םוקירפיה/ערפ
St. John's Wort
Johannes Kraut :תינמרג.
(Hypericum perforatum)

,רטמ 1 הבוגל אשנתמה רב חיש אוה ערפה
םיריהב םיבוהצ םיחרפ לעב ,תובע יתנש-בר
.ארפ ,םלועה יבחרב חמוצה ,םיבר
.הקירמא ןופצו הפוריא זכרמב ץופנ ,םינז 25-כ ול ,חמצה
.ץיקה ףוס תארקל החירפה .םד עבצכ ,םודא חמצה ץימ


לודיג יאנת
.עקרק יגוס ןווגמב חתפתיש ,ןטלתשו דימע חמצ ערפה
.שבויבו לודג םוחב דימע אוה
.יקלח לצ דע ,האלמ שמש ול השורד
.םיערזמו םירוחיימ ,םאה חמצ ידיצמ םיאצויה ,םירצנמ יובירה
.העירזה רחאל השולש-םייעובש וטבני ולא    
.הינשה הנשב החירפה
.דחוימ לופיט לכל קוקז וניא חמצה


תיאופר תוליעפ
.ירט שבוימ ,ויחרפ לע ,ערפה לש ןוילעה וקלחב םישמתשמ
.תרתוכה ילעב ןומט ערפה לש וחוכ רקיע
.רמ חמצה םעט .תוסומכ וא ןמש ,תיצמת ,הת םיניכמ חמצהמ

,(Hypericin) ןיצירפיה םהב םיליעפ םירמוח 50 לעמ ערפב
םינינאט ,םידיאונובלפ (Pseudohypericin) ןיצירפיה-ודבספ
.(Procyanidins) םידינאיצורפו
ילאירטקב יטנא אוה .תיזכרמה םיבצע תכרעמ לע עיפשמ ערפה
.רוא יאנתב תמצעתמ ותעפשה .ילאריו יטנאו

ימינפ שומיש
שומיש םיפידעמ הפוריאב .ןותמ עיגרמו טיקשמ שמשמ ערפה
.העגרה תופורת ינפ לע וב
.םייעובש-עובש רחאל הלח ותעפשה .חור בצמ רפשמ אוה
.הסיפת רפשלו הבשחמ ריהבהל יושע וב שומישה

...ב לופיטל שמשמ ערפה
.הירטסיה
.תושישת
.הניש תוערפה
.שאר-יבאכ

.תובצע
.עשי רסוח תשוחת
.הווקת ןדבוא
.(Anxiety) תוששח

שומיש הרשיא (Commission E) תינמרגה תופורתה תושר
...ב לופיטל ערפב
.תונבצעו תודרח.ןואכיד

...לע לקמ ערפה
...ב לופיטל בוט ערפה
.הרמה סיכ תשרפה
.לוכיעה תכרעמ תא עיגרמ אוה ךכב   
.םידליב תיליל הבטרהו ןתש ןתמב גלבה יא

...לע םילקמ ערפה יחרפ
.לושליש
.תוליחב
.הביק יביכ
הביק תקלד

ינוציח שומיש
.תויווכו תוקלד לע הלקה.םיכתחו םיעצפ יוטיח
.יופיר יכילהת זוריז

...לע םשייל שמשמ ערפ ןמש
.םיילגרב תוילד.תורובחו םיעקנ

!רואל שיגר ןמשה  

תורהזא
...םיאבה םירקמב ,אפורב וצעוויה ,ערפב שומישל םדוק
.ןואכיד דגנ תופורתב שומיש תעב ,הקינימ/ןוירהב השא
.םיפירח תונואכידל ליעי וניא וב שומישה
.ןואכיד דגנ תורחא תופורתב ערפב שומיש בלשל ןיא
ומכ ,תונוש תופורת לש ןתעפשה תיחפמ ערפב שומישה
.םד לוליד תופורתו םילתשומ םירביא תייחד תוענומ תופורת    
.םיינורכ םילוחו םישישק ,םירענ ,םידליל ץלמומ וניא שומישה
.רוע תחירפ םורגל לולע ,קזח רוא תחת ,רתי שומיש
.שמשל הפישחמ ענמיהל שי לופיטה ןמזב

תושדח
1999 ראוני
דורייל הנכס
שמש רואל םיפשחנ רשא ערפ ישמתשמש הליג הינטירבב רקחמ
,םיישפוח םילקידאר לש רוציי רתי איה הביסה .דורייב םינכתסמ
.ןיעב ןובלחל םרגנש קזנ בקע
ףרוח ןואכידב לופיטל ערפב םישמתשמל דחוימב תנווכמ הרהזאה
.רוא תועצמאב לופיט ךות ,(SAD)

.Meeting of the American Society for Photobiology

2000 ראורבפ
תופורת לע ערפה תעפשה
תופורת ומכ ,תונוש תופורת תעפשה שילחמ ערפהש הליג רקחמ
הפורתו םילתשומ םירביא תייחד תעינמל תופורת ,סדייאב לופיטל
.םד לולידל
שומישה יבגל הריהזמ (FDA) ב"הראב ןוזמהו תופורתה תושר
.ןוירה תעינמל תולולג ללוכ ,תורחא תופורת תליטנ תעב ,ערפב

.Lancet

2005 ראורבפ
רומח ןוכידל ערפ תיצמת
יכ הלעה ,הינמרג ןילרב Charite Medical School-ב רקחמ
הליעי ,ינמרגה Schwabe דיגאת ידי-לע תרצוימה ,ערפ תיצמת
.תולבוקמ םשרמ תופורתל המודב ,השק ןואכידב לופיטל
תודסומב ,70 דע 18 ינב ,םירבגו םישנ 301-ב ושענ תוקידבה
.רומח דע ינוניב ןואכידמ םילבוסה ,שפנה תואירבל

.British Medical Journal

2005 רבוטקוא
סדייא אכדמ ןובלח
אצמנש שדח ןובלחש וליג הינטירב Temple University ירקוח
.הלחמב לופיטל שמשל יושעו סדייא לופכש םלוב ,ערפב
.הדבעמ יאנתב עצוב רקחמה