .(Seeds) םיערזבו

םיידילונדרק םידיסוקילג ,םירמ םירמוח ליכמ רושיכה ץע
,(Euatroside) דיצורטאיוא רקיעב ,(Cardenolide glycosides)
םינוש םיפרש ,םינינאט ,(Digitaloids) םידיאולטיגיד טעמ
,(Euonic acid) תינוי הצמוח ,(Euonymin) ןימינויוא םהב
(Dulcitol) לוטיצילודו ןמוש תוצמוח ,(Asparagine) ןיגרפסא

רושיכה ץע תונוכת
(2)(3) לשלשמ
(3).האקה םרוג
(ןותמ) בל קזחמ
(4) םיטיזרפ החוד
קזחמו ץירממ
הרמ ץימ תשרפה דדועמ
(1) ןובאית דדועמ
דבכה תלועפ קזחמ

תונטק תויומכב (1)
רתוי תולודג תויומכב (2)
םיערזה (3)
שבוימה ירפה תקבא (4)

םיערזהו שבוימה ירפה ,םיירטה םילעה
...ב לופיטל םישמשמ
(Tick) תויצרק
(4).םירחא רוע יטיזרפו 
תדרג
(4) תמניכ


תורהזא
רשא חמצ רושיכה ץע לע FDA-ה זירכה ותוליער בקע
תוריפבו םילעב איה תוליערה רקיע .שומישל חוטב וניא 
תוקינימו תורה םישנ לע רוסא רושיכה ץעב שומישה

.