ינצוק ףלצ
Caper
(Capparis spinosa)


ורוקמש דע-קורי חיש אוה ינצוק ףלצ
אשנתהל יושע אוה .ןוכיתה םיה ןגאב
הנש 30 דע יחו רטמ 1 דע הבוגל

אוהשכ תופוכת וב לקתהל ןתינ עבטב
ינפ לעו עקרקה לע ערתשמ וא יולת
םיעלס

ירה דעו ןאריא ,יפסכה םיה ,רוחשה םיה רוזיאב יוצמ ףלצה
םיחרופ הנושארה הנשה יפנע קר .הילמיהה

םיירחסמ םיכרצל ףלצה תא םיחפטמ תוצרא רפסמב
םישובכ ,לכאמל םישמשמ וחתפתה םרטש םיחרפ ינצינ
טלס לוביתל םהש תומכ וא סג חלמב וא ץמוחב 
,םיריעצה םהילע לע םירטוחהו הצחמל לשבה ,ירפה
.ףירח יטנקיפ ןילבתכ השיבכ רחאל וא םהש תומכ םישמשמ 
יבטורל ףסות שמשמו רוחש לפלפו לדרח םעטל המוד םעטה 
םיטלסו רשב ינימ ,םיגד ,תוציפ ,הטספ 
אוה חמצב (Mustard oil) לדרחה ןמש לש םעטה רוקמ
(Methyl isothiocyanate) טנאיצויתוזיא ליתמ 
הקיטמסוקב תשמשמ שרושה תיצמת


לודיג יאנת
תולעמ 40 דע םוחב דימע חמצה .האלמ שמשו שבוי ,םוח
'צ -10 דע לש תוכומנ תורוטרפמטלו תרוצבבו 'צ 
.בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
תוחולמ תועקרקב דימע ףלצה 
.םיה תברקב חתפתהל לגוסמו 
גשגשמו םיעלס יכרחב לדג אוה 
הלד תיעלס עקרקב 
הקומע םישרוש תכרעמ חמצל
ףחסמ עקרקה הרימשב תעייסמה 
םיינימ-וד םיחרפה
השק רבד ,םיירט םיערזמ יובירה
טלקנ םהמ ןטק זוחא קרש ןוויכ 
םיערז לש םתטיבנ זרזל ןתינ .הצחמל םיצועמ םירוחיימו 
םוי ךשמב םימח םימב םתיירשה ידי-לע ,םישבי 
תיז יצע םילדג םהב תועקרקב בטיה חתפתי ינצוקה ףלצה


תיאופר תוליעפ
םישביימו ויתסב םיפסוא התוא) ףלצה שרוש תפילקב םישמתשמ
םילעבו (2) םיחרפה ינצינב ,(1)עזגה תפילקב (ידיתע שומישל

,(Glucobrassicin) ןיציסרבוקולג שי ףלצה שרושב
ןיציסרבוקולגו (Neoglucobrassicin) ןיציסרבוקולגואנ
.(4-Methoxy-Glucobrassicin) יסקוטמ-4
הצמוח ,(Stachydrine) ןירדיכטס שי שרושה תפילקב
םוש לש חיר לעב ףידנ רמוחו (Rutic acid) תיטור

  םיטניצויתוזיא םהב םיפידנ םירמוח 162 שי םיחרפה ינצינב
,(Thiocyanates) םיטניצוית ,(Isothiocyanates)
םינצמוחמה םהירצותו (Sulphides) םידיפלוס

(Glucocapparin) שי ןירפקוקולג םילעבו םיערזב
(Stachydrine) ןירדיכטס שי םילעה תפילקבו
(3-Hydroxystachydrine) ןירדיכטסיסקורדיהו

(Rutin) ןיטור דיאונובלפה תא םג ליכמ חמצהינצוקה ףלצה לש תויאופרה ויתונוכת
רוזחמ זרזמ
םד ילכ ץווכמ
םד רהטמ
םירוחט אפרמ
ןובאית ררועמ
קזחמ
םיבאכ ךכשמ
םייעמ יעלות לטוק
םייעמב םיזג ךכשמ
ףוגב תומיסח חתופ
(1) ןתשמ
(2) לשלשמ
חייכמ


ףלצה שרוש תפילק
...ב לופיטל תימינפ תשמשמ
...ב לופיטל תינוציח תשמשמ
תולבח לע הלקהרוע תוחירפ
םיירירבש םימינ


םישמשמ םיחרפה ינצינ
...ב לופיטל תימינפ
(Cough) לועיש

...ב לופיטל תינוציח
םייניע תוקלד


המח תיצמת
...ב לופיטל תשמשמ
(Vaginal Thrush) קיתרנה תרטפ


םישותכה םילעה
...ב לופיטל םישמשמ
הרגדופ / טואג


תידוורויאה האופרב
...ל שמשמ ףלצה
ודוקפית רופישו וילע הנגה ,דבכה תוליעפ דודיע

.