ןונצ
Radish
(Raphanus sativus)

תחפשמל ןב ,יתנש-וד/יתנש-דח חמצ אוה ןונצה
הבוגל אשנתהל יושעו לדרחה לש בורק ,םיבילצמה
הרוצב ,לדוגב םילדבנה ,ונממ םינז לש לודג ןווגמ םייק .מ"ס 15 דע
.םיעבצ השולשו םינש לש בולישו לוגס ,ןבל ,דורו ,םודא :עבצבו

ןתינ ךא ,יח םילכוא ותוא ,הבועמה שרושה אוה ןונצב לכאנה קלחה
.ןונצה תא םילשבמה םנשי .םיטבנה תאו טלסב םילעה תא םג לוכאל

.ריעצ ודועב ןונצה תא ףוסאל יוצר בוט םעטו תוכירפ תלבק םשל
םעט ילעבו םייביסל םיכפוה (םח םילקאב רקיעב) םירגוב םיחמצ
.דחוימב ףירח  
,םדא לכאמל בוט וניאש ןמש 48% דע קיפהל ןתינ ןונצה יערזמ
.(Biofuel) ינגרוא קלדכ שמשמ ךא  


לודיג יאנת
החל טעמ (העירזה ינפל ןשדל שי) תיבובקב הרישע תילוח עקרק
.7 דע 6 (pH) תויצמוח תגרדב  
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.הרקל שיגר חמצה
ביבאב םדקומ העירזה .(םילימרתב םינותנה) םיערזמ יובירה
דע םייעובש לכ עורזלו ךישמהל ןתינ .מ"ס 15-כ ינב םיחוורמב  
.םיישדוח דע תכרוא ,הנועהמ תולתב ,הלשבהה .ץיקה  
.םימי 7 דע 3 תכשמנ הטיבנה


תיאופר תוליעפ
.םיערזבו םיחרפב ,םילעב ,ןונצה שרושב םישמתשמ
,B6 ןימטיו ,ןגלשא ,תילופ הצמוח ,C ןימטיול בוט רוקמ שמשמ ןונצה
.ןדיסו תשוחנ ,םויזנגמ ,B2 ןימטיו

םיטלוניסוקולג םניה ןונצה לש ףירחה ומעטל םימרוגה
רשא (Myrosinase) זניזורימ םיזנאהו (Glucosinolates)
םיטנאיצויתוזיא םירצויו ןונצה תסיעל תעב םיבלתשמ
.תרזחבו לדרחב םג םייוצמה (Isothiocyanates)

,ןינופאס ,(Triterpenes) םינפרטירט ,םינינאט ,םידיאולקלא שי ןונצב
.םיניראמוקו םידיאונובלפ

,C ןימטיו ,B ינימטיו,A ןימטיו לש תונותמ תויומכ ןנשי ןונצה ילעב
.ןגלשאו ןחרז לש ץוצמקו לזרב ,ןדיס

רשא (Diastase) סטסאיד םיזנאה לש תולודג תויומכ שי יחה שרושב
.םינלימע לש םלוכיעב עייסמ

ןונצה לש ויתונוכת

.לשלשמ
.םייעמב םיזג ךכשמ
.קזחמ
.לוכיעל עייסמ
.הרמ ץימ תשרפה רפשמ
.ילאירטקב-יטנא
.םייעמ יעלות לטוק
.יתיירטפ-יטנא
(1).יטוברוקס-יטנא
.ןתשמ
.םדה-רוזחמ לש ותוליעפ תא רפשמ
.ןתשהו הרמה יכרדב םינבא קיחרמ/ענומ
.רוזחמה תא דדועמו םחרה תא קזחמ
.C ןימטיוב רוסחמ םילשמ (1)

...תונוכתה תא ןונצה יערזל םיסחיימ תיתרוסמה תינאריאה האופרב

.לועיש ענומ/ךכשמ
.לוכיע רפשמ
.ןתשמ
.םיזג ךכשמ
.םוח דירומ

...ב לופיטל שמשמ ןונצה
.תזכורמ המח תיצמת וא םיירטה םילעהמ חתרמ תרזעב .לושליש
.םילעה ץימ תועצמאב .םייעמה תעונתו ןתשה תמירז רופיש

.שרושה .ןטב יבאכבו םירוחטב לופיט
.ץימ .םייעמב םיזג
.שרוש תייטר .תויווכ
.שרושהמ המח תיצמת .םוח תדרוה
.םיחרפהמ המח תיצמת תייתש .לועיש

יח ןונצ שרוש םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע


...תושדח - ןונצ ואר