יאופר סירלוקידפ/תיאופר הקינוטב
Betony, purple/Wood Betony
(Betonica/Stachys officinalis)

,האנ יתנש-בר חמצ איה תיאופרה הקינוטבה
אשנתמ רשא ריעש לועבגו הצועמ שרוש לעב
םימוד ,םיספסוחמ םילעה .מ"ס 60 דע הבוגל
.תצקמב םייתוורפ םהו ךרש ילעל

חרזמבו הפוריאב תורעי יליבש דצלו הערמ תומדאב הצופנ הקינוטבה
.ב"הרא

.רמצ תעיבצב ריהב בוהצ ןעבצכ םישמשמ םיירטה םילעה
תא ריכזמ המעט .התל ןיוצמ ףילחתכ תשמשמ חמצהה תטילח
תובוטה תונוכתה לכ לעב וניה התה תאז םעו ליגרה התה םעט  
.תוילילשה תונוכתה אללו התה לש  


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,תינוניב דע הלק עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.רבמטפס דע ילוימ - ץיקב החירפה
םיקבואמו דחאכ םייבקנו םיירכז ונייהד ,םיינימ-וד םיחרפה
.םירובד ידי-לע  
.הקולח ידי-לעו םיערזמ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
תא .החירפה ינפל ,םישבוימה םינוילעה חמצה יקלחב םישמתשמ
םימח ,לצומ םוקמב שובייה תאו רקובה תועשב עצבל שי ףוסיאה
.ררוואמו

ןיאטב ,(Betonicine) ןיצינוטב :םינוש םידיאולקלא הליכמ הקינוטבה
(Trigonelline) ןילנוגירט ,(Stachydrine) ןירדי'צאטס ,(Betaine)
,(Glycosides) םידיסוקילג ,םינינאט ,(Caffeic acid) תיאפק הצמוח
.ףידנ ןמש טעמו ןילוכ

הקינוטבה תונוכת

.האקה תדדועמ
.תחייכמ
.לוכיעה תא תרפשמ
.םחרה תא תקזחמ
.םיבצע העיגרמ
.שוטיע תמרוג
.תמקשמו תקזחמ
.תאטחמ/תיטפסיטנא
.םומיד תרצוע/תצווכמ
.םייעמב םיזג תככשמ
.םייעמ יעלות הדימשמ
.תרהטמו תלשלשמ
.תנתשמ
.הרמ ץימ תריצי תדדועמ

...ב לופיטל תשמשמ הקינוטבה תטילח

(1).םייעמ יעלות
.םייעמב םיזג
.טיכנורב
.תברצ
.המתסא
.רתי תעזה
(2).םיעצפ יופיר
.(Neurasthenia) םיבצע תשלוח
.(Neuralgia) םיבצע יבאכ
.(Neuritis) םיבצע תקלד
,(Hysteria) הירטסיה
.ןתשה תיחופלשב תויעב
.(Spitting blood) םד-תקירי
.הילכ תולחמ

.המח תיצמת (1)
.חמצה ץימ (2)

"ילוח לכ אפרמ"-כ םינש תואמ הזמ תבשחנ הקינוטבה
.םיבר תומוקמב התוא ולדיג ךכיפלו (Panacea)

הטילח
.שבוימ חמצ םרג 30 לע םיחתור םימ רטיל 1/2 וגזמ

םייעמהמ םיעלות תקחרהל המח תיצמת
.םיחתור םימ לפס 1/2-ל חמצהמ תויפכ 2 ופיסוה
.טעמ קיתמהל ןתינ
.םויב לפס 1/2 ותש

תייתש ינפל ,םיירט חמצ ילע תסיעל יכ הרבס תמייק
.תורכש ענמת םיפירח תואקשמ 
.םיער תומולח עונמל םג היושע םילעה תסיעל
לקמ הרפרפו קולקלעב םיברועמ הקינוטבה ילע ןושיע
.שאר-יבאכ לע 

הרהזא
.םיליער טעמ םיירטה םילעה