ןרופיצ
Cloves
(Syzygium aromaticum)
חמוצ אוה .םירטמ 12 דע 8 הבוגל אשנתמה דע קורי ץע ןרופיצה
.תיברעמה ודוה ייאו הקירמא םורד ,הקירפא ,היסאב
.היזנודניא חרזמ ייא איה ןרופיצל ירקיעה רוקמה

ביכרמ שמשמ אוה .קזח חוחינ ולו םדמדא-םוח רוגסה חרפה ןצינ
,םיקינקנ ,הפאמ ירבדב ,םיבר םינילבתב בושח
.טלסל םיבטרו םיקרמ ,םיחרממ
.ףירח-קותמ ומעטו רמסמ תרוצ ןצינל

םימלש ,םישבוימ םתוא םיקוושמ .תינדי השענ םינצינה ףוסיאה
.םינוחט וא

.םילעהו םילועבגה ,םינצינה קוקיז ךות לבקתמ ןרופיצ ןמש
,םירקי םימשב ,םעט ירמוח ,יטטניס לינו רוצייב שמשמ אוה   
.םיקתממו (הפ ימ ללוכ) תופורת תיישעת ,םינובס   


לודיג יאנת
.חלו םח יפורט םילקא
.'צ תולעמ 38-מ רתוי אלו 10-מ תוחפ אל הרוטרפמט
.הנשה לכ ךשמ עפשב הייקשה
,הנש 80 ךשמ בינהל ךישממו םינש 5 רחאל חרופ ץעה
.הנשב םיימעפ    
.ןצינה תחיתפ ינפל בורק שממ שי ףוסיאה תא
.(םינצינ 7,000 דע 4,000 ג"ק 1-ב) ג"ק 20 דע 3 בינמ ץעה
.םירוחייו םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
,ןצינה לש ולקשממ 20% הווהמה ,(ןרופיצה ןמש) ףידנה ןמשה
.קזח אטחמ רמוח אוה
,(Eugenol) ןרופיצ תצמוחב רישע ינחירה ןמשה
(Eugenyl acetate) ןרופיצ תצמוח טטצא וב שי
.לזרבב רישע אוהו

ןרופיצה ןמש תונוכת
.היפרתמוראב שמשמ
.קזח טנדיסקוא יטנא
.הביק תצמוח רוציי דדועמ
.םייעמ תא תעונת תא רפשמ
.תותיווע דגונ
.םיזג ךכשמ
.קזחמ
.םיקרח לטוק
(1) .םיבאכ ךכשמ
.הנושאר הרזעכ ,םייניש-באכ ךוכישל שמשמ ןרופיצ ןמש (1) 

...רוע תולחמב לופיטל ןרופיצה ןמש שמשמ ןיסב
.(Athlete's foot) םיילגר תזזג.תזזג

ןרופיצה שמשמ תידוורויאה האופרב
.םירירש חתמב ימינפ לופיטל הת תנכהל
שומישו ןונימ
.רטיל-ילימ 0.2 דע 0.05 :ימינפ שומישב
.תיז ןמשב 1:3 סחיב וללד :(רועה ינפ לע) ינוציח שומישב

תורהזא
תנומסת ,הביק יביכמ םילבוסה לע רוסא ןרופיצב שומישה
.(סיטילוק) סגה יעמה תקלדו זיגרה יעמה    
תליטנ רחאל דיימ ןרופיצה ןמשמ תולודג תויומכ תכירצ
בכעת ,(Tetracyclines) םינילקיצרטט הב הקיטויביטנא    
.םתלועפ תא    
.ןוירהב םישנ לע רוסא ,תולודג תויומכב ,ןרופיצב שומישה
,הב שומישה בקע ,םיחתפמו ןרופיצ ןמשל םישיגרה םנשי
.החירפו רוע ייוריג    

תושדח
2006 לירפא
תרכוסלו ירלוקסו-וידרק ןוכיס התיחפמ ןרופיצ
ןטסיקפ Agricultural University in Peshawar ירקוח ירבדל
ןילוסניאה דוקפית תא רפשל ןרופיצ תיצמתב שומישה יושע
ךס תא ,זוקולגה תמר תאתיחפהל ,2 גוס תרכוס ילוחב
.םמדב םינמושהו לורטסלוכה
םייתש דע תחא ןרופיצל ךרע תווש תומכב יד םירקוחה ירבדל
.דבלב 2 גוס תרכוס ילוח לע התשענ הקידבה .םויב
.בל תלחמ תעינמל הבוט ןרופיצ תיצמתש אצמ םדוק רקחמ

Experimental Biology 2006 San Francisco