תינאפסיה הוורמ / הי'צ
Chia

(Salvia hispanica)

אשנתמה יתנש-דח ירבדמ חמצ אוה הי'צ
םויכו וקיסקמב ורוקמ .רטמ 1 דע הבוגל
הקירמאב תונידמ רפסמב ותוא םילדגמ
.מ"מ 1-כ םלדוגש ויערז לשב תימורדה
םויכ הי'צ יערז לש רתויב לודגה ןרציה
.הילרטסוא איה

םייתנוזת םיביסב םירישע םה .ףסונ דוביע אלל לוכאל ןתינ םיערזה תא
.ןובלחל בוט רוקמ םיווהמו 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוחבו

הקשמ תרצוי תוריפ יצימ תפסותב םימב ורשוהש הי'צ יערזמ הסיע
.גנידופ וא הסייד ןיכהל םג ןתינ הסיעהמ .ץירממו ןיזמ  
.םילישבתו םיקרמ ,טלסל ףיסוהל ןתינ וטבנש םיערז
,הפאמ ירבדו םחל תנכהל םישמשמ חמקל ונחטנש םישבי םיערז
.םינגדמ םיחמק םע םבוליש ךות בורל  


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הירופ ,תיסיסב דע תילרטינ ,תינוניב דע תילוח עקרק
.האלמ שמש
.הרקל שיגר חמצה
.טסוגואל ילוי ןיב תשחרתמ החירפה
(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םניה ,םינבל/םילוגסה ,םיחרפה
.תימצע היירפההו   
.םיערזהמ לירפא-סרמ םישדוחב השענ יובירה
.םייעובש ךות שחרתת הטיבנה


תיאופר תוליעפ
.הי'צה יערזב םישמתשמ

םיערזה תונוכת
תוצמוחב םירישע םהמ קפומה (1) ןמשהו םינטקה הי'צה יערז
ןדיסו ונימא תוצמוחב ,םיטנדיסקוא-יטנאב ,3-הגמוא גוסמ ןמוש  
.בוט היגרנא רוקמ ןכל םיווהמו  
.ףוגב ןדיס תגיפסל רזועה ןורוב םהב שי
.תינלוניל-אפלא הצמוחב דאמ םיערזה
(רחא לזונ לכ וא) םימ םהב רוצאל םייושע םינוחט הי'צ יערז
.םילזונ וב רומשל ףוגל ךכב םירזועו םחפנמ 9 יפ דע  
תומימחפה תכיפה תא םיטיאמ (הביקב םתויה תעב) םיערזה
.םדב רכוסה תמר תא ךכב םיבציימו רכוסל ןוזמב  

(Drying Oil) שיבי ןמשכ םג שמשמ (זוחא 30 דע 25) ןמשה (1)
.ץע ירצומ לע הנגה םשל
:ןמשה בכרה
55% :3-הגמוא
18% :6-הגמוא
6% :9-הגמוא
10% :יוור ןמוש

הי'צ יערזב שומישה
העיגפ אלל לכאמ לכב םבלשל ןתינש ךכ םעט לכ ןיא םיערזל
.ירוקמה ומעטב  
.(התשפ יערזל דוגינב) םישיפעמ םניא םיערזה

...ל שמשמ הי'צ יערז תועצמאב לופיט
.תרכוס לש התוחתפתה תעינמ
.םירקחמב חכוה םרט רבדה .לקשמב הדירי

םישבי הי'צ יערז םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע 

ג"קמג"מםרג'חיךרע
2,034תוירולק
16.54
42.12
34.4
ןובלח
תומימחפ
םייתנוזת םיביס
30.74
3.33
ןמוש
יוור...
2.309
23.665
יוור יתלב דח...
יוור יתלב בר...
0.62
0.17
8.83
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
B3 ןימטיו
49תילופ הצמוח
1.6
0.5
C ןימטיו
E ןימטיו
4.58
407
ץבא
ןגלשא
7.72
860
לזרב
ןחרז
335
16
םויזנגמ
ןרתנ
631ןדיס