הקוק
Coca plant
(Erythroxylum coca)

ורוקמש ,דע קורי ,חיש יומד ץע הקוקה
חתפתמ אוה עבטב .תימורדה הקירמאב
.םודא ירגרג ירפה .םירטמ 5 דע הבוגל

ושמש הלוק-הקוק הקשמה לש וכרד תליחתב
ומעט ןוויגל ,הלוקה זוגאל ףסותכ ,הקוקה ילע
.ומש ןאכמו


תיאופר תוליעפ
אוה םהב ירקיעה ליעפה ביכרמה .הקוקה חמצ ילעב םישמשמ
זוכירב םיירט םילעב יוצמה ,(Cocaine) ןיאקוק דיאולקלאה
תרבעהל םיארחאה ,םיבצעה תוצק תא קתשמ הז רמוח .0.2%
.תימוקמ (המדרה) שוחליא תמרוגו חומל באכ תשוחת

,A ןימטיו ,ןחרז ,לזרב ,ןדיס ןכו םיפסונ םידיאולקלא שי םילעב
.E ןימטיוו B2 ןימטיו

אוה ןללגב תוולנ תונוכת ,תזכורמה ותרוצב ,ןיאקוקב שומישל
הלעמו המישנהו בלה בצק תא ץיאמ אוה :שומישל דאמ ןכוסמ
.םדה-ץחל תא הלעמו
.םימסב שומיש :ואר !השק תורכמתה םרוג וב שומישה

ואצוהש רחאל ,ןיאקוקה לע תוססובמ תונוש תושחלאמ תופורת
.יאוולה תועפות ימרוג םיביכרמה ונממ

תונוכת
.ןיזמ
.בער אכדמ
.תולחמ ינימסת תלקה

.עיגרמ
.םיבאכ ךכשמ
.קזחמ
.חור בצמ הנשמ

םינאידניאה יטבש תא םישמשמ הלוקה ילע
םילופיטב היבילובו ורפב םידנאה ירהב םייחה
םיתיעל ,םינימסת תלקהלו קוזיחל ומכ םינוש
.םירחא אפרמ-יחמצ בוליש ךות

...ב לופיטל םתוא םילצנמ םה
רוסחמ /םיהבג תלחמ
.(Hypoxia) ןצמחב    
.המלחה זוריז
.העיגר
.בער תשוחת ךוכיש

.תוננטצה
.תושישת
.םייעמו הביק תויעב
.תוליחב
.שאר-באכ
.בלה קוזיח

תורהזא
.רתויב תושק יאוול תועפות הקוקה ילעב שומישל
.תורכמתה םרוג םהב שומישה