תושדח - ןפוקילו הינבגע
Tomato & Lycopene - News

לורטסלוכ תודירומ תוינבגע
רתוי ןימז תומותכ תוינבגעב ןפוקיל
רועה תונקדזה דגנ תוינבגע
תוינבגעה לש תינטרס-יטנאה ןתוליעפ
םיניטטס ומכ ליעי ןפוקיל
סיזורופואטסוא םצמצמ תוינבגע ץימ
םדב םינמוש תודירומ תוינבגע
הינבגעב המצוע בר טנדיסקוא-יטנא
םיאטרופסל תוינבגע ץימ
תוינגרוא תוינבגעב םיטנדיסקוא-יטנא
תוינבגע יערז ןמשב תלעותה
ץבשל ןוכיס תוניטקמ תוינגע
טקרטק תוענומ תוינבגע
תינומרעה ןטרס ינפמ ןגמ ןפוקיל
םד-ץחל הדירומ תוינבגע תיצמת
המיזפמא/תחפנ ענומ תוינבגע ץימ
תינומרעה ןטרס דגנ E 'טיוו ןפוקיל
תינומרעה ןטרס דגנ תוינבגע ןז
תקלדל ןמס םצמצמ תוינבגע ץימ
רוהט ןפוקיל לע תופידע תוינבגע
םד-תויסט תורבטצה דגנ תוינבגע
תינומרעה רובע ילוקורבו תוינבגע
הינבגעב םיטנדיסקוא-יטנאו םי-ימ
רתוי תואירב תוינגרוא תוינבגע
ןפוקילל רבעמ ,תוינבגעב תלעותה


...הינבגע ואר
...ןפוקיל ואר


2002 יאמ
טקרטק תוענומ תוינבגע
...ירבדל


2005 ראורבפ
תינומרעה ןטרס ינפמ ןגמ ןפוקיל
רשא הילרטסוא 'תרפ Curtin University of Technology-ב םירקוח
274 לש םטירפת םע תינומרעה ןטרס ילוח 130 לש םטירפת תא וושיה
לודיגה םע ןטקו ךלוה תינומרעה ןטרסל ןוכיסה יכ וליג םיאירב םירבג
ןיטורק-אטב ,(Alpha-Carotene) ןיטורק-אפלא ,ןפוקיל לש םתכירצב
.(Beta-Cryptoxanthin) ןיתנסקוטפירק-אטבו
תחפומ ןוכיסב ויה ןפוקיל לש רתויב ההובגה המרה התיה םמדבש ולא
הכומנה המרה האצמנ םמדב רשא ולאל סחיב 80% רועישב הלחמל
.ולש רתויב

International Journal of Cancer


2006 ראוני
םד-ץחל התיחפמ תוינבגע תיצמת
תוינבגע תיצמת לש תימוי הנמ יכ הליג עבש-ראב תטיסרבינואב רקחמ
.ןותמ םד-ץחל רתימ םילבוסב םד-ץחל תיחפהל היושע (תוינסכלב)
לש התכירצ ךשמה ךות ,הכירצ לש תועובש 8 רחאל הדדמנ העפשהה
מ"מ 99 דע 90 לע 159 דע 140 אוה ןותמ םד-ץחל :הרעה .הליגר הנוזת
.תיפסכ
ןמסה תא המצמhצ תוינבגעה תיצמת יכ םג ררבתה תוקידבה ךלהמב
.םיאת ימורק סרהלו תינוצמיח הקעל

American Heart Journal


2006 ראוני
םייח-ילעבב תחפנ ענומ תוינבגע ץימ
ןפי ויקוט Juntendo University School of Medicine-ב םירקוח
תעדל וחכונ ,תוינבגע ץימב ,תוירגיס ןשעל ופשחנש ,םירבכע וקשיהש
תואיר תלחמ - המיזפמא/תחפנ לש התוחתפתה תא הענמ וז הלועפש
רשא םירבכע יכ אצמנ ןכל םדוק .םירבכעב ,יופירל תנתינ הניאש השק
.תועובש 8 ךות תחפנ וחתיפ תוירגיס ןשעל ופשחנ
םינשעמ ידי-לע תוינבגע ץימ תייתשבש ןורתיה לע עיבצמ הז אצממ
.םתביבסמ תוירגיס ןשע םיגפוסה םישנאו

Lung Cellular Am. Journal of Physiology and Molecular
Physiology


2006 לירפא
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיוו ןפוקיל תבורעת
...ירבדל


2006 לירפא
תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ שידח תוינבגע ןז
תומכ רשא ,תוינבגע לש שדח ןז קושל האיצוה תיטירבה Tesco תרבח
ירקוח ירבדל ,יושע הז ןז .ליגרהמ הלופכ וב ןפוקיל טנדיסקוא-יטנאה
.תינומרעה ןטרס םהב ,ןטרס תולחמ רפסמ ינפמ ןגהל ,הרבחה
תוינבגע לש רתוי וא תונמ 10 םיכרוצ רשא םירבג יכ אצמ םדוק רקחמ
.45%-ב תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיתיחפמ עובשב תוינבגע בטור וא

ND


2006 לירפא
תקלדל ןמס םצמצמ תוינבגע ץימ
םיריעצ 26 ופתתשה וב רקחמב ,הילטיא Uni. of the Milan ירקוח
,תועובש 6 ךשמב ,םוי ידמ תוינבגע ץימ סוכ תכירצ יכ וליג ,םיאירב
התייה אל ךא ,34%-ב TNF-alpha תקלדה ןמס תא ןיטקהל היושע
.ןוסיחה תכרעמ לע העפשה ךכל
םיקרוע תשרט לש התורצוויהל תורושק תוקלד יכ םיריבסמ םירקוחה
.תוירלוקסאו-וידרק תולחמו

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 טסוגוא
רוהט ןפוקיל לע תופידע תוינבגע
,Texas Woman's University ידי-לע המסרפתה רשא הריקס יאצממ
,ןפוקיל םיללוכו תוינבגע לע םיססובמה םידבועמ ןוזמ ירצומ יכ םיארמ
.תואירבל תובר םימרות ,םירחא םילקימיכ-וטיפו םידיאונטורק

רתומ (FDA) תיאקירמאה תופורתהו ןוזמה תושר תויחנהל םאתהב
ןתלוכי תא :תוינבגע ירצומ יבג לע הינבגעה לש היתולעמ תא םסרפל
ןטרסו תולחשה ןטרס ,הביקה ןטרס ,תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל
.ומצע ינפב ןפוקילל תונוכתה סוחיי אלל תאז לכ ,בלבלה

םהב 2006-ו 1998 ןיב וכרענ רשא םיינילק םיוסינ רפסמ וללכנ הריקסב
,תוינבגע ץימ ,יטגפסל בטורב ,ןפוקיל יפסות לש תונוש תורוצב ושמתשה
.תוינבגע קסרבו תוסומכב ,תוינבגע תיחמ
תינוצמיחה הקעה ינמס תומר תא םיתיחפמ ולא םיפסות יכ אצמנ
ילוחבו 2-גוס תרכוס ילוחב ,םיאירב םישנאב ןטרס לש ותורצוויהל ןוכיסו
םירפשמ תיז ןמש ומכ ,םייתנוזת םינמוש יכ אצמנ ןכ .תינומרעה ןטרס
.ןפוקילה לש (Bioavailability) תיגולויבה ותונימז תא

European Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמטפס
םד-תויסט תורבטצה תענומ תוינבגע תיצמת
ףותישב ,תיטירבה Rowett Research Services תרבח הכרעש רקחמ
תיצמת יכ אצמ ,תיגברונ הטיסרבינואו תויטירב תואטיסרבינוא יתש
תורבטצה תענומ איהש ךכל תודוה בלה תואירב תא תרפשמ תוינבגע
.ץבשו בל-ףקתה ,םד ישירק תריציל תומרוגה םד תויסט
(Functional Food) ידוקפית ןוזמכ השעמל הינבגעה תשמשמ ךכב
.םד-ילכו בל-תולחמ ענומ רשא

.ילמרונ םד-תויסט דוקפית ילעב םיאירב םישנא 90 ופתתשה רקחמב
.ןתכירצ עגרמ תועש 3-כ רחאל םהב הרכינ תוינבגעה ירצומ תעפשה
תומרמ ולבסש ולאב דחוימב ההובג התיה םדה תויסט לע העפשהה
.CRP-ו ןיאטסיצומוה לש תוהובג

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראוני
תינומרעה תואירבל ילוקורבו תוינבגע
...רקחמ


2007 סרמ
הינבגעב םיטנדיסקוא-יטנא םיקזחמ םי-ימ
Universita degli Studi della Tuscia-ו Universita di Pisa ירקוח
לודיג יכ וליג ,תוינבגע לש םינוש םינז 4-ב ךרענש רקחמב ,הילטיא
םינימטיוה תומר תא הברהב םהב לידגמ םיללודמ םי-ימב תוינבגע
.E ןימטיוו C ןימטיו :םייטנדיסקוא-יטנאה

איה רשאכ תיברימ הניה הינבגעב םיטנדיסקוא-יטנאה תומכ יכ אצמנ
לש םיאנתל הפשחנ איהש רחאלו המודא איהשכ ,ןוכנה בלשב תפטקנ
.10%-ל םיללודמ םי-ימ ומכ ,הנותמ (Salinity Stress) תוחילמ תקע

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 ילוי
רתוי תואירב תוינגרוא תוינבגע
תוינבגע ב"הרא Uni. of California-Davis-ב רקחמ יאצממ יפל
םיליעומה םידיאונובלפה לש רתוי תוהובג תומר תוליכמ תוינגרוא
תוינבגעל האוושהב (97%) (Kaempferol) לורפמקו (79%) ןיטצרווק
.םילבוקמה םיאנתב תולדגה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 רבמצד
ןפוקילל רבעמ ,תוינבגעב תלעותה
תוחפ תובוכרת יתש לע םיחוודמ ב"הרא Uni. of Illinois ירקוח
(Phytofluene) ןאולפוטיפ-ו (Phytoene) ןאוטיפ :הינבגעב תורכומ
.ןפוקילל הכ דע וסחוי רשא תונוכתהמ קלח םירקוחה םיסחיימ םהל
רשא תודלוחב תינומרעה תטולבב ולא תובוכרת ואצמ םירקוחה
.תוינבגע תקבאב וטעלוה

Nutrition Research


2007 רבמצד
לורטסלוכ תודירומ תוינבגע
...תפסוה


2008 לירפא
תיגולויב רתוי ןימז תומותכ תוינבגעב ןפוקילה
ןפוקילה לש ותלוכת יכ ואצמ ב"הרא Ohio State University ירקוח
הניחבמ רתוי הנימז (Tangerine Tomatoes) תומותכ תוינבגעב רשא
.תומודא תוינבגעב יוצמה ןפוקילל האוושהב תיגולויב

International Journal of Food Sciences and Nutrition


2008 לירפא
רועה תונקדזה דגנ תולעופ תוינבגע
הקיזמ/הניקזמה התעפשה בקע םיטמק וב עונמלו רועה לע ןגהל ןתינ
.תוינבגע לש הלודג הכירצ ידי-לע ,שמשה לש
,שיא 20 ופתתשה וב ,הינטירב University of Manchester-ב רקחמ
ינפב תודימע רתי וליג םויב תוינבגע קסר תופכ 5 וכרצש ולא יכ אצמ
.(UV) שמשה לש לוגס-ארטואה תנירקל הפישח

,33% רועישב ,רתוי םינגומ ויה תוינבגע לש הלודג תומכ וכרצ רשא ולא
תמדקומ תונקדזהל ןוכיס ךכב וניטקהו (Sunburn) שמש-תויווכ ינפמ
תכירצ יכ םישיגדמ םירקוחה .(Skin Cancer) רועה ןטרסלו רועה
ךבדנ אלא ,שמשה ינפמ רועה לע הנגהל ףילחת הווהמ הניא תוינבגע
.ףסונ הנגה

British Society for Investigative Dermatology in Oxford


2008 יאמ
תוינבגעה לש תינטרס-יטנאה ןתוליעפ תרבגה
...רקחמ


2008 ילוי
םיניטאטס ומכ ליעי ןפוקיל
...רקחמ


2010 רבמבונ
סיזורופואטסוא םצמצמ תוינבגע ץימ
תא תיתועמשמ לידגהל היושע (Tomato Juice) תוינבגע ץימ תכירצ
,סיזורופואטסוא ינפמ םיניגמה םייטנדיסקוא-יטנאה םיאתה רפסמ
ךכל יד םהירבדל .הדנק University of Toronto ירקוח וליג תאז
.תוינבגע ץימ תוסוכ 2 תייתשל ךרע יווש םהש ,ןפוקיל ג"מ 30-ב ךכל

רחאל 60 דע 50 תונב םישנ ופתתשה ,םישדוח 4 ךשמנש ,רקחמב
םישדוחה 4 םותב .םינוש הנוזת תורוקממ ןפוקיל וכרצש רבעמה ליג
.םצעה לש שדחמ הגיפסה תנטקהל םרג םדב ןפוקילה יכ אצמנ

Osteoporosis International


2011 ראוני
םדב םינמוש הדירומ הינבגעב תבוכרת
(9-oxo-ODA) תבוכרת הינבגעב ורתיא ןפי Kyoto University ירקוח
םירמוחה ףוליח תא תמקשמו םדב םינמושה תמר תא הדירומ רשא
הרושקה םד-ילכ תלחמ ךכב עונמל היושעו דבכב ןמושה לש ילמרונה
.םיקרועה תשרט ומכ ,םדב םינמוש רתיל

הימדיפילסיד/םדב םינמוש לש ההובג המר יכ םינייצמ םירקוחה
םיקרוע תשרטל רישי ירקיע ןוכיס םרוג הניה (Dyslipidemia)
.(Cirrhosis) דבכה לש תמחשלו

Food Research & Molecular Nutrition


2011 ילוי
הינבגעב המצוע בר טנדיסקוא-יטנא
הינבגעב וליג Molecular and Cell Biology-מ םידרפס םירקוח
לש הזמ 4.5 יפ ,םהירבדל ,וקזוח רשא המצוע בר טנדיסקוא-יטנא
.C ןימטיומ 10 יפו E ןימטיו

,Feruloylnoradrenaline/FNA יורקה ,הז דחוימ טנדיסקוא-יטנא
ךכל תודוה ,הישעתב שמשל יושעו הקע יאנת תחת הינבגעב רצוימ
לוקליק ומכ ,םייוניש ענומה רומיש רמוחכ ,םינמוש ןוצמיח ענומ אוהש
.ןוזמה תוכיאב םיעגופה םינמשו םינמוש

Environmental and Experimental Botany


2012 יאמ
טרופסל יתנוזת לאיצנטופ לעב תוינבגע ץימ
תינוצמיח הקע ינמס םצמצל היושע םוי ידמ תוינבגע ץימ סוכ תמיגל
.תצמואמ תינפוג תוליעפ רחאל קזנו
תמר תא הדירוה תועובש 5 ךשמב תוינבגע ץימ ל"מ 150 תייתש
DNA קזנל ןמס הווהמה 8-dihydro-2’-deoxyguanosine/8-oxodG-ה
.םיאירב םישנא 15-ב ,ינוצמיח
רומא הז קזנ הידבש Stockholm University ירקוח לש םהירבדל
ץימ תלועפ ךא ,םיזוחא 84-ל 42-מ ,תרוקיבה בלשב ,תולעל היה
.וז היילע הענמ תוינבגעה

Nutrition Journal


2012 ילוי
רתוי הובג יטנדיסקוא-יטנא ךרע תולעב תוינגרוא תוינבגע
תוינבגע דרפס University of Barcelona-ב םירקוח לש םהירבדל
תוילונפ תובוכרת רתוי תוליכמ םיינגרוא םיאנתב םילדגמ ןתוא
יאנתב תולדג רשא תוינבגעל האוושהב (Phenolic Compounds)
.םיירחסמ טרדנטס
םינשדב םישמתשמ םניא םיינגרוא םילדגמ יכ םיריבסמ םירקוחה
םיביגמ םיחמצה ךכמ האצותכו (Nitrogenous Fertilizers) םיינקנח
.םיטנדיסקוא-יטנאה תומר תלדגה ךות םהלשמ הנגה ינונגנמ תלעפהב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2012 ילוי
תוינבגע יערז ןמש לש דיתעה
םירסומ ב"הרא United States Department of Agriculture ירקוח
םיירחסמ םינמש רוצייל לודג לאיצנטופ ילעב םניה תוינבגע יערז יכ
.םיהובג םיטנדיסקוא-יטנא םיכרע ילעב
זוחאל תודוהו םיזוחא 36.9 דע 20 איה הינבגעה יערזב ןמשה תלוכת
תיאלוניל הצמוח דחוימבו וב תויוור יתלב ןמוש תוצמוח לש הובגה
.הקיטמסוקבו לכאמ ןמשכ שמשל הז ןמש יואר ,(Linoleic Acid)

Journal of Food Science


2012 רבוטקוא
ץבשל ןוכיס תוניטקמ תוינבגע
ורטונ וב ,דנלניפ ויפואוק University of Eastern Finland-ב רקחמ
םמדבש ולא יכ הליג ,הנש 12.1 ךשמב 65 דע 46 ינב םירבג 1,031
ןב ,תחפומ ןוכיסב ואצמנ ןפוקיל לש רתויב ההובגה המרה האצמנ
.םירחא תמועל ץבשב תוקלל ,55%

Neurology