האוניק
Quinoa
(Chenopodium quinoa)

הבוגל אשנתמ) הובג יתנש-דח חמצ האוניקה   
םישביהו םירקה םירושימב חמוצה ,(םירטמ 4  
.רודווקאב ,םידנאה ירהב   

עקרקל בישהל ידכ ,סומרותב ולודיג תא םירזחממ רוזיאה יבשות
.האוניקה הלדלד ותוא ןקנחה תא
.ןבל דע םוחמ ,םיערזה עבצב םילדבנה ,םינז רפסמ םנשי
.ןבלה ןזה אוה םלוכמ שקובמה
 
.תולקב תלכענו דאמ המיעט ,הלק תלשובמ האוניק
המעטו םינגדה תיברמל המודב ,הדבכו הקיבד הניא איה
.דחוימ
קרמ דעו טלסמ ,םילכאמ ןווגמל תפסותכ המיאתמ איה
.המצע ינפב לכאמכ הבוטו

הלדוג תמועל 4 יפ דע האוניקה תחפוט הלושיב ןמזב
.הלושיב םדוק


תיסיסב האוניק
.םמעט רופישל ,תוקד 5 ךשמ םיערזה תא ולק ,םלושיב םדוק
  
 תפסותב ,תינוניב תבחמב האוניקה תא ולשב
.האוניק קלח לכל ,םימ םיקלח ינש
.הנטק שא לע הסוכמ התוא וריאשהו ,החיתרל ואיבה
הצחמל םיפוקש וכפהי םיערזהש דע ,תוקד 15-כ לשבל וכישמה
.ןיערגהמ לסלתסי טבנהו


(QUINOA CON QUESO) וסווק ןוק האוניק
.תונמ 8 דע 6
םיכרצמה
.תזקונמו הפוטש ,האוניק לפס 1
.קתוממ יתלב בלח וא הלק תנמש לפס 1
.(םודא וא לוגס ןז יוצר) המדא-יחופת ג"ק 1/2
.קרי ןמש וא האמח תופכ 2
.ץוצקו ףלוקמ ,ינוניב לצב 1
.(םייניש 3) ןוחט םוש תויפכ 1.5
.תוינבגע בטור םרג 500
,םיצוצק ,םיקורי םיפירח םילפלפ 2 דע 1
.םיערזה ואצוה םהמ
.הצוצק היליזורטפ תופכ 2 דע 1.5
.קד תררוגמ רד'צ תניבג םרג 220
.םעטה יפל ,לפלפו חלמ
-

הנכהה ןפוא
ולשבו םירק םימ ילפס 2 האוניקל ופיסוה .1
.(הלעמל הנכהה תוארוהל םאתהב)   
.דצב וחינהו תנמשב לבקתמה תא ושחב .2
,המדאה-יחופת תא דרפנ ריסב ולשב ,םייתניב .3
.וככרתיש דע ,חלמ טעמ תפסותב   
.מ"ס 2 ךרואב תוסיפל וכתיחו ופלק .4
,הקומעו הלודג תבחמב האמחה תא וסימה .5
.תינוניב שא לע   
,תוקד 5 דע 3 ךשמב ושחבו םושו לצב ופיסוה .6
.וביהזיש דע   
לפלפה ,תוינבגעה בטור תא השיחבב ופיסוה .7
.היליזורטפהו   
תוסיפ תאו האוניקה תא תבחמל ופיסוה .8
.תונידעב השיחב ךות ,המדאה-חופת   
.םעטל םאתהב לפלפו חלמ ופיסוה .9
.וממחו הניבגה תא לכה לע ורזפ .10
וריבעהו יצחל ולפק וא תבחמה ךותמ ושיגה .11
.הניבגה תיראש תא לעמ ופיסוהו הייפא תינבתל    
םדוק וממח ,היינשה תורשפאב םתרחב םא    
ופיסוה ,סויסלצ תולעמ 180-ל רונתה תא    
הניבגהו עבעבי אוהש דע וניתמהו לישבתה תא    
.סמית לעמש    תיאופר תוליעפ
.רחא ןגד לכב רשאמ הלודג ןובלחה תומכ האוניקב
.20%-מ הלעמל ףא שי הינזמ קלחבו ןובלח 16% הב שי
.הובגה ותוכיא אוה ,האוניקה ןובלחב דחוימה
.ילאידיאל בורק הב תוינויחה ונימאה תוצמוח ןזאמ
(Methionine) ןינויתמ ,(Lysine) ןיזילב דחוימב הרישע איה
.(Cystine) ןיטסיצו

ןמש ,רכוסו ןלימע האוניקה הליכמ ,יתוכיאה ןובלחל ףסונב
.םילרנימו םינימטיו ,םיביס ,(תיאלוניל הצמוחב הרישע איה)

ריסהל שי ותוא ,ןינופאס היושע ערזה לש הקירבמה ותפילק
.ותכירצל םדוק
ידכ ,םהב שומישל םדוק םיערזה תא בטיה ףוטשל םג ץלמומ
.םהב הקבדש ,הז רמוחמ ,הקבא תיראש לכ ריסהל
דע ,קזח םירק םימ םרזב ופטשו תננסמב םיערזה תא וחינה
.ףצק לכ אללו םילולצ ויהי םירגינה םימהש

האוניק חמק
חמקה בכרה
14% םיביס 55% תומימחפ
9% םימ 13% ןובלח
3% םילרנימ/םינימטיו 6% ןמוש

יתנוזת ךרע
השבי האוניק לפס 1/2-ב
ג"מ םרג 'חי
318 תוירולק
  5 כ"הס ,ןמוש
  0.5 יוור ןמוש
  1.3 יוור יתלב דח ןמוש
  2 יוור יתלב בר ןמוש
  5 םייתנוזת םיביס
  11 ןובלח
59 תומימחפ
18 ןרתנ
0.3 B-2 ןימטיו
4.1 E ןימטיו
0.7 תשוחנ
7.9 לזרב
179 םויזנגמ
1.9 ןגנמ
349 ןחרז
629 ןגלשא
2.8 ץבא