הנבל הברע
White Willow
(Salix alba)
הפוריא םורדו זכרמב ,םלועב םיבר תומוקמב לדג הברעה ץע
.לארשי הז ללכבו ןוכיתה םיה ןגא ,תינופצה הקירמאב
'בר ךולכל' ריתומו רישנ אוה ,רטמ 30 הבוגל אשנתהל יושע ץעה
.וביבס (םילע)
 

לודיג יאנת
םימ יווקמ דיל ולדגל ףידע .החל עקרק
.הרידס םימ תקפסא תברקב וא םייעבט   
.לבגומ חטשב קפתסמ ץעה
.םירוחיי תועצמאב השענו לק יובירה
 

תיאופר תוליעפ
.םיערזבו םינצינב ,םילעב ,ץעה תפילקב םישמתשמ
 
םדקומ וא ביבאב םדקומ ץעה תפילק תא ףוסאל שי
שומישל םשביילו םינש 6 דע 3 ינב םיפנעמ ,ויתסב
.ידיתע

רוקמ השעמל הווהמו ןיריפסאכ תשמשמ הרמה ץעה תפילק
ןיצילס דיסוקילגה אוה ,הב ליעפה ירקיעה ביכרמה .ותנכהל
תיליצילס הצמוחל ףוגב רמומ רשא ,(Glycoside salicin)
.(Salicylic acid)

.העזהה תרבגה ידי-לע ,ףוגה םוח תדרוהל לעופ הז רמוח
םד תויסט תוקבדיה תנכס םג ןיטקמ הברעב שומישה
.םיימינפ םד-ישירק תורצוויהו

םיקיתע םימשרמ
םיזג תגפהל
הווהמ תבורעתה .ותשו ןייב לפלפו םישותכ םילע ובברע
.ןייוצמ ןתשמ םג
 
םישקשקב לופיטל
.ןייב ץעה תפילק וא םילעה ןמ תלבקתמה ,המח תיצמת
הברעה ץע הת
 םיבאכו ינווינ ןורגיש ,תורומרמצ ,םוחב לופיטל שמשמ התה
.לוכיע תויעבבו ללכב םייטמואיר
 
תוארוה
,(סוכ 1) םימ רטיל-ילימ 200-ב ץע תפילק םרג 2 דע 1 ולשב
.םויב תוסוכ 5 דע ותש .תוקד 10 ךשמב
 
.תוקולד םייניע תפיטשל לזונ שמשמ ץעה תפילק הת
.אפרמו הקנמ אוה
.םיעצפו םיכתח (רגוס) ץווכמו התה אטחמ ינוציח שומישב
הת ףילחת ,הרק הטילח
,תועש 8 ךשמ םירק םימ לפסב הברעה ץע תפילקמ תיפכ ורשה
.םויב םילפס 3 דע ותשו וננס
.םיחמצ התב ובברע וא ןומיל ץימו שבד ופיסוה םעטה רופישל
םיפסונ םישומיש
.םירירש יבאכו םיקרפ תקלד לע לקת טבמאל תטילחה תפסוה
 
הלקהל הברעב שומישה תעפשה תא קדבש םידקמ רקחמ
לע הלקהב רכינ רופיש אצמ ,הנרקה בקע ,הפ שבוי לע
הנישה רופיש ,הפב הבוט השגרה :ויתועפותו שבויה םצע
.רובידהו
(Senahayake et al., 1998)

תורהזא
ולקלקי םה .הברעב שומישל תושיגר םהל םישנא םנשי
.תורחא לוכיע תויעב ווחיו הביקה תא    
הביק יביכ וא/ו (Gastritis) הביק תקלדמ םילבוסה לע
.הברעב שומישמ ענמיהל    
הברעה תא םשייל ןיא ,ןיריפסא יבגל הרהזאל המודב
.תוחפ וא 12 ינב םה םא ,םוח םהל םידליב