םודא לטפ
Red Raspberry
(Rubus idaeus)

םינז םג שי) יתנש-בר חיש אוה םודאה לטפה
.םירטמ 2 הבוגל דע אשנתמה ,(םייתנש-וד
.הפוריא יבחרבו הקירמא ןופצב חמוצ אוה
,םימיעט םיירגרג תוריפ בינמ התומכו תינמכואה לש בורק לטפה
.םיצימו םינדעמ ,םירומיש ,הפאמ ירבד םיניכמ םהמ
.רב לטפה חמוצ םלועב םינוש תומוקמבלודיג יאנת
.רירק ביבאו רק ףרוחל קוקז םודאה לטפה
.תיבובקרב הרישע תויהל עקרקה לע
,(Suckers) תוקנוי תועצמאב השענ יובירה
.םישרושהמ תועבונה תוידיצ תוחולש     
תא רצקלו ירפ ונתנש םיפנעה לכ תא םוזגל שי הנועה םותב
.רטמ 1/2 ידכ דע ,םישדחה (תוקנוי) םילועבגה     
םינשי םיחמצ .םאה יחמצ תא ,םינש 3-ל תחא ,שדחל ץלמומ
.יתוכיא תוחפ ירפ וביני     תיאופר תוליעפ
הבושח הפורת םיבשחנה ,םודאה לטפה לש וילעב םישמתשמ
.םידיאונובלפו םינינאט םה םילעב םיליעפה םירמוחה .השאל
.לזרבו ןגנמ ,B-3 ןימטיו םג םיליכמו C ןימטיוב םירישע םילעה

ןומיל תצמוח ,ןיטקפ ,ינחיר ףידנ ןמש ,תוריפ רכוס ליכמ ירפה
.םימו םינוש םיחלמ ,םיחופת תצמוחו


...לטפה ילע
הלפה ךכ םיענומ ,םחרה תונפד תא םיקזחמו םיצווכמ
.הדיל-יבאכ םיתיחפמו     
םישילחמו תוחיפנ ,הדילה רחאל ,םיניטקמ
.םימומיד     
ףטש םירידסמו רוזחמ תויוצווכתה םישילחמ
.רוזחמ     
.(Menorrhagia) רוזחמה ןמזב םומיד רתי םירידסמ
םיעייסמו לושליש ,ןורג יבאכ/תוננטצהב לופיטל םיבוט
.וירחאו (םיכוביס םיענומ) ןוירהה תעב השאה תואירבל     
.םיפירח םילושליש לע םילקמ
םיעייסמו תואקה לע ,םידליב ,םילקמ
(Dysentery) הירטנזידב םהב לפטל     
.לושלישו     
.תימחל תקלד העיגרמ םייניעה תפיטש :התכ

םודא לטפ ילע הת
(םרג 10) םילע תושודג תויפכ 2 יבג לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.תוקד 15 וניתמהו

בקע) ,ןורג יבאכ וא ףירח לושליש ןמזב
.םויב הת ילפס 6 דע ותש :(תוננטצה     
רבגתהל ידכ ,לטפה ילעב יד ןיאש ןייצל שי     
!ףירח לושליש לע     
.םויב הת ילפס 3 דע ותש :םיכוביס אלל ןוירהל
 
...ב לופיטל בוט לטפ ילע התב רוגריג
.ןורג יעצפ .הפ יעצפ
...ל םג בוט התה
.םיביכו םיעצפ תפיטש

תורהזא
.תוליחבו הכר הביק םורגל םילולע םודאה לטפה ילע
תופורת םילטונה לע ,תויתפורת ןיב תועפשהל תורשפא בקע
.םודא לטפ ילעב שומיש ינפל אפורב ץעוויהל     

תושדח
2006 סרמ
לטפב תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ
Plant Research International,Wageningen-ב ךרענש רקחמ
הנשי לטפה תחפשמב יכ אצמ BioFactors-ב םסרופו דנלוהב
וז תמועל ,50%-ב טעמכ ההובגה ,תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ
םיעיפשמ םניא הבירל ודוביע וא לטפה ןוסחיא .הדש תותב רשא
.ולא ךרע תובר תובוכרת לע
.תוינבגעב רשאמ 10 יפו יוויקב רשאמ 3 יפ ההובג וז תוליעפ
םיארחא םיפסונ 25%-לו לטפב C ןימטיו יארחא ךכמ 20%-ל
.וב (Anthocyanins) םינינאיצוטנאה
תובוכרת ,(Ellagitannins) םינינטיגלאה םימרות יראה קלח תא
.תינטרס-יטנא תוליעפ םהלו לטפב רקיעב תויוצמה