(ירצמ) לופ
Broad Bean/Faba Bean/Horse Bean
(Vicia Faba)

תוינטקה תחפשממ יתנש-דח חיש אוה לופה
לימרת אוה ירפה .מ"ס 80 דע הבוגל אשנתמה
םייח לופה יערז לוכאל ןתינ .םיערזה םינותנ ובו
.הנופאל המודב ,םילשובמ וא
רקיעב ,םייח-ילעב םג םיניזמ וב ירקיע ןוזמ לופה שמשמ ברע תוצראב
.לפאלפה ירודכב ביכרמ הווהמ לופה .םינויו תופוע ,םיריזח ,םיסוס

םיפיט
.עגמל םיכרו ריהב קורי עבצב תויהל לופה ילימרת לע
תרחא ,ררקמב םנסחאל וא םימי רפסמ ךות לופה תא לוכאל שי
.ןיטולחל הנתשי לופה םעטו רכוסל לופה יערזב תומימחפה וכפהי  
.תוקד 5-מ רתוי אל ךשמב ולשבו ופטש .ותומלשב לשבל ןתינ ריעצ ירפ
ףיסוהל ןתינ .טלס םע וא היליזורטפ בטורב לופה תא לוכאל גוהנ
.תותיבחלו תודיטשפ ,םיקרמ ,זרוא ,הטספ תונמל לופה תא םג  
םיפסונ םישומיש
.(Green Manure) קורי ןשד
.(ןגלשאב םירישעה םילועבגל תודוה) םינובס תיישעת


לודיג יאנת
.עקרקב ןקנח תעבקמה ,תוינטקה תחפשמל ןב לופה
.שמשל האלמ הפישח
.בטיה תזקונמו תיבובקרב הרישע עקרק הפידע .עקרק יגוס ןווגמ
.העירזה ןמזמ םישדוח 5 דע 4 רחאל ולישבי םילימרתה
.הרק ינפמ חמצה לע ןגהל שי
.ץיקב תורקבו ףרוחב לופה תא םילדגמ תומח תוצראב
.תועש 24 ךשמב םימח םימב םיערזה תא ולבט העירזה ינפל
.מ"ס 5 קמועב ,ויתסב וא ביבאב העירזה
.לוביה תא לידגת םיחמצל הכימת תפסונ


תיאופר תוליעפ
.לופה ייערזב םישמתשמ
ןכו (Legumin) ןימוגל רקיעב ,ןובלח םיזוחא 41 דע 20 שי םיערזב
.ןינוארתו ןאיטסיצ ,ןינויתמ ,ןיזיל ,ןאפוטפירט ,ןיניגרא ונימאה תוצמוח

לופה תונוכת

.קזחמ.חייכמ.רהטמ.ןתשמ
 
2000 ראוני
ןוסניקרפ תלחמו לופ
אוה לופ יכ וליג ב"הרא University of Massachusetts-ב םירקוח
.(L-dopa) הפוד-לאל ןייוצמ רוקמ
אל תומכו הפוד-לא ג"מ 250 שי (םילימרתה ללוכ) לופ םרג 100-ב
תולוכת .(Proanthocyanidins) םידינאיצותנא-ורפ לש תלטובמ
.רמושמ וא אופק לופב תורמשנ ולא
.לימרתב יוצמ הפוד-לאה רקיעש ןוויכ ותומלשב ירפה תא ךורצל שי
תכירצ תא ןיטקהל היהי תועיבקב לופ םיכרוצה ןוסניקרפ ילוח לע
.םאתהב ןימפוד הפורתה

Process Biochemistry

םישבי םיערז םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

ג"מםרג'חיךרע
344
10%
תוירולק
תוחל
1.3
59
ןמוש
תומימחפ
6.8
3.8
םיביס
רפא
301
104
ןגלשא
ןדיס

לופ חמק םרג 100-ב יתנוזת ךרע

ג"מםרג'חיךרע
340
12.4%
תוירולק
תוחל
25.5
58.8
1.5
ןובלח
תומימחפ
ןמוש
1.5
1.8
םיביס
רפא
354
6.3
66
ןגלשא
לזרב
ןדיס
0.42
0.28
2.7
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
B3 ןימטיו

הרהזא
םזיבאפ היורקה הערפהל םורגל הלולע לופ לש הלודג הכירצ
...םה הינימסתש (Favism
,תואקה ,שאר-יבאכ ,תופייע ,השלוח ,ןורוויח ,םוח ,הימנא 
.לושלישו תבהצ ,תורוחרחס 
םיזנאב רוסחמ בקע ,ךכל היטנ ילעב םישנאב אטבתת הייעבה 
.ךכל םורגל הלולע םיחרפ ינקבא תפיאש םג .םיוסמ