יתוברת שלוע
Chicory
(Cichorium intybus)

,החימצ ריהמ ,יתנש-בר ינרשב חמצ שלועה
ךורא יזכרמ שרושה .םלועה יבחרב לדגה

אוה םירטמ 1.5 דע הבוגל אשנתמ חמצה
םיחרפה .םיבר םיידדצ םילועבג לעב
רתויב םיאנ םילוגס-םילוחכה

המודב ,לכאמ םישמשמ ויחרפו (םילשובמ וא םייח) שלועה ילע
(Chicons) םינוקי'צ םינוכמ שלועה ילע .טלסב ,קריל 
םישוע .רירמ םמעטש ,שלועה ילע תא ןיבלהל שי לכאמ םשל
לדלדמה רבד ,ונממ רואה תרתסה ךות חמצה לודיג ידי-לע תאז 
וב םילרנימהו םינימטיוה תא 
ההכ עבצ ןוזמל הנקמו םיבטרו םיקרמ לוביתל שמשמ שרושה
(Coffee substitute) הפק ףילחת שמשמ יולקה שרושה
ררועמ תוחפ ותוא תכפוהו ותוא תנתממ הפקל שלוע תפסוה


...שמשמ שלועה
(Ethanol) לונתא להוכ רוצייב
תובנראו םיסוס ,תורפ ,םישבכל ןוזמ
לוחכ עבצ קיפהל ןתינ םילעהמ
טסופמוקה רוציי ךילהתב זרז םישמשמ םישבוימה םיחרפה


לודיג יאנת
(יוצר) תיריגו היירופ היירופ טעמ ,הלק עקרק יגוס רחבמ
האלמ שמש
(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
(Honey bees) שבד ירובד ידי-לע השענ קוביאה
ומצע עירזמ חמצה .םיערזמ אוה יובירה
םוי 21 דע 7 ךות הטיבנה .ינוי דע יאמ שדוחמ העירזה


תיאופר תוליעפ
םישבוימ וא םייח ,םילעבו שרושב םישמתשמ
,A ןימטיו ,C ןימטיו ,ןילוניא םה שלועב םיירקיעה םיביכרמה
םיביסו (Polysaccharides) םידירכסילופ

םינובלחב םירישע ,החירפה ןמזב םיפסוא םתוא ,םילעה
ךאב יחרפ תועצמאב לופיטב שמשמ שלועה .תומימחפו

יתוברתה שלועה תונוכת
לוכיעה תכרעמ תא קזחמ
(1) דבכה תאו 
(2) ןותמ עיגרמ
(3)(2)(1) לק לשלשמ
(4) תולבי קיחרמ
(1) ןובאית ררועמ
(1) םד רהטמ
(1) ןתשמ
(1) םדב רכוס תיחפמ
(1) הרמ תשרפה ררועמ

םילעהו שרושה (1) 
ירטה שרושב יבלחה לזונה (2) 
םידליל לשלשמ פוריס םיניכמ שרושהמ (3) 
לועבגה ץימ (4) 

המח שלוע תיצמת
םיחתור םימ רטיל 1/2-ב שרושהמ םרג 30 ורשה


...ב לופיטל תשמשמ המחה תיצמתה
סיטירתרא / ןורגיש
(Bile) הרמ תשרפה תרבגה
(Jaundice) תבהצ
הרגדופ / טואגשלוע הת
שבוימה (ולוכ חמצהמ וא) שרושהמ תיפכ 1 ולשב
וננסו םימ לפס יצחב 
םויב ל"מ 350 דע 200 ותש

...ב לופיטל שמשמ התה
(Gallstones) הרמ ינבא
(Gastritis) הביק תקלד
(Jaundice) תבהצ
(Spleen) לוחט תויעב


...תשיבחל םישמשמ (םישותכה) שלועה ילע
םייניע תקלד


...תעגרהל םישמשמ וננוסו שלוע יחרפ ורשוה םהב םימ
םייניע תקלד


תורהזא
תודתעתמש וא ןוירהב םישנ לע רוסא שלועב שומישה
תוקינמ לעו ןויריהל סנכיהל 
,םייעמב שדוג םורגל לולע שלועב ךשמתמ/זרפומ שומיש
ןיעה תיתשרב העיגפו שארב םד שדוג 
תופיצרב םייעובש לעמ שלועב שמתשהל ןיא
אפורב ץעוויהל םיפסות וא תופורת םילטונה לע

'דח - שלוע ואר

.