הגנטיפ
Surinam Cherry/Pitanga
(Eugenia uniflora)

,ליזרבב ורוקמ .ךומנ חיש/ץע איה הגנטיפה
המכ הגנטיפל .לבת יבחרב ץפוה אוה םשמ
דעו ץמצמחמ םמעטו יסיסע ירפ ילעב ,םינז
.קותמ םעט


,אוהש תומכ ותוא םילכוא .ןבדבודל והארמב המוד הגנטיפה ירפ
,ץימ תנכהל םג שמשמ ירפה .םירומישכ וא
רכוס תפסותב
.תוגועו יל'ג ,תוביר

,םישדח םילע תוחתפתהו (החירפה תעב דחוימב) האנ חישה
חונו היח רדג שמשל םיאתמ ,(ביהרמ קירבמ לוגס ןווג םהל
.לודג ץיצעב חתפתמה ץעכ האנ םג הגנטיפה .בוציעל רתויב

ץמוחו ןיי תנכהל הגנטיפה ירפ שמשמ ליזרבב
יאסנובה תטישב סונינל המיאתמ הגנטיפה


לודיג יאנת
,היירופ וזש יאנתב ,עקרקה יגוס לכב טעמכ חתפתי חישה
בטיה תזקונמו החל 
יקלח לצ דע האלמ שמש
תרוצבב דימע חישה .הטעומ הייקשה
םירטמ 6 דע ןב ץעל חתפתהל חישה יושע םימיאתמ םיאנתב
םייפורט-בס םירוזיאבו םייפורט םירוזיאב ןה גשגשי אוה
דבלב תועובש 3 ופלחי לשבה ירפה תלבק דע החירפהמ
םיינש םיתיעלו דחא ערז/ןיעלג ירפב .םיערזמ אוה יובירה
םירופיצ תרזעב יובירה השענ עבטב 


תיאופר תוליעפ
הלנורטיצ ליכמה (Essential oil) ףידנ ןמש םיליכמ םילעה
,(Terpenine) ןינפרט ,(Cineole) לואניצ ,(Citronella)
דועו (Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס

תוננטצהב לופיטל הפורת םילעה םישמשמ םאנירוסב

,לזרב ,ןחרז ,ןדיס וב שי ןכ .C ןימטיו לש הלודג תומכ ירפב
B3 ןימטיוו B2 ןימטיו ,A ןימטיו

.