תושדח - התשפ יערז
Flaxseed - News

ןטרסב םימחול התשפ יערז
םוח ילגל םיליעומ םניא התשפ 'ז
בער תשוחת םימצמצמ התשפ יביס
תושבי םייניעב לופיטל התשפ ןמש
עבושה תושחת תא הכיראמ התשפ
םדה-ץחל תא הדירומ התשפ
רישע בלחל התשפ יערזמ+תורפ
היגרלאו המתסאל היוסו התשפ 'ז
םדה ץחל רופישל התשפ יערז
התשפ 'ז תכירצ ליבגהל תוקינמ לע
רתי תנמשה דגנ התשפ 'זב םיביס
תינומרעה ןטרסו התשפ יערז
תינומרעה 'סו התשפ תנוזת
תואירה תואירבו התשפ יערז
םצעה תואירבו ךלמ יזוגא
םד-ץחל דגנ התשפ יערז ןמש
תינומרעה 'ס םימלוב התשפ 'ז
םוח ילג דגנ התשפ יערז
3-הגמואו תיאלונינל 'א הצמוח
רועל 'גארוב ןמשו התשפ ןמש
םד-ץחל םידירומ התשפ יערז
םדב םינמוש דגנ התשפ יערז
סיזורופואטסוא דגנ התשפ ןמש


...התשפ יערז ואר

2001 ילוי
תינומרעה ןטרס תוחתפתה לע םיעיפשמ התשפ יערז
םורד Duke University Medical Center-ב םידקמ רקחמ
םע דבב דב ןמוש תכירצ תלבגה יכ הליג ב"הרא הניילורק
םילבוסה םירבגל ליעוהל יושע התשפ ףסות תליטנ
תינומרעה תתירכ חותינ ינפב םידמועה תינומרעה ןטרסמ
.(Prostatectomy)

הנוזת ולביק רקחמב ופתתשהש תינומרעה ןטרס ילפוטמ 25
.םויב התשפ יערז םרג 30-ו ןמוש תוחפ 20% הליכמה

סקדניא ,ןורטסוטסטה ,PSA-ה תומר םילוחב ורטינ םירקוחה
ךשמב ,לורטסלוכו (Free Androgen Index) ישפוח ןגורדנא
.םידדמה תומר לכב הדירי האצמנ וז הפוקת םותב .םוי 34

Urology - PubMed


2002 רבמבונ
תינומרעה ןטרס לע התשפ תריתע הנוזת תעפשה
םהב הניטקה םירבכעל הנתינש התשפ יערזב הרישע הנוזת
.ותרמוח תאו ולש תויביסרגאה תא ,תינומרעה ןטרס לודיג תא

הניילורק ןופצ Duke University Medical Center ירקוח
אל וז הנוזת ולביקש םירבכעה ןיבמ 3%-כש םגש וליג ב"הרא
.תינומרעה ןטרסב ולח

ללכמ 5%-כ התוויה םירבכעל התינ רשא התשפה יערז תומכ
.םדא-ינבב המשייל היהי השקש תיסחי תומכ ,םתנוזת

ךכ תיטנג וסדנוה רשא םירבכע 135-ב ושמתשה םירקוחה
20 תחא הצובקב ךשמנ יוסינה .תינומרעה ןטרסב וקליש
םהב ךרענ ולא תופוקת םותבו תועובש 30 הינשבו תועובש
תאו לודיגה לש ולדוג תא קודבל ידכ תוומה רחאלש חותינ
.ותוחתפתה ביט

התשפ יערז הכרצש הצובקב םילודיגה לש םלדוגש ררבתה
םהלש תויביסרגאה תמרו ליגר ןוזמ וכרצש ולאמ תיצחמ היה
היה תנכותמה םיאתה תומ בצק םג .הברהב הכומנ התיה
.התשפה יערז תצובקב רתוי הובג

Urology


2006 יאמ
תואירה לש ןתואירב תא םירפשמ התשפ יערז
תואיר תקלדב לופיטל שמשל יושע התשפ יערז ףסות
.תינוצמיח הקעו

ךרענ םרקחמש ,ב"הרא Uni. of Pennsylvania ירקוח
.םדא-ינבל םג תומישי ויהי ויתואצות יכ םיווקמ ,םירבכעב

יתמקר קזנ רפשל יושע התשיפ ףסות םיאצממה יפל
.תואירב הרומח העיגפל עגונ רבדהשכ ,תומיוסמ תוקלדו

תסימת תפיאשמ תושק ועגפנ םהיתואירש ,םירבכעה
10%-ו 5% הוויהש ,התשפ יערז ףסות ולביק ,תיצמוח
.תועובש 10 ךשמב ,םתנוזתמ

םירקוחה .םהיתואיר בצמ תא ורפיש םינונימה 2 יכ אצמנ
םתוליעפל תואירה לע התשפה יערז תעפשה תא םיסחיימ
.תיטנדיסקוא-יטנאה

Journal of Nutrition


2007 ראוני
םצעה תואירב םירפשמ 3-הגמואב םירישעה ךלמ יזוגא
...ןוזמ תכירצ


2007 ראורבפ
םד-ץחל דירומ התשפ יערז ןמש
...טירפת


2007 ינוי
תינומרעה ןטרס תא םימלוב התשפ יערז
טיאהל םייושע ,ןנגיל-ו 3-הגמואב םתלוכתל תודוה ,התשפ יערז
.תינומרעה ןטרס ילודיג תוחתפתה םולבלו םיאת גושגיש
הניילורק ןופצ Duke University Medical Center ירקוח
ןטרס לש ותוחתפתה תא תרצוע התשפהש םירובס ב"הרא
יתלבה םיאתה תוברתה הליחתמ וב בלשה ינפל תינומרעה
.לודיגל ותכיפהו תנסורמ

תתירכ חותינ ינפל ודמע רשא םירבג 161 וסייג םירקוחה
.תוצובק 4-ל םתוא וקליחו (Prostatectomy) תינומרעה
ינפל םוי 30 ךשמב התשפ םרג 30 הלביק תחא הצובק
ונוזינ םה ןכו המוד לופיט הלביק היינשה הצובקה ,חותינה
.ףסות לכ הלביק אל תישילשה הצובקה .ןמוש-תלד הנוזתמ

לודיגה לש ותוחתפתה בצק תא םירקוחה ונחב חותינה רחאל
רתויב ןטקה לודיגה בצק יכ ררבתה .םהיניב וושהו רסוהש
.התשפ יערז לש םיפסות וכרצ רשא תוצובקה יתש ברקב היה
יפתתשמ ולביק לוכיעל םישק םה םימלש התשפ יערזש ןוויכ
םנוזמ לע סיסרתכו תואקשמב ,םינוחט התשפ יערז רקחמה
.טרוגוי םע םע וא

43rd annual meeting of the American Society of
Clinical Oncology (ASCO) in Chicago


2007 טסוגוא
םוח ילג דגנ התשפ יערז
...יערז


2008 רבמטפס
3-הגמוא תמר הלעמ תיאלונינל אפלא הצמוח
רישעה ,התשפ יערז ןמש םרג 2.4 תב תימוי הכירצב יד
,(Alpha-linolenic Acid/ALA) תיאלוניל אפלא הצמוחב
.םדב 3-הגמוא גוסמ ןמושה תוצמוח תמר תא תולעהל ידכ

University of North Dakota ירקוח וכרע רשא יוסינב
,תיאלוניל אפלא הצמוחב רישעה ,התשפ ןמשש אצמנ ב"הרא
,(Docosapentaenoic Acid) DPA-ו EPA-ה תומר תא לידגה
.םיפתתשמה םדב DHA-ה תמר תא אל ךא

ינונימו םינוש התשפ ןמש ינונימ תעפשה ןיב וושיה םירקוחה
םדה יאתב ןמושה תוצמוח ליפורפ לע םינוש םיגד ןמש
.םיבדנתמב םימודאה

הלדג םרג 2.4 וכרצש ולאב EPA/3-הגמואה תומרש ררבתה
התשפ ןמש םרג 3.6 וכרצש ולאבו 1.4 יפ תועובש 6 רחאל
רחאל המרה הלדג םרג 0.6 ןונימב םיגד ןמש וכרצש וא םויב
.1.6 יפ םייעובש

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבוטקוא
רועה תואירב תא םירפשמ 'גארוב ןמשו התשפ ןמש
ןגהל םייושע 'גארוב ןמש וא התשפ ןמש םיליכמה םיפסות
םינפב וכותמ ותואירב תא רפשלו תומדאה ינפמ רועה לע
.וב םישקשקה תאו רועה סופסיח תא םיתיחפמ ולא םינמש

םישנו םירבג 45 וסייג הינמרג Uni. of Dusseldorf ירקוח
תוצובקל יארקאב וקלוחש ,65 דע 18 ינב ,םינשעמ םניאש
םרג 2.2 וקפיסש 'גארוב ןמשו התשפ ןמש יפסות ולביקו
ןיטוקינב םירקוחה ושמתשה רועה יוריג ךרוצל .ןמוש תוצמוח
.תומדאהלו תקלדל ךכב ול ומרגו וינפ לע ומשיי םה ותוא

הצמוחה תומרב היילע םירקוחה ואצמ תועובש 12-ו 6 רחאל
אמגה הצמוחה תמרב היילעו (ALA) תיאלוניל אפלאה
.'גארוב ןמש הלביקש הצובקב קר (GLA) תיאלוניל

םיזוחא 35-ו 45 רועישב רועה תומדאהב רופיש לע חווד
.הנטק רועה ינפל םדה תמירזש ךכ לעו המאתהב

British Journal of Nutrition


2009 סרמ
םד-ץחל םידירומ התשפ יערזב םינובלח
...םירקוח


2009 ילוי
םדב םינמוש םיתיחפמ התשפ יערז
Key Laboratory of Nutrition and Metabolism ירקוח
תיתועמשמ םיניטקמ התשפ יערז יכ םירסומ ןיס יאחגנש
.LDL לורטסלוכהו יללכה לורטסלוכה תומר תא

ומסרופש םירקובמ םייארקא םירקחמ וקרס םירקוחה
םתעפשה תא וקדבש ,2008 דע 1990 םינשה ןיב ,תילגנאב
םירקחמ 16 ורתיאו םירגובמב םד ינמוש לע התשפ יערז לש
.ההובג תוכיא ילעב

לורטסלוכה תמר הנטק התשפה יערז תעפשהבש ררבתה
תמר לע התשפה יערז תעפשה .םירבבגב רשאמ םישנב רתוי
.תיתועמשמ יתלב התייה םידירצילגירטהו HDL לורטסלוכה

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמבונ
םייתרכוסב סיזורופואטסואל ןוכיס םצמצמ התשפ ןמש
...ירקוח


2010 יאמ
ןטרסב םימחול התשפ יערז
התשפ יערזב םייוצמה םיננגיל יכ אצמ יניס-ילגנא-ידנק רקחמ
,תינומרעה ןטרס ,דשה ןטרס ,רועה ןטרסמ הנגה קפסל םייושע
םייוצמה םיסיסמה םיביסה םייושע ןמזב וב .סגה יעמה ןטרסו
.םדב תוביצי רכוס תומר לע הרימשב רוזעל םהב

םיננגילה םה ךכל םיירקיעה םיארחאה םירקוחה ירבדל
תוינגורטסאה תבוכרתהו תויטנדיסקוא-יטנאה תונוכתה ילעב
לוידרטסא לש הזל המודה םנבמו תוינגורטסא-יטנאהו
.(17-b-estradiol)

Comprehensive Reviews in Food Science & Food Safety


2011 ינוי
םוח ילג דגנ םיליעומ םניא התשפ יערז
...ירקוח


2011 טסוגוא
בער תשוחת םימצמצמ התשפ יביס
18 ופתתשה וב ,University of Copenhagen-ב ינד רקחמ
התשפב םייתנוזת םיביס יכ אצמ ,27 עצוממ ליג ינב םירבג
עיפשהלו החורא רחאל םדה ינמושב הילע אכדל םייושע
.בערה תשוחת לע ךכב

1.2-ל האוושהב) םיביס םרג 2.4 תפסוהש םיחוודמ םירקוחה
האוושהב תואלמ תשוחתו עבוש הלידגה ,החוראל (םרג
.תרוקיבה תצובקל

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2011 רבוטקוא
תושבי םייניעב לופיטל התשפ ןמש
ןוטסוב Schepens Eye Research Institute-ב םידקמ רקחמ
התשפ ןמש ג"מ 9,000 ולביקש שיא 12 ופתתשה וב ,ב"הרא
רפשל יושע הובג ןונימב התשפ ןמשש הנקסמל עיגה ,םויב
.תושבי םייניע ינימסת

תיתועמשמ תיחפה ,םישדוח 3 ךשמנש ,התשפה ןמשב לופיטה
.םייניעה תופייע תאו הבירצה ,שבויה ,דוריגה תשוחת תא

ןמוש תריתע הנוזתב תיקלח הצוענ הייעבהש םיריבסמ םירקוחה
ההובגה הלוכתה יכו תוטולבה לש תינמושה השרפהל העירפמה
.השרפהל תעייסמו תאז תככרמ התשפה ןמשב 3-הגמוא ןמוש לש

ההובג הכ הכירצ לובסל לגוסמ דחא לכ אלש םיריעמ םירקוחה
.םייעמב הקועתו לושלישל םורגל הלולע רשא התשפ ןמש לש

American Academy of Ophthalmology


2012 ראורבפ
עבושה תושחת תא הכיראמ התשפ
ג"מ 2.5 יכ םיחוודמ קרמנד Uni. of Copenhagen-ב םירקוח
תשוחת תא םיאכדמ הקשמכ וא תוילבטכ םיכרצנה התשפ יביס
.לקשמה תדרוהל םיעייסמו ןובאיתהו בערה

בורקב תואלמו עבוש תשוחת לידגה הקשמהש םירסומ םירקוחה
לודג לדבה אצמנ אל .8%-כב ןוזמה תכירצ תא ןיטקהו 30%-ל
.תוילבטה תעפשהו הקשמה תעפשה ןיב

Appetite


2012 רבמבונ
םדה-ץחל תא הדירומ התשפ
Canadian Centre for Agri-Food Research-ב רקחמ
התשפ םרג 30 תפסוה יכ אצמ םילפוטמ 110 ופתתשה וב
םייפקה םד-ילכ תלחממ םילבוסה םישנא תנוזתל
6 רחאל ,םהב הדירומ (Peripheral Arterial Disease)
מ"מ 10-כ תב הדירי) םדה-ץחל תא תיתועמשמ ,םישדוח
םדה -ץחלב מ"מ 7-כו ילוטסיסה םדה-ץחלב תיפסכ
םדה-ץחלב רתויב הלודגה הדיריב רבודמ .ילוטסאידה
.יתנוזת ףסותל תודוה םעפ יא הגשוהש

American Heart Ass. 2012 Scientific Sessions


2013 ראוני
3-הגמואב רישע בלח תורציימ התשפ יערזמ ונוזינש תורפ
תורפש אצמ ב"הרא Oregon State University-ב רקחמ
(Flaxseed) התשפ יערזמ ונוזינש (Lactating cows) תוקינמ
3-הגמוא ןמוש תוצמוח רתוי ליכמה בלח תורציימ
,(Saturated fat) יוור ןמוש תוחפו (Omega-3 fatty acids)
.תוילילש יאוול תועפות לכ אלל

לש ילמיטפואה רועישה תא עובקל התייה רקחמה תרטמ
ןמושה תוצמוח ליפורפ רופיש םשל התשפה יערז תפסות
.וירצומו בלחה לש רוצייה ינייפאמ תא תיחפהל ילבמ

Oregon State University


2014 סרמ
היגרלאו המתסאמ םילבוסל היוס ירגרגו התשפ יערז
...ירבדל


2015 ינוי
םדה ץחל רופישל רושק התשפ יערז ףסות
ףסות יכ האצמ ,םיינילק םייוסינ 15 הללכש הזילנא-הטמ
םדה ץחלב תוליעיב לפטל יושע (Flaxseed) התשפ יערז
.(Blood pressure)

םיפסות יכ םיארמ םירקחמב םיפתתשמה 1,302 לש םהינותנ
םדה ץחלב תיתועמשמ הדיריל םירושק התשפ יערז לש
,תיפסכ מ"מ 2.39-ו תיפסכ מ"מ 2.85 :ילוטסאידהו ילוטסיסה
.המאתהב

.ןילופו הילרטסוא ,ןאריא ,הינמורמ םירקוח ופתתשה רקחמב
תועובש 12-מ רתוי ךשמל ןתינש ףסות יכ םג םיחוודמ םה
ילוטסיסה םדה ץחלב רתוי דוע הלודג התחפהל איבה
,המאתהב ,תיפסכ מ"מ 2.62-ו תיפסכ מ"מ 3.10 :ילוטסאידהו
.רתוי רצק ןמז ךשמב וכרענש םייוסינל האוושהב

ןבומ וניא ילאיצנטופה יגולויבה ןונגנמה םירקוחה ירבדל
(Lignan) ןנגילה תלוכתל רושק תויהל יושע אוה ךא ,ירמגל
םיזנא בכעמכ עודיה SDG םשב ןאנילב רבודמ .התשפה יערזב
בוכיע ידי לע םילעופ ACE יבכעמ .(ACE) ןיסנטויגנא ריממה
II ןיסנטויגנא ,קזחה םדה ילכ ץווכמל I ןיסנטויגנא לש הרמהה
.םדה ץחל תאו םדה תמירז תא םירפשמ ךכבו

Clinical Nutrition


2015 רבמטפס
התשפ יערז תכירצ ליבגהל תוקינמ םישנ לע
ליזרב State Uni. of Rio de Janeiro-ב תודלוח 16-ב רקחמ
ךלהמב (Flaxseed) התשפ יערז תכירצ ליבגהל שי יכ אצמ
דוקפית תא תונשל םילולע םיערזהש ןוויכ (Lactation) הקנהה
.(Maternal adrenal function) םאה לש לנרדאה

ץלמומ הקנהה לש תיטירקה הפוקתה ךלהמב םירקוחה ירבדל
ידיתע יוניש עונמל ידכ התשפה יערז תכירצ תא ליבגהל םישנל
.היאצאצב לנרדאה דוקפיתב

םורס תומר התשפה יערז יאצאצל ויה הטלמהה רחאל םוי 180
ןורטסוקיטרוק םידיאורטס םינומרוה לש
(Serum levels of corticosterone steroid hormones)
ןימלוכטק לנרדאה ץחלה ינומרוהו 47%-ב תוהובג
,23%-ב תוכומנ (Stress hormones adrenal catecholamine)
לורטסלוכ ,(Glycogen) ןגוקילגב 30%-ב תב הדירי
(Triglyceride) םידירצילגירט תמרתו 4 יפ הובג (Cholesterol)
.(Liver) דבכב 3 יפ ההובג

British Journal of Nutrition


2016 ראורבפ
רתי תנמשה תחתפהב עייסל םילוכי התשפ יערזב םיביס
,םיבר הנוזת ירמוחב םירישע (Flaxseeds) התשפ יערז
םילרנימ ,(Proteins) םינובלח ,(Fiber) םיביס הז ללכב
.םינימטיוו

יכ םיחוודמ קרמנד University of Copenhagen ירקוח
תמרב טולשל עייסל היושע הנוזתל התשפ יערז תפסוה
.(Inflammation) תוקלדב םחליהלו (Cholesterol) לורטסלוכה

םייעמב םיסיסתמ התשפה יערזב םיביסהש ואצמ םירקוחה
םיקדייחה לע ךכב םיעיפשמו (Ferment in the gut)
.(Gastrointestinal microbiota) לוכיעה תכרעמב

לע תיבויח העפשה שי ,םירקוחה םירמוא ,הזה ךילהתל
ינפמ ןגמנ (Metabolic health) תילובטמה תואירבה
ןמוש תריתע הנוזת לש רשקהב (Obesity) רתי תנמשה
.(High-fat diet)

APSselect : American Journal of Physiology

.