רוחש לפלפ
Black pepper
(Piper nigrum)

הצועמ ספטמ אוה רוחשה לפלפה
-ירס ,ודוה םורדב ורוקמ .יתנש-בר

.דנליאתבו םייבירקה םייאב םג ותוא םילדגמ םויכ .היזלאמו הקנל

םינבלו םינטק םיחרפה .הצקב םידדוחמו םיהכ םיקורי ,םילודג םילעה
.(Peppercorns) לפלפ יריגרג םייורקו םיירגרג תוריפה .םינבלו
.דאמ םיטמוקמו םירוחשל ולא םיריגרג םיכפוה םתלשבה םע
,שקובמו ץופנ ןחלוש ןילבת םישמשמ םה שמשב םירגרגה שוביי רחאל
.יאפוריאה חבטמב

ןמזב ץוענ םינושה םהיעבצ לע לפלפה ירפ ירגרג יגוס ןיב לדבהה
.לוביה ףוסיא

קרו הצחמל םילשב םירגרגה רשאכ ףסאנ לוביה .רוחש לפלפ
יוצמה םיזנא וב בלש ,שובי ךילהת םירבוע םה .םידאהל םיליחתמ
.םתרחשהל םרוג םהב
םה .ירמגל ולישבהש םירגרגמ לבקתמ הז רצומ .ןבל לפלפ
.שמשב םתוא םישביימ זאו םתפילק תא וריסה רשא םימב ורשוה
הפיה ןבלה ועבצ תלבקל דע םימעפ רפסמ הז ךילהת לע םירזוח
.ןבלה לפלפה לש
םילשב םירגרג לש םדוביעמ לבקתמ םודא לפלפ .םודא לפלפ
,םהב ההובגה רכוסה תלוכת ללגב רתוי רצוימ וניא אוה .ןיטולחל
.ריהמה םלוקליקל םרוגה רבד

תלוכת םהל הנקמ רוחשה לפלפה יריגרג לש דחוימה םמעט תא
םהל הנקמ םתופירח תאו (םיזוחא 4 דע 3) םהב ירתאה ןמשה
הלודג ההובג הז לש ותמרש לככ .(Piperine) ןירפיפ דיאולקלאה
.רוחשה לפלפה לש ותוכיא

רוחשה לפלפה תונוכת
בצעה יאת ינפ-לע םייוצמה םינטלוקל רשקנ רוחשה לפלפה
לודיג םרגנ ךכבו הרוטרפמטו באכ תשוחת לע םיארחא רשא  
.םדה רוזחמ תוריהמב  
תשוחת םיענומה םיניפרודנא לש םרוררחשל םרוג ןירפיפה
.האנהו קופיס תשוחתל םימרוג ןמזב ובו באכ  

וא (Brime) חלמ ימב רוחשה לפלפה יריגרג תא םירמשמה שי
.ץמוחב  
תוירודכל (ינלטק וניאש) ףילחתכ םישמשמ רוחשה לפלפה יריגרג
.דייצ הבור ילימרת תואלממה  


לודיג יאנת
.הירופו (תופצה ינפמ תנגומ) בטיה תזקונמ ,השבי עקרק
.עפשב (םיעקשמ) הייקשה
.חלו ('צ תולעמ 27 דע 24 ןב עצוממ) םח םילקא
.(וביבס םיצע לא ךמסנ חמצה) יקלח לצ
.םירוחיי תועצמאב השענ יובירה
.םינש 7 ךישמיו ותעיטנמ םינש 4 דע 3 ירפ בינהל לחי חמצה
םיירחסמ םיכרצל ךא םירטמ 6 דע הבוגל אשנתהל יושע אוה
.םירטמ 3.5 הבוגל ותוא םיליבגמ  


תיאופר תוליעפ
.ושוביי רחאל רסובה ירפב םישמתשמ
,(Piperine) ןירפיפ םה רוחשה לפלפב םיליעפה םירמוחה רקיע
,(Chavicin) ןיציבאקה ףרש ,(Piperidine) ןידירפיפ ,(3%) ףידנ ןמש
.(Piperettine) ןיטירפיפו

ןמשבו ןירפיפב רקיעב תויולת רוחשה לפלפה לש תויאופרה ויתונוכת
...ןהו בוהצל ןמזה םע ךפוהה ,עבצה לוטנ ,ףידנה
(1) .ץירממ
.םיזג ךכשמ
.םיקדייח תוחתפתה בכעמ
.תוירטפ תוחתפתה הכעמ
.יתקלד-יטנא
.יטמורא
.םוח דירומ
.ןובאית ררועמ
םורקה לע איה רוחשה לפלפה לש הצירממה ותעפשה רקיע (1)
.(Rectum) תעבטה יפב (Mucous Membrane) ירירה  

...ב לפטל תעייסמ וז הנוכת
.ןתש ןתמב תויעב.תוריצע

...ב לופיטל דחוימב ליעי רוחשה לפלפה
.םייעמב םיזג
.(Nausea) תוליחב
.לוכיע תערפה
.הביק תויעב

...ל רוחשה לפלפה שמשמ םימב רוגריגב
.ןושלה קותיש תעב (Uvula) לבנעה תייפרה

...ב לפטל םג ליעוהל יושע רוחשה לפלפה
.לושליש.וגיטרו/תרוחרחס
.תינורגיש םיקרפמ תקלד

ןונימ
.הקבא יריגרג 15 דע 5
.שוטיע םרוג ףאה תוירירב רוחש לפלפ תקבא עגמ :תוריהז

,(Ayurveda) הדוורויאה תאופרב םישמשמ רוחשה לפלפה יריגרג
.ודוהב ,(Unani) יננואה תאופרבו (Siddha) הדיסה תאופרב

...תושדח - רוחש לפלפ ואר