...רוחשה שוהוק ואר

  2005 סרמ
רוחשה שוהוקב םיביכרמה תוביצי
האצמנ רשא רוחש שוהוק לש הנש 85 תב שרוש תסיפ לש התקידב
םוצמיצ תא םיסחיימ םהל םיליעפה םיביכרמה תיברמ תא ןיידע הליכה
שוהוקה לש ףדמה ייח ךרואש ךכ לע עיבצמ הז רבד .רבעמה ליג תועפות
קזחמ הז אצממ .םירצומה תויוות לע ןייוצמה הזמ הברהב לודג רוחשה
הדיריה יבגל התלעוהש הנעטה תובקעב תאז ,םירצומה תונימא תא
.ןמז ךרואל םהלש תויביטקפאב

Journal of Ethnopharmacology


2005 לירפא
ןטרס דגנ תופורתו רוחש שוהוק
רוחש שוהוק ב"הראYale School of Medicine-ב רקחמ תואצות יפל
שוהוקהש אצמנ .דשה ןטרס דגנ תופורת לש ןתוליעפ תא שבשל לולע
(Cytotoxicity) םיאתל תוליערה תא ,תופורתה יתשב ,לידגמ רוחשה
התיה אל תיעיברה הפורתה יבגל .תישילשה הפורתה יבגל התוא ןיטקמו
.םירבכע לש דש ןטרס יאת תיברתב ושענ תוקידבה .העפשה לכ ול

Breast Cancer Research and Treatment


2005 יאמ
רבעמה ליג ינימסת לע לקמ רוחש שוהוק
...רקחמ


2005 רבוטקוא
םוח ילג יבגל ובצלפכ והומכ רוחש שוהוק
אצמ ,רבעמה ליג תונב םישנ 350-כ ופתתשה וב ,ב"הראב ךרענש רקחמ
רבעמה ליגב םוחה ילג לע תיתועמשמ לקמ וניא רוחשה שוהוקה יכ
.(המד) ובצלפ לש וזל המוד ותעפשהו
US National Institute on Aging ידי-לע ןמומ רשא רקחמב
Alternative Medicine & National Center for Complementary-ו
.ב"הרא (Seattle) לטאיס תודסומ 4 ופתתשה

Elsevier Journal Maturitas


2006 ילוי
דבכה לע רוחשה שוהוקה תעפשה ינפמ הרהזא
האצי (MHRA) הינטירבב תואירבו האופר ירצומ לע חוקיפל תונכוסה
םיקזנ ינפמ (רוחש שוהוק ירצומ תויוות לע עיפוהל הרומא רשא) הרהזאב
שוהוקה ירצומב שומיש בקע דבכב שחרתהל םילולעש םיילאיצנטופ
תונכוסה ידי-לע האצוהש המוד הרהזא רחאל האב וז הרהזא .רוחשה
תובקעב (European Medicines Agency/EMEA) תופורתל תיאפוריאה
הרהזא רחאלו (Hepatoxicity) דבכל תוליער לש םירקמ 42 לש םתניחב
.הילרטסואב האציש המוד

NI


2006 רבמצד
רבעמה ליג תועפות דגנ רוחש שוהוק
...רקחמ


2006 רבמצד
ובצלפל המודב םוח ילג לע לעופ רוחש שוהוק
...רקחמ


2007 לירפא
דשה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ רוחש שוהוק
םישנ Uni. of Pennsylvania School of Medicine-ב םירקוח ירבדל
דשה ןטרסל ןוכיס ךכב ןיטקהל תויושע רוחש שוהוק ףסות תולטונ רשא
רקחמב .הז אצממ ששאל ידכ םיפסונ םירקחמ םישורד ךא ,61%-ב
.הרקבכ ושמישש םישנ 1,524-ו דשה ןטרס דגנ תולפוטמ 949 ופתתשה
ןימפימר יחמצה רישכתב םג אצמנ דשה ןטרסל ןוכיסב המוד םוצמיצ
.רוחשה שוהוקה לע ססובמה (Remifemin)

International Journal of Cancer


2007 רבמבונ
דשה ןטרס תא םלוב רוחש שוהוק
הרבחה םע דחי ב"הרא Columbia University ירקוח וכרעש רקחמ
תיצמת יכ אצמ ,הדבעמ יאנתב ,Naturex תיחמצ הקפסהל תיתפרצה
.ןטרס יאת תא תידיימ םולבל היושע רוחשה שוהוקהמ

Phytomedicine


2008 רבמבונ
דשה ןטרס לש ותוטשפתה לע עיפשמ רוחש שוהוק
םירבכעב ךרענש ב"הרא גרובסטיפ Duquesne University-ב רקחמ
תפסוה תעפשה תא קדבו דש ןטרסל תיטנג היטנ תולעב הבקנ ןיממ
תורגבה ייח ךשמב ןנוזמל (םישנל ץלמומה סחי ותואב) רוחש שוהוק
ןטרסב תוקלל ןוכיסה לע עיפשמ וניא רוחשה שוהוקה יכ אצמ ,ןהלש
.תואירה לא ןטרסה לש ותוטשפתהל ןוכיס רתיב ואצמנ ןה ךא ,הז
.םישנ יבגל םג הלח וז העפשה םא קודבל רתונ םירקוחה ירבדל

Cancer Research


2011 ראוני
דבכב עגופ וניא רוחש שוהוק
םישנ לש ןדבכל רוחשה שוהוקה םרוג ותוא קזנה לע םיחווידה תורמל
,ילנומרוה לופיטל ףילחתכ ןהייחב רבעמה תפוקתב וב תושמתשמ רשא
Cchaper & Brummer GmbH & Co ירקוח ידי-לע תמוא אל רבדה
םהב ,םישנ 1,100 לעמ ופתתשה םהב םירקחמ 5 וקרס רשא הינמרג
.םישדוח 6 דע 3 ךשמב רוחשה שוהוקה לש ויתועפשה וקדבנ

Menopause