הינבגע
Tomato
(Lycopersicon Esculentum)


חמצכ התוא םילדגמ תורק תוצראב .יתנש-בר חמצ ירפ איה הינבגעה
וא הסורפ ,הכותח) היח התוא םילכוא .רופכה תייעב ללגב יתנש-דח
.היופא וא היולצ ,תלשובמ ,(תקסורמ

הצמוחהו רכוסה תומכ ןיב סחיה יפל רקיעב עבקנ הינבגעה םעט
הובג אוה רשאכו לפט המעט היהי ידמ ךומנ הז סחי רשאכ .הב
.יעבט יתלבו ידמ קותמ המעט היהי ידמ
,הינבגעה תלשבה תעב הלוע הצמוחהו רכוסה תומכ ןיב סחיה
.האלמה התלשבה דעו הקורי איה וב בלשהמ
.הב ןיטקפה תומכ יפל תעבקנ הינבגעה תוקצומ

םיפיטו עדימ
.חמצה לע הלישבמ איה רשאכ לבקתמ רתויב בוטה הינבגעה םעט
ענומ ךכ .תוסוכמ ןניא ןהשכ ררקמב קיזחהל שי תולשב תוינבגע
.ןתלשבה ךשמה תא  
.עובש ךות ןהב שמתשהל שי
תיקשב ןתוא ומישתש ךכ ידי-לע תוקורי תוינבגע לש ןתלשבה וזרז
.הממי ךשמל המוח  
...וא  
ןליתא זג ררחשמה ,ץע-חופת םע דחי הסוכמ הרעקב ןתוא וחינה  
.הלשבהה תא דדועמ רשא  
.הלילה ךשמל חלמ-ימב ןתיירשה ידי-לע תוכר תוינבגע וקצמ
.טלסל אל ךא ,לושיבל ודעונ רשא תויבגע ואיפקה
.רהמ ביקרהל םינופפלמל םורגי םינופפלמ םע דחי תוינבגע ןוסחיא

הינבגעה ףוליק

.ןיכס לש ההקה קלחב התפילק תא ופשפש 
...וא  
רחאלו הקד ךשמב םיחתור םימב התוא ולבט 
.םירק םימל התוא וריבעה ןכמ  
...וא  
.םירק םימב ולבטו שא לעמ התוא וריבעה ,גלזמ הינבגעב ועקת 


לודיג יאנת


תיאופר תוליעפ
:ןפוקילב ןומט החוכ .דועו לזרב C ןימטיו ,A ןימטיו הליכמ הינבגעה
לע הרימשב רזוע רשאו הרישע איה וב טנדיסקוא-יטנאו דיאונטורק
ןטרס תולחמלו תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןפוקילה .בלה תואירב
.תורחא ןטרס תולחמלו

תיגולויבה ותונימז תא רפשמ תינמוש הביבס/ןמשב הינבגעה לושיב
.הב ןומטה ןפוקילה (Bioavailability)
.תיז ןמש טעמ ,הלושיב תעב ,הינבגעל ופיסוה

(םרג 148) תינוניב הינבגעב םייתנוזת םיכרע
הכירצמ %
תצלמומ תימוי
ג"מ'רג'חיביכרמה
(10 ןמושמ) 35תוירולק
21כ"הס ,ןמוש
00לורטסלוכ
05ןרתנ
27תומימחפ
41םיביס
4םירכוס
1ןובלח
15A ןימטיו
35C ןימטיו
2לזרב

...תושדח - ןפוקילו הינבגע ואר