תינדער הפצפצ
Quaking aspen
(Populus tremuloides)
 
.רטמ 30 דע הבוגל אשנתמה רישנ ץע איה תינדערה הפצפצה
,הקירמא ןופצ לש םייחרזמהו םייברעמה םיפוחב הלדג איה
.רטמ 3,000 דע םיהבגב ,הקסלא דע וקיסכממ
 
תנכהל םיימוקמ םיטבש שמשמ ץעה עזג
.תויגוד   
.ריינו ץע תיישעתב םינווגמ םישומיש עזגל
 
...ל תשמשמ הפילקה תקבא
.יחשה תיבב העזה דגנו (טנרודואיד) תוחיר תגפה 
.רעיש תחימצ תעינמל םינפהו יחשה תיב ףושפש 


לודיג יאנת
.הבקנו רכז :ץע ינימ 2 תינדערה הפצפצל
,החל עקרק יוצר ,לודג עקרק יגוס רחבמב הפי חתפתי ץעה
.(םימ יווקמל ךומס)  
.ןדיס לש העובק הקפסאל קוקז ץעה
.שמשל האלמ הפישחל קוקז אוה
.יקלח לצב הפי חתפתי אל  
.ההובג הרוטפמטב אל ךא ,הרקב דימע
עורזל שי ןכלו הרצק תוינויח םהל ,םיערזמ השענ יובירה
.םתלשבה רחאל םימי רפסמ דע םתוא  
.רעיה לש רתי אוריב בקע ועגפנש םירוזיא םוקישל שמשמ ץעה
תא תבייטמו ןדיסו גלשא ,ןחרז ,ןקנחב הרישע ץעה תלוספ  
.עקרקה  
 

תיאופר תוליעפ
.ושבויש םיידדצ םיפנעמ ,ץעה תפילקב םישמתשמ
םימודה ,(Populin) ןילופופו (Salicin) ןיצילס הפילקב
.ןיריפסאל םהיתונוכתב
 
הפצפצה תונוכת 
.ןובאית תררועמ .םוח הדירומ
.תיטפסיטנא/האטחמ .העזה דדועמ
.םיבאכ תככשמ .תקזחמ
.תצווכמ .תנתשמ
.תקזחמ .תיתקלד יטנא

...ב לופיטב תעייסמ הפצפצה
.םיינורגש/םייטמואר םיבאכ .ןתשה יכרדב םוהיז
.היסקרונא .ינורכ לושליש
.הביאכמ םייעמ תוליעפ .םוח תדרוה
.השלוח .ןותחת בג יבאכ
.(Gonorrhoea) הביז .םיקרפ תקלד יבאכ
.קוזיח .הרגדופ יבאכ

,תינופצה הקירמא ידילי ,םינאידניאה
הפיטש ימב ץעה תפילקב םישמתשמ
.תובאוכ םייניעל