ץע ,ררזוע
Hawthorn tree / Haw
(Crataegus oxyacanthas)


.רישנ ינצוק ץע / חיש אוה ררזועה
ןופצ ,ןוכיתה חרזמב ץופנ אוה
.הקירמא ןופצו הפוריא ,הקירפא
ץעה .םירטמ 5 דע הבוגל אשנתהל םייושעש םיבר םינז ררזועל
הנש 400 ליגל עיגהל יושע

ירגרגה ירפה ,זע חוחינ םיפידמה םינבל תרתוכ ילע םיחרפל
תועייסמה םירופיצ לע רתויב בוהא אוה .תולוכשאב ןותנו םודא
.םיערזמ ויובירל ךכב

לשובמ וא יח לוכאל ןתינ ירפה תא
םירחא םילכאמו םיטלסל טושיק םישמשמו םיליכא םיחרפה
.(תוקד 20 דע 10) םלשבל ןתינ .תיעועש םעט םילעה ינצינל
םינוש םילישבתו םיקרמל ןייוצמ ףסות םיווהמ םה 
(וננסל שי) תוריפ בטורו יל'ג ןיכהל ןתינ םירגרגהמ
(ןיטוקינ לוטנ) קבטל ףילחת םישמשמ םיריעצה םילעה
ההובג הרוטרפמט הקיפמו בטיה תרעוב (ץעה רמוח) הצעה
ימלוג (Iron) לזרב תסמה תרשפאמה דחוימב 


לודיג יאנת
תיסיסב עקרק הז ללכב ,עקרק יגוס ןווגמ
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
דחוימ ןושיד תשרוד הניאו הדודר םישרושה תכרעמ
חורפל יושע ץעה .(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
םילקאהמ תולתב ,הנשב םיימעפ 
ינפב הדימע רשא (Hedge) היח רדגכ בטיה שמשמ ררזועה
םייוצר םניאש םירחא םירקבמו (Cattle) רקב 


תיאופר תוליעפ
,C ןימטיו שי םלוכב .ררזועה ירגרגו םיחרפ ,םילעב םישמתשמ
,ןילוכ ,B6 ןימטיו ,B5 ןימטיו ,B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו
,לוטיסוניא ,םינינאט ,(Glycosides) םידיסוקילג ,תילופ הצמוח
,םינינופאס ,(Crataegin) ןי'גאטארק ,A ןימטיו / ןיטורק
םירכוסוםידיאונובלפ (Tartaric Acid) תירטרט הצמוח

ררזועה לש תויאופרה תונוכתה
םיזג ךכשמ
ןתשמ
בל קזחמ
םד ילכ ביחרמ
ץווכמ
תותיווע דגונ
עיגרמ

ררזועה (תוריפ) יריגרג
,םישמשמ םה םילועמ בל יקזחמל םיבשחנ םיריגרגה
...ב לופיטל ,םדה-ילכ ביחרהל םתנוכתל תודוה
םד-ץחל רתי

...םירגרגה ףסונב
(Digestive enzymes) לוכיע ימיזנא לש םרוציי םידדועמ
(Digestive system) לוכיעה תכרעמ תא םיקזחמה 
םישמשמו בלה רירשב ןצמחה לוצינ תא םירפשמ םירגרגה
...ב לופיטל 
בלה בצקב תוערפה
סרוטקפ הניגנא
(Tachycardia) ריהמ בל קפוד
(Myocarditis) בלה רירש תקלד
םיקרועה תשרט

ררזועה ילעב שומישה
...םיריעצה םילעה תסיעל
בער תשוחת לע רהמ הליקמ
םיבר הנוזת ירמוחל רוקמ הווהמ
הבוט תיללכ השגרה הרשמ
יללכ קזחמ הווהמ

...ב לופיטל םישמשמ ררזועה ילע
(Anxiety) תודרחןואכידהניש ידודנ


תורהזא
בולישב וב שמתשהל שי .רתויב הקזח ררזועה תלועפ
אשונב החמומב ץעוויהל ץלמומ .םירחא אפרמ-יחמצ םע 
םילוח ,םישישק ,םירענ ,םידלי לע רוסא ררזועב שומישה
קיפסמ ותלב עדימ תמחמ ,תוקינימו ןויריהב םישנ ,םיינורכ 
,תושישת ,תוליחב ,םד ץחל תתל םורגל לולע וב שומישה
םיידיה לע החירפו תועזה 
ששחמ ,אפורב ץעוויהל עבק ךרד תופורת םילטונה לע
תויתפורת-ןיב תובוגתל 
תורוחרחס םורגל לולע רתי ןונימ
שומישה ינפל ,אפורב ץעוויהל בל תויעבמ םילבוסה לע
ררזועב 

'דח - ררזוע ואר

.