תושדח - ףירח לפלפ
Chili Pepper - News

םיקרפמ תקלדל תויחמצ תופורת
םיבצע יבאכל ןיציאספק תשיבח
רתי תנמשה יכוביס דגנ ףירח לפלפ
לקשמב הדיריל ףירח לפלפ
ןובאית ןסרמו תוירולק ףרוש ףירח 'פ
לקשמב הדיריו ןיצאיספק
םדה-ץחל תא דירומ ףירח לפלפ
הייקשה ימו ףירח לפלפ
םיקרפמ תקלדו ףירח לפלפ
היגרנאו ןמוש תכירצ אכדמ ףירח 'פ
תינומרעה ןטרס תא םלוב ףירח 'פ
בלבלה ןטרס דגנ ליבגנזו ףירח 'פ
ןילוסניאה תמרב הטילשל ףירח 'פ
םיקרפמ תקלד יבאכו ףירח לפלפ
לקשמב הדיריל קורי התו ןיציאספק
ןמוש יאת תוחתפתה דגנ ףירח 'פ


...ףירח לפלפ ואר
 
2002 רבמטפס
םיקרפמ תקלדו ףירח לפלפ ןיב רשקה
תעפשה תא וקדבש ,ב"הרא Massachusetts General Hospital ירקוח
רשק ואצמ ,םיקרפמ תקלד בקע םימרגנה םיבאכ ךוכיש לע ףירחה לפלפה
םילוחה םילבוס ונממ באכהו ףירחה לפלפה תליכאמ םרגנ רשא באכה ןיב
םיימיכ תותוא םתוא םילעפומ םירקמה ינשב יכ ררבתה .םיקרפמ תקלדב
.באכה תשוחתל םימרוג רשא
ףירחה לפלפה ידי לע לעפומה (Receptor) ןטלוקה יכ םיריבסמ םירקוחה
רבד ,תקלד רחאל רועב תושוחתה תא םג ריבגמ תורחא תומקרבו הפב
.באכל רתי תושיגרל םרותה

Neuron


2004 ינוי
היגרנאו ןמוש תכירצ אכדמ ףירח לפלפ
םיווהמ םהשכ ,םיפירח םילפלפש וליג ןפי Fukuoka University ירקוח
םיששאמה םיאצממ ,היגרנאו ןמוש ךורצל ןוצר םיאכדמ ,הנוזתהמ קלח
ןובאית םיאכדמ םיפירח םילפלפ יכ וליג רשא םימדוק םירקחמ תואצות
.ןטק הז ךרוצ ,רתוי ףירח ןוזמהש לככו
םינוש ףירח לפלפ םינונימב קרמ ולביק רשא םירבג 16 ופתתשה רקחמב
.םדי לע תלבסנה ףירחה לפלפה תומכ יהמ קודבל ידכ ,וכותל ררוג רשא
קרמ ולביק םה םיירהצה תחוראלו ההז רקוב תחורא םלוכ ולביק תרחמל
.קרמב וא תוסומכב (המד) ובצלפ וא ףירח לפלפ לש םינוש םינונימו

British Journal of Nutrition


2006 סרמ
תינומרעה ןטרס תא תמלוב ףירח לפלפמ תיצמת
...םירקוח


2006 לירפא
בלבלה ןטרס תא םימלוב ליבגנזו ףירח לפלפ
לפלפש הארנ ב"הרא University of Michigan ירקוח לש םהירבדל
.תומיוסמ ןטרס תולחמ לש םתוחתפתה תא םימלוב ליבגנזו ףירח
תנכותמ םיאת תומל םהב םרג ,םירבכע לש ןטרס יאתב ךרענש ,רקחמה
םילכעמ םיאתה וב (Autophagic Cell Death) יגאפוטוא םיאת תומלו
וחתפתה ןיציאספק הלביקש םירבכעה תצובקב ןטרסה יאת .םמצע תא
.תרוקיבה ירבכע תצובקבש ולא תמועל לדוגה תיצחמל וחתפתה
בלבלה ןטרס לש םיישונא לודיג יאת לש םתוחתפתה יכ םירסומ םירקוחה
תומל םהב המרג ןיציאספק ולביקש םירבכעב (Pancreatic Cancer)
.תנכותמ םיאת

American Association for Cancer Research


2006 ילוי
ןילוסניאה תמרב הטילשל ףירח לפלפ
ופתתשה וב ,הילרטסוא University of Tasmania-ב רקחמ יאצממ יפל
תמרב הטילש רפשל היושע םיפירח םילפלפ לש העובק הכירצ ,שיא 36
םילבוסל רוזעי רשא רבד ,60%-ל בורקב החורא רחאל ןילוסניאה תמרב
.תרכוס וא/ו רתי תנמשהמ
תועובשה 4-בו ליגר טירפת ,תועובש 4 ךשמב ,וכרצ רקחמב םיפתתשמה
,רקחמה לש בלש לכב ,וכרענ םלוכב .ףירח לפלפ הללכש הנוזת ךכ רחא
תמר התלע ףירח לפלפ וללכ רשא תוחורא רחאל יכ ררבתה .םד תוקידב
ריבסהל ולכי אל םירקוחה .תוליגר תוחורא רחאל רשאמ תוחפ רכוסה
.םיאצממה ירוחאמ דמועה ןונגנמה והמ

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ילוי
םיקרפמ תקלד יבאכו ףירח לפלפ
...ירקוח


2007 סרמ
לקשמב הדיריל קורי התו ןיציאספק בוליש
...בוליש


2007 סרמ
ןמוש יאת תוחתפתה תענומ ףירח לפלפ תיצמת
ןיציאספקש וליג ןאווייט National Chung Hsing University ירקוח
יושע - ותופירח תא ול הנקמ רשא ףירחה לפלפב רמוחה - (Capsaicin)
.רתי תנמשהב ,ךכל תודוה ,םחליהלו ןמוש יאת לש םתלשבה תא עונמל
םרוצייב םיברועמה םינג רפסמ לע עיפשמ ןיציאספקה םירקוחה ירבדל
.ןמוש יאת לש

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 ראורבפ
תינורגיש םיקרפמ תקלד לע תויחמצ תופורת לש ןתעפשה
תומילשמה לופיטה תוטישמ 2/3-ש יכ אצמ םימדוק םירקחמ רקסש ח"וד
.םילוחל תוליעומ םניא ללכ תינורגיש םיקרפמ תקלדב
תועצמאב לופיטו E ןימטיוו C ןימטיו ,A ןימטיו תרזעב םילופיטב רבודמ
.(Feverfew) תיצרח ןב תרזעבו התשפ ןמש ,הברעה ץע תפילק
.תושקונהו םיקרפמה יבאכ לע תרכינ העפשה התייה םיגד ןמשל תאז םע

םילופיט רפסמ ואצמנ תינווינ םיקרפמ תקלדב לופיטל םיעצמאה תקידבב
ןיציאספק ל'ג תועצמאב היה רתויב ליעיה לופיטה .םיליעומ םימילשמ
תלקהב ליעי אצמנש ,םיפירח םילפלפמ םיניכמ ותוא (Capsaicin Gel)
.םיקרפמה תושיגרו םיבאכה

Arthritis Research Campaign


2009 רבוטקוא
םיבצע יבאכל הליעומ ןיציאספק תשיבח
םירקחמ רפסמ יכ םיחוודמ ב"הרא University of Wisconsin ירקוח
תמשוימה ,8% זוכירב ,(Capsaicin Patch) ןיציאספק תשיבח יכ ואצמ
םיבאכב הלקהל איבהל היושע דבלב תחא העש ךשמב רועה ינפ לע
(Neuralgia) היגלאריונ/םיבצע יבאכב םילפוטמל םישדוח 3 דע ךשמל
.(Varicella Zoster) רטסוז הלציראו סוריוב הרוקמש
רתויב הובגה זוכירה תמועל 80 יפ הובגה ןיציאספק לש זוכירב רבודמ
.םימרקבו םיל'גב

20th American Association of Pain Management
Annual Clinical Meeting (AAPM)


2009 רבוטקוא
רתי תנמשה יכוביס תענומ ףירח לפלפ תיצמת
האירוק םורד The University of Ulsan-ב ךרענ רשא םירבכעב רקחמ
םתוחתפתה עונמל היושע ןוזממ (Capsaicin) ןיציאספק תכירצש הליג
.םינמש םישנאב ,תרכוס לש ולאל םימודה םינימסת לש

תומר תא ךכב ותיחפה ןיציאספק 0.015% םנוזמב ולביק רשא םירבכע
ןיציאספק יכ הלוע רקחמהמ םירקוחה ירבדל .םמדב ןיטפלהו ןילוסניאה
ידי-לע תמרגנה (Glucose Intolerance) רכוסל תוליבס-יא םצמצל יושע
רופיש םג אלא ,םייתקלד םיכילהת יוכיד ידי-לע קר אל רתי תנמשה
.דבכבו תוינמוש תומקרב ןמוש תוצמוח לש ןנוצמיח

Obesity


2010 לירפא
לקשמב הדיריו היגרנא תפירשב עייסמ ףירח לפלפ
טאיספקורדיהיד תבוכרת יכ וליג ב"הרא Uni. of California ירקוח
עייסל היושע ףירח לפלפמ םיקיפמ התוא (Dihydrocapsiate/DCT)
.לקשמב הדיריו היגרנא תאצוהב
תוירולק-תלד תילזונ החורא ולביקש םישנו םירבג 34 ופתתשה רקחמב
תא וליפכה ףילחתה תא ולביקש ולא .םוי 28 ךשמב (המד) ובצלפ וא
ןוצמיחב לודיג לח ןכ ומכ .תרוקיבה תצובקל האוושהב היגרנאה תאצוה
.היגרנא םשל ןמוש רתויב שמתשה ףוגהש ךכל החכוה ,ןמושה

Experimental Biology 2010 meeting in Anaheim


2010 לירפא
ןובאית ןסרמו תוירולק ףרוש ףירח לפלפ
יושע ףירח לפלפ יכ ואצמ ב"הרא הנאידניא Purdue University ירקוח
םיליגר םניאש םישנאב דחוימב ,ןובאיתה ןוסירו תוירולק תפירשב עייסל
,הלוספקב לטינ וא ןוזמב בלושמה ,םודא לפלפ תיפכ יצח .ונממ ךורצל
10% ,תועש 4 ךשמב ,ףורשל ילמרונ לקשמ ילעב םיריעצ-םירגובמל רזוע
תעדל .החוראב ףירח לפלפ םיבלשמ םניאש םישנא תמועל תוירולק רתוי
,(Trigeminal Nerve) שלושמה בצעה תא הרגמ םודא לפלפ םירקוחה
.ראווצבו שארב םיירקיעה םיבצעהמ דחא

Behavior & Physiology


2010 ילוי
לקשמב הדירי לע ןיצאיספקה תעפשה
רשא ןונגנמה יוליג לע םיחוודמ האירוק-םורד Daegu University ירקוח
.ףירחה לפלפב ןיצאיספקה ידי-לע תמרגנה לקשמב הדיריה ירוחאמ דמוע
םידירומה םינובלח רפסמ לש םתואטבתה דדועמ ןיצאיספקה םהירבדל
םיזטנסמ רשא םינובלח לש םתלועפ םימצמצמו םדב םינמושה תמר תא
.ןמוש
לביק םקלחש םינמוש תריתע הנוזתב וטעלוהש תודלוחב ךרענ רקחמה
םלקשממ 8% ותיחפה ןיצאיספקב ולפוטש םירבכעה .ןיצאיספקב לופיט
.תרוקיבה תצובקל האוושהב

Journal of Proteome Research


2010 טסוגוא
םדה-ץחל תא דירומ ףירח לפלפ
.םד-ץחל הדירומ (Capsaicin) ןיצאיספק לש חווט תכוראו העובק הכירצ
ןיצאיספקה ןיס Third Military Medical University ירקוח ירבדל
.ןקנחה תצומחת תמר תא הלעמוו םדה-ילכב TRPV1 ינטלוק לע עיפשמ

Cell Metabolism


2011 רבמצד
הייקשה ימו ףירח לפלפ
םידיאוניציאספק ידי-לע תמרגנ םיפירח םילפלפ לש םתופירח
םויראזופה תיירטפמ לפלפה חמצ יערז לע םיניגמה (Capsaicinoids)
עודמ אוצמל ושקיב ב"הרא Indiana University ירקוח .(Fusarium)
.םיפירח םילפלפה לכ אל
היבילוב יבחרב םינוש םינזמ םימודא םילפלפ לש םיערז 330 ופסא םה
דע םימ לש הווש תומכ לבקמ םהמ דחא לכשכ ,הממחב םתוא ולדיגו
.תלבגומ םימ תומכ םתיצחמ ולביק זאו הנושארה םתחירפ
רשק אלל ,תילמרונ םיערז תומכ וחתיפ הלודג םימ תומכ ולביקש ולא
האוושהב םיערז תוחפ םיפירחה םיחמצה וחתיפ שבוי יאנתב .םתופירחל
.םיפירח תוחפה ולאל
הליעפ םויראזופה תיירטפ םימ עפש לש םיאנתב יכ םיריבסמ םירקוחה
.תרזוע תופירחה וב בצ ,םיערזל עיגהל ידכ לפלפה ירפל רודחל הסנמו
טעמכ היירטפהש ןוויכ תוחפ הברה םיפירח ויהי ולא םיחמצ שבוי יאנתב
.זא הליעפ הניאו

Proceedings of the Royal Society B