ואקק
Cocoa
(Theobroma cacao)

.ואקקה ץע ירפ רצות איה ואקק תקבא
17 דע הבוגל אשנתהל יושעו קורי ץעה
םיירקיע םינז 3 ואקקה ץעל .םירטמ

.וז הקבא לע םיססובמ דלוקושה ירצומ לכ .םילדגמ םתוא

סנוזמאה לש םימחה םירוזיאב ,הוושמה וק רוזיאב לדג ואקקה ץעה
.היסאבו וקיסקמב ,הקירפא ברעמב ,תימורדה הקירמאב

ינפל ,םתוא םילוקו םיסיסתמ ,ירפהמ ואקקה ילופ תפילש רחאל
.יפוסה םדוביע
ינש ןיב םתניחט ידי-לע השענ ואקקה ילופ דוביע
ךילהתב .ןלימעו רכוס תפסוה ךות םימח םישבכמ
.ןמושהמ קלח קחרומ הז

 ואקק תקבא
ומכ ,םיבר ןוזמ יגוסל ףסות תשמשמ (Cocoa Powder) ואקקה תקבא
,דלוקוש חרממ ,(תודילג ומכ) םיחוניק ,תואקשמ לש םמעט ןוויגל םג
.דועו (דלוקוש רקיל ומכ) םיפירח תואקשמ ,הפאמ ירבד ,םיבטר
תסיעמ ואקקה תאמחמ 75% תקחרה רחאל תלבקתמ ואקקה תקבא
.הקותמ הניא תלבקמה הקבאה .ואקקה

ינשהו ףסונ לופיט לכ אלל דחאה :קתוממ יתלב ואקק יגוס 2 םנשי
.רתונש יצמוחה םעטה תיראש לרטנל ידכ (Alkali) ילאקלאב לפוטמ
רפשמה ,רמ םעט שי (תיעבטה התרוצב תיצמוחה) ואקקה תקבאל
.םיהכ םתוא השועו ותוא םיפיסומ םהל ,םייופא םירצומ לש םמעט

ואקק תקבא ןוסחיא
,תוחל תגיפס עונמל ידכ ,50%-מ תוחפ תויהל הביבסה תוחל לע
.םיקדייח לש םגושגשלו שבוע תורצויהל םורגתש  
םורגי הז יבג לע הז הקבאה יקש תמרעה ידכ ךות םרגיש ץחל
.ואקקה תושבגתהל  
ןכלו הביבסהמ תוחיר גופסל ואקקה הטונ ,ןמושה תלוכת בקע
.קזח חיר תורוקממ וקיחרהל שי  
תודיריו תוילע .הביצי הרוטרפמטב ואקקה תא קיזחהל שי
.שבועלו (יוביעמ האצותכ) תושבגתהלו הסמהל ומרגי הב  
.'צ תולעמ 18 דע 15 איה תילאידיאה הרוטרפמטה  
תב הרוטרפמטב ,בקועמ רטמל ואקק תקבא םרג 40 ןב זוכירב
.ומצעמ חקלתהל ואקקה לולע 'צ תולעמ 165  

 ואקק תאמח
.הובג יתנוזת ךרע תלעבו המיעט איה (Cocoa Butter) ואקק תאמח
םיגד ןמשל ףילחת תשמשמ איה םיתיעלו דלוקוש רוצייב תשמשמ איה
.םינורחאה ןוירהה ימי טירפתב ביכרמו

...ב ואקקה תאמח תשמשמ האופרב
.(Pessaries) םיימחר ךות םינקתה
.תוקודס םייתפשלו םיידיל םירישכת
.(Sore Nipples) תובאוכ תומטפ לע הלקה
.תויטמסוק רוע תוחשמ
.(Suppositories) הליתפ תורנו תולולג יופיצ
.םייתרקוי םינובס

  ואקק ןמש
-בהבהצ ועבצ ,ואקקה ילופמ םיקיפמ ותוא ,(Cocoa Oil) ואקק ןמש
.ואקקה לש הזל המודה חיר ןמשל .ןבנבל

...ב שמשמ אוהו רועה תא תועיגרמה תונוכת לעב אוה ואקקה ןמש
.תויטמסוק רוע תוחשמ
.הליתפ תורנו תולולג יופיצל תופורתה תיישעת
.תוקודס םייתפשלו םיידיל םירישכת


לודיג יאנת
שמשהמ וילע םיככוסמה קנע יצע לש םליצב לדג ואקקה ץע
.םתוריעצב דחוימב השורד הללצהה .חורהמו  
.קסופ יתלב טעמכ םשגו ידימת םוח םישורד ץעל
.הנש 100 ךשמב ירפ וביני לצב םיחמוצה םיצע
הצנה תובכרה ,םירוחיי ידי-לע השענ יובירה
.(םילופ) םיערז וא (Marcotting) ריוא תשרשה ,(Budding)  
.םירחא םיקרחו םינובובז ידי-לע תישענ הקבאהה
.תוריפל חתפתי םיחרפהמ דבלב ןטק קלח
.םינש 5-ל 3 ןיב ליגב ירפ ץעה ביני הנושארל
.םישדוח 6 רחאל ולישבי םילופה
.םילופ/םיערז 60 דע 20 ירפ/לימרת לכב


תיאופר תוליעפ
ןימורבואת דיאולקלאה אוה ואקקב ירקיעה ליעפה ביכרמה
רתוי השלח םלוא ,ןיאפקה לש וזל המוד ותלועפ .(Theobromine)
הנטק תומכ ליכמ אוה .תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע התעפשהב
.קצומ ןמוש זוחא 50 דע 40 שי םילופב .ןיאפק לש

רשא ,המצוע יבר םיטנדיסקוא-יטנא ולא ,םילונפילופב רישע ואקקה
.CMP לונפילופה אוה םהבש בושחה

תומר ןיב הוושיהש ב"הרא Cornell University, NY-ב רקחמ
המישרה שארבש אצמ ,ואקקו םודא ןיי ,התב םיטנדיסקוא-יטנא 
.ואקקה אצמנ 
2 יפ םיטנדיסקוא-יטנאב רישע ואקקה יכ אצמנ ,תוהז תויומכב 
.(ליגר הת) רוחש התמ 5 יפ דעו קורי התמ 3 יפ ,םודא ןיימ 
.הקשמכ ותכירצב איה ואקקהמ רתויב הברה תלעותהש םג אצמנ 
 דלוקושב תיסחי הלודגה יוורה ןמושה תומכ בקע רצונ לדבהה 
.ואקקה תמועל 

תוליעפ יוכידב ליעי CMP לונפילופש אצמ רחא םידקמ רקחמ
יעצמא שמשל היושע וז הדבוע .ןוסיחה תכרעמ לש T-יאת לש רתי 
.ןוסיחה תכרעמב תוערפהב תורושקה תובר תולחמב לופיטל 

ןרוקמ רשא תוילילש תועפות ןיטקמ CMP לונפילופש םג אצמנ
.ישפנ חתמ/סרטסב 

תונוכת
...לע העיפשמ ואקקה תכירצ
.תוילכה.בלה.םירירשה
,(Renal Epithelium) יתיילכה לתיפאה לע ותעפשהל תודוה
לש םירקמב השומיש תא תאצומ וז הנוכת .ןתשמ ואקקה  
,(Cardiac Failure) בל תקיפס-יא בקע ףוגב םילזונ תורבטצה  
.םדה-ילכ תבחרה ידי-לע ,תינועבצאב ואקקה בוליש ךות  
.םד-ץחל רתיב לופיטל םג תשמשמ וז הנוכת  
,(Lignin) הצע םהמ 60% ,םייתנוזת םיביס 17% שי ואקקב
.םדב לורטסלוכ רתיו םד-ץחל רתי ןסרל הנוכת הל  

...תושדח - ואקקו דלוקוש ואר