תינצוק תיסוסיק
Sarsaparilla / Common Smilax
Stechwinde :תינמרג
(Smilax Aspera)

ינצוק חיש איה תינצוק תיסוסיק
.רתויב דימעו ספטמ / ערתשמ ,דאמ ףעוסמ ,יתנש-בר ,דע קורי
רתוי םיתיעלו םירטמ 3 דע הבוגל אשנתהל יושע אוה

ךרד הפוריאמ ,םילחנ תודג לעו תושרוח ךבסב הצופנ תיסוסיקה
הקירמא םורדו הילמיהה ירה דע (לארשי הזב) ןוכיתה םיה ןגא

ךראומ בל תרוצ םתרוצו םיקירבמ תיסוסיקה ילע
לוכשאב ןותנ ,מ"מ 4 דע 2 רטוקב ,םודא ירגרג ירפה
ההכ רוחש ךפוה אוה הלשבהה םע
םיבהבהצ-םינבל-םיקרקרי םילעה
דבכ םשוב חוחינ םיציפמ םהו םרק עבצ םיחרפל
ראוני דע רבוטקואמ איה לארשיב החירפה

םייח וא םילשובמ ,םיריעצה םירצנה תא לוכאל ןתינ
(Tendrils) תונקונקה תא לוכאל םג ןתינ 
ןנערמ הקשמ תנכהל שרושה שמשמ וקיסקמב
םודא עבצ םיניכמ תונקונקהמ


לודיג יאנת
תובר שמשמה ,רתויב האנ חמצ איה תינצוק תיסוסיק
רידח יתלב ךבס תלבק םשל (Hedge) היח רדג 
(Impenetrable thicket
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
החל עקרק לש םיגוס ןווגמ
ךא ,(םייבקנו םיירכז) םינימה ינשמ םיחרפ אשונ חמצה
ךכ ,דבלב דחא ןיממ םיחרפ וילע ויהי ןותנ ןמז לכב 
(Propagation from seeds) םיערזמ יובירל םיחמצ 2 םישורדש 
םייתנש דע ךוראל היושע הטיבנהו .םיערזמ אוה יובירה
.םישדח (Shoots) םירצנ תקולח ידי-לע תוברהל םג ןתינ 
'צ תולעמ -10 דע הרוטרפמטב דימע חמצה


תיאופר תוליעפ
םירטמ רפסמ קמועל עיגהל יושעש ,(1) שרושב םישמתשמ
(2) לשבה ירפה ץימבו

םינינופאס םה תינצוקה תיסוסיקב םיבושחה םיביכרמה
לורטסמגיטס ,(Beta-sitosterol) לורטסוטיס-אטב גוסמ
םהלש (Glucosides) םידיסוקולגהו (Stigmasterol)

,םויזנגמ ,םוינימולא ,ןדיס ,ןלימע ,ףרש ,םימ םג שי שרושב
תינצוקה תיסוסיקל םיידוחיה םירמוחו C ןימטיו ,ןחרז ,לזרב


תינצוקה תיסוסיקה תונוכת
(2) רוע תא העיגרמ
(1) הזח יאולחתב לופיט
(1) תנתשמ
(1) תקזחמו הצירממ
(1) םדה תא תרהטמ
(1) תיטמואיר-יטנא
(1) העזה תדדועמ
(1) םיליפט הדימשמ

םשלו ףוגה רוהיטב אוה תינצוקה תיסוסיקה לש החוכ רקיע
(Solanum dulcamara) ןידע םונלוסב

...ב לופיטל תשמשמ תינצוקה תיסוסיקה
הרגדופ / טואג
(Skin d.) רוע תולחמ
(Edema) תקצב
טיכנורב
(Emphysema) תחפנ
(Dropsy) תמיימ
םד ץחל רתי
ןתשה תיחופלש תקלד
(Ureteritis) הכפושה תקלד
(Uroliths) ןתשה יכרדב םינבא
(Scrofula) תקפז
(Rheumatic) תויטמואר תולחמ
(Liver) דבכה לש תוינורכ תויעב
(Oliguria) ןתש טועימ

ןונימ
םימ רטיל 1-ב שותכה שרושהמ םרג 40 דע 30


תורהזא
שומישל ןכוסמה ליער חמצ תבשחנ תינצוקה תיסוסיקה

...םורג לולע הב שומישה
(Gastroenteritis) םייעמהו הביקה תקלד
(הובג ןונימב) תואקהו תוליחב
רועה ןטרסו תויווכ םורגל לולע רועב לופיטל הב שומיש
תוילכ תקיפס יאמ וא םד-ץחל רתימ םילבוסה ולא לע
הב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל (Renal insufficiency

.