ןוקרדה םד ןוטורק
Dragon's Blood/Sangre de Grado
(Croton Lechleri)

חמוצה ץע אוה ןוקרדה םד ןוטורק
,רודווקא ,ורפב סנוזמאה רוזיאב
.היבמולוקו ליזרב
.רטמ 20 הבוגל אשנתהל יושע אוהו מ"ס 30-ל עיגמ ץעה רטוק


תיאופר תוליעפ
.עזגה תפילקבו (ריהב םודאה) ץעה ףרשב םישמתשמ
>םוקמ לע ןגמה "ינשמ רוע" ןיעמ רצויו תוריהמב שבייתמ ףרשה
.העיצפה

םניה םהב םיירקיעהשכ ,םיליעפ םידיאולקלאב רישע ץעה ףרש
(Dimethylcedrusine) ןיזורדצליטמיד ןנגיל ,(Taspine) ןיפסאט
לש וז לע הלוע דחי םלוכ תוליעפ ךס .(Pycnogenol) לונגוקיפו
.(תיטגרניס תוליעפ) דרפנב ביכרמ לכ

םינפרטיד ,(Phenols) םילונפ ,םידינאיצותנאורפ םג ליכמ ףרשה
.םיפסונ םיבר םירמוחו םיננגיל ,םילורטס (Diterpenes)

ןוקרדה ףרש ןוטורק לש ויתונוכת

.ינטרס-יטנא
.טנדיסקוא-יטנא
.םיבאכ ךכשמ
.תמצמ/ץווכמ
.קזחמ
.אטחמ
.ילאירטקב-יטנא
.יתקלד-יטנא
.ילאריו-יטנא
.יתיירטפ-יטנא

...ב םילופיטל רקיעב שמשמ ןוקרדה םד ןוטורק

.םילושליש לע הלקה
.תוקלד לע הלקה
.דוריג לע הלקה
.םיעצפ תמלחה זוריז
.םומיד תריצע
,םיקדייח דגנ) יוטיח
.(תוירטפו םיסוריו  

...ב םיינוציח םילופיטל ץעה ףרשב םישמתשמ ורפב םינאידניאה
.רוע תולחמ/תויעב
.םיקרח תוציקע
.ןטרס
.םיעצפ
.םירבש
.םירוחט

...ב םיימינפ םילופיטלו

המישנה יכרדב תוקלד
.תונוילעה  
.(HIV) סדייא
.ןטרס
.הביקבו םייעמב םיביכ
.ןורגו הפ תוקלד
.םייכינח תלחמ/תקלד
.תילניגאו הפיטש
.הדיל רחאל םומיד

...תושדח - ןוקרדה םד ןוטורק ואר