יוצמ בטוק
Puncture Vine/Goathead
(Tribulus terrestris)

יתנש-דח חמצ אוה יוצמ בטוק
רוקמ .תרתוכ ילע 5 ילעב ,םינטק םיבוהצ םיחרפ לעב ,ערתשמ
.דרטמו הטוש חמצ בשחנ אוה .ןוכיתה-םיה ןגאב חמצה

רשא םידח םיצקוע תאשונה ,בכוכ תייומד הסומכ תרוצ ירפל
ירפה לצפתמ ותולשבב .ותריקד ךות ,םהב עגונה לכב םיזחאנ
.םידדוב םינרקוד העבראל

.םילשובמ ,הליכאל םינתינ םיריעצה םירצנהו ירפה ,םילעה
.לזרבו ןובלח ןכו ןחרז םג םהב שי .ןדיסב םירישע םה    

  בכר-ילכ יגימצב ,םידגבב ,םיילגרב םיספתנ תוריפה יצקוע
.םירקנו םיביאכמ םידרטמ םימרוג ,םיינפוא יגימצבו


לודיג יאנת
.ינוכית-םי םילקא
.האלמ שמש
.םיה ריואל הפישחב דימעו הרקל שיגר חמצה
.בטיה תזקונמ ,עקרק יגוס ןווגמ
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.דבלב םיערזמ יובירה
םרוגו םיזיעו םישבכל דחוימב ,םייח-ילעבל ליער בטוקה
.(Ataxia) םירירשב הטילש-יא רתיה ןיב םהל    


תיאופר תוליעפ
.םיחרפבו תוריפב ,םילועבגב ,םיערזב םישמשמ
םיידיאורטס םינינופאס לש לודג רפסמ םיליכמ יוצמ בטוקה
סילובירט אוה םהבש בושחהשכ ,(Steroidal saponins)
.דועו םידיאולקלא ,(Tribulis)

יוצמה בטוקה לש ויתונוכת

.םיבאכ ךכשמ
.ץווכמ
.ןתשמ
.בלח תשרפה דדועמ
(1).תוירופ ריבגמ
.קזחמ
.הלפה דדועמ
.תינימ הקושת ררועמ
.םדה רוזחמ תא ץירממ
.רוזחמה תא דדועמ
.םייעמ יעלות לטוק
.םייעמב םיזג ךכשמ
.המישנה תכרעמב תויעב

רוציי תאו (Spermatogenesis) ערזה רוציי תא דדועמ (1)
.(Oogenesis) השאב תויציבה

...ב לופיטל תשמשמ םיערזהמ המח תיצמת

.הליל תטילפ
.(Gonorrhoea) הביז
.תונוא ןיא
.ןתש ןתמב הגלבה יא

...ב לופיטל םישמשמ םיחרפה
.(Leprosy) תערצ

...ב לופיטל םישמשמ םילועבגה

...ב לופיטל םישמשמ (םישבוימ וא םילשובמ) תוריפה

.(Stomatitis) הפ תקלד
.שאר-באכ
.דבכ תויעב
.החיל רתי
.םייעמב םיזג
.(Ophthalmia) םייניע 'ד

...ב תויעבב לופיטל םג יוצמה בטוקה שמשמ ןיסב

.ןתשה תכרעמו תוילכ.דבכ
.םד-ילכו בל


...ב לופיטל יוצמה בטוקה שמשמ היקרוטב

.םד-ץחל רתי
.םדב לורטסלוכ רתי
.ןתש ןתמב תויעב
.םייעמ תותיווע


הרהזא
.ןוסיחה תכרעמל ליער (Gliotoxin) ןיסקוטוילג ןינופאסה
.(Aspergillosis) סוליגרפסא תרטפל וניב רשק אצמנ   
.(Dehydrogenase) זנגורדיהד תוליעפ תיבשמ אוה