(םיבנעו) םיקומיצ
Raisins (and Grapes)
 
אצמ ,םמדב ההובג לורטסלוכ תמרמ םילבוסה םירגובמב רקחמ
תכירצב הדיריל ליבקמב ,םיביסב םיריתע רשא ,םיקומיצ תכירצש
ןוכיס תיחפתו םדב לורטסלוכה תמר תא הניטקמ ,םייוור םינמוש
.םדה-ילכו בל תולחמב תולחל
ןמש ,םחל ,תוקרי ,תוריפ ללכ ,תועובש 4 ךשמב ןתינש טירפתה
.םויב םיקומיצ םרג 85תוינטק ,םיזוגא ,םיאלמ םינגד ,תיז
(ערה) LDL-ה לורטסלוכ תמרב 15% תנטקה התיה האצותה
.8%-מ הלעמלב לורטסלוכה תמרב תיללכ הנטקהו

םיקומיצ תכירצש אצמ ,ןכל םדוק םינש רפסמ ךרענש רקחמ
,(Colonic Diseases) סגה יעמה תולחמב תולחל ןוכיס הניטקמ
,(Tartaric acid) תירטרט הצמוחו םיביס לש בולישל תודוה
.רתוי הליעי ךרדב תלוספמ רטפיהל סגה יעמל םירזועה
 
תיאוזנב הצמוח לש וזל המודה הלועפ
ןומיל תצמוחו תוינמכואב (Benzoic acid)
.םיזופתב (Citric acid)
קר היוצמ רשא ,תיעבט תינגרוא תבוכרת איה תירטרט הצמוח
.(Grapes) םיבנעבו םיקומיצב

םכמצעב םיקומיצ וניכה
םירמוח
.םיניעלג אלל ,םיקורי וא םימודא ,םיבנע לוכשא
.הייפא תרעק וא תויגוע תנכהל תבחמ ,תחלצ
.םיבנעה תפיטשל םימ
.הנתוכ דב וא תשורמ גירא תעירי
תוארוה
.סוסיר לכמ ,םימב םיבנעה תא בטיה ופטש .1
.תורטוטפה תא וריסהו לוכשאהמ םיבנעה תא ודירפה .2
רחא ילכב וא תחלצב םידדובה םיבנעה תא וחינה .3
.םהיניב עגמ היהי אלש ךכ ,םתוא ורזפו    
.קבאו םיקרח תקחרהל ,(דב וא) גיראב לכה וסכ .4
.קזח שמש רואב לכה וחינה .5
.םיקמטצמ םיבנעה םא םימי 4 דע 3 רחאל וקדב .6
,םינכומ םיקומיצהש םתאדיוש רחאל .דחא ומעט    
.הסוכמ ילכב םתוא ורמש    

.וקמטצי םה ,שמשב שבייתהל םהל וחינתש לככ 
ךשמב שמשב שבייתהל םהל םיחינמ ינומה רוצייב 
.תועובש השולש דע םייעובש 
.4.5:1 אוה לבקתמה לקשמה סחי 
 ןי'גב םיגופס םיקומיצ
.םהילא ותוא םיחפוס ,לזונב םירשומה םיקומיצ
...יבאכ לע הלקהל שמשמ אבה ןוכתמה

הנכהה ןפוא
ויהיש ךכ ,ןי'גב וסכו ילכב םיקומיצה תא וחינה .1 
.וב םילובט     
.םימי רפסמ ךשמב ,תודאתהל ןי'גל וחינה .2 
םיקומיצה תא וקיזחה ,הקשמה תופדנתה רחאל .3 
.םהמ 9 םוי ידמ ולכאו םוטא ילכב םיגופסה     
 תיאופר תוליעפ
הצמוח :באכ לע םילקמה םירמוח םיליכמ םיקומיצו םיבנע
,(Gentisic  acid) תיטסינג הצמוח ,(Ferulic acid) תילורפ
 הצמוח ,(Kaempferol-glucosides) םילורפמק םידיסוקולג
,(C ןימטיו) תקלד ידגונ םירמוח ,(Salicylic  acid) תיליצילס
,(Coumarin) ןירמוק ,(Cinnamic acid) תימניק הצמוח
ןירטיצרווקו (Quercetin) ןיטצרווק ,(Myricetin) ןיטצירימ
.(Quercitrin)

.ןי'גב םיגופס םיקומיצ :ואר
 

,תוירולקו (ג"מ) לזרב תלוכת
םיקומיצ לפס 1/2-ב
. 
םיקומיצ םיבנע
תוירולק לזרב תוירולק לזרב
227 1.5 29 0.14
 
יתנוזת ךרע
םיקומיצ םרג 100-ב
. 
ג"מ םרג ביכרמ
- 1.5 ןובלח
- 0.5 ןמוש
- 74.9 תומימחפ
59.7 - םירכוס
49 - ןרתנ
840 - ןגלשא

2005 ינוי
הפ קדייחב םימחול םיקומיצ
תבוכרתש אצמ ב"הרא וגקיש University of Illinois-ב רקחמ
תילונאלוא הצמוח - (תובוכרת שמחמ תחא) םיקומיצב היוצמה
םרוג רשא ,הפב יוצמה קדייחב תמחול - (Oleanolic acid)
(Gum disease) םייכינח תלחמו (Cavities) םיינישב םירוח
םרוגה ,(Porphyromonas gingivalis) סנומוריפרופ קדייחבו
.(Periodontal disease) ןשה בסימ תלחמ

,(Dental floss) ילטנד טוח ב"הראב קוושל ולחה הנורחאל
יקדייח תוקבדיה תעינמל ,תויצומח תיצמת ליכמה
.םיינישב םירוח םימרוגה ,(Streptococcus) סוקוקוטפרטס
.תומוד תונוכת םיקומיצלש אצמנ תעכ