ימי ןומתירק
Rock Samphire/Sea fennel
(Crithmum maritimum)

ךומסבו לע חמוצ ימיה ןומתירקה
םיה ןגא ,הפוריאב םיה יפוח יעלסל
.םיה תפש תולוח לע םיתיעלו רוחשה םיהו (לארשי ללוכ) ןוכיתה
םישדוחב חרופו המוד רטוקו מ"ס 25 דע הבוגל אשנתמ חמצה
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה .רבוטקוא-טסוגוא

.הליכאל םינתינ םיערזה ילימרתו םיינרשבה םילעה
.סוגרפסא םעט םיריכזמו םיחולמ (םילשובמ ואםייח) םילעה    
קריו ןילבת םישמשמו ןדעמ םיבשחנ םה הינטירבבו הילטיאב    
.הרקוי תודעסמב רוטיע    
.םיקרח החודו םימשבה תיישעתב שמשמ ףידנה ןמשה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,תיסיסב דע תיצמוח ,תילוח עקרק
.החילמ וא/ו הלד עקרקב םג חתפתי חמצה    
.ימי ססר/חולמ ריוא תביבס
.האלמ שמש
.םיקרח ידי-לע תישענ היירפהה
.ביבאב הקולח וא םיערזמ יובירה
.םילימרתב םינותנ םיערזה
.ומצעב עירזמ חמצה


תיאופר תוליעפ
C ןימטיוב םירישע ולא .םיירטה ,םיריעצה םילעב םישמתשמ
.םהמ םיקיפמ ותוא ףידנה ןמשבו

םילעה תונוכת
.לוכיע יעייסמ
.םינתשמ

.םיזג יככשמ
.םד ירהטמ

...ב לופיטל םישמשמ םילעה

ףידנה ןמשב שומיש
.תוילאירטקב יטנאו תויטנדיסקוא יטנא תונוכת ףידנה ןמשל
רפסמ ונממ רזפל ןתינ הלעמ םירכזומה םישומישה םושייל
.ןוזמה לע תופיט
ןניפרט-אמג ,(Dillapiole) לויפליד םה ןמשה יביכרמ רקיע
,(Limonene) ןנומיל ,(Sabinene) ןניבס ,(Gamma-terpinene)
,(Thymol) לומית,(Beta-phellandrene) ןרדנלפ אטב
.(Isoterpinolene) ןלוניפרטוזיאו (Carvacrol) לורקברק