הניגה חצק
Cumin, Black
Schwarzkuemmel :תינמרג
(Nigella sativa)

םיצונמ וילע .יתנש-דח ,ינובשע חמצ הניגה חצק
.רמושה תא ריכזמ אוהו
אשנתמו םיכרד ילושבו םידבועמ תודשב ,םיחיחצ םירוזיאב לדג חמצה
היסא ברעמב ,הקירפא ןופצ דע זכרממ ץופנ אוה .מ"ס 35 דע הבוגל
.ןוכיתה םיה ןגא תוצראבו

.םילימרתב םינותנ םיערזה .םינבל-םילוחכ םיחרפה
.ןילבת םישמשמו םיינחיר ,םיפירח םירוחשה םיערזה
םירחא םיפאמו תוגוע ,םחלל םתוא םיפסומ
.רוחש לפלפו ףירח לפלפל ףסונב ,םיבטרל ןכו

.ןמש םיזוחא 35 דע 28 ,הרק השיבכב ,םיקיפמ םיערזהמ
שבי רועל םינובסב ,ףוגלו םינפל םייאופר םינובסב םישמשמ םה
.רעישל םייופמשבו שיגרו    
..םידגב שע קיחרמ (ןוראב םיערזה רוזיפ וא) ןמשה סיסרת
.םיחרפ ירודיסב םישמשמ םיערזה ילימרת
..םיפירח תואקשמ ןוויגל םיערזה שמשמ היפויתאב


לודיג יאנת
.הלק עקרקב בטיה חתפתי חצקה
.האלמ שמש
.םיינימ-וד םיחרפה
.םירובד תועצמאב השענ קוביאה
.ביבאב ,םיערזמ יובירה
.רב תויח ןווגמל ןוזמו טלקמ םוקמ שמשמ חמצה
.רופכב דימע חצקה
דחוימב .ותברקב םירחא םיחמצ תוחתפתה ענומ אוה
.תיפותיש הייחמצ ואר .תוינטק   


תיאופר תוליעפ
.םיערזב םישמתשמ
,םיביס םהב שי ,םהב רוצאה ןמשל טרפ
.תומימחפו ןובלח
.ורקחנ םרטש ,םיבר םיביכרמ שי םיערזב

חצקה תונוכת
.לוכיעל עייסמ
.הקינימב בלח תבונת ריבגמ
.רוזחמ שיחמ
.העזה דדועמ
.םיעלות לטוק
.יטמורא
.ץירממו קזחמ
.םיזג ךכשמ
.ןתשמ
.לשלשמ

חצקה יערז ןמש
.הקינימב בלחה תבונת תא דדועמ

...תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוחל רישע רוקמ הווהמ ןמשה
%ןמושה תצמוח
0.5
13.7
0.1
2.6
23.7
57.9
0.2
1.3

.(Myristic Acid) תיטסירימ הצמוח
.(Palmitic Acid) תיטימלפ הצמוח
.(Palmitoleic Acid) תיאלוטימלפ הצמוח
.(Stearic Acid) תיראטס הצמוח
.(Oleic Acid) תיאלוא הצמוח
.(Linoleic Acid) 6 הגמוא/תיאלוניל הצמוח
.(Linolenic Acid) 3 הגמוא/תינלוניל הצמוח
.(Arachidic Acid) תידיכרא הצמוח

...ןמשב שי ןכ
,B6 ןימטיו ,B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,ןובלח
.ןחרזו ץבא ,תשוחנ ,לזרב ,ןדיס ,תילופ הצמוח

אטב דחוימב ,(Sterols) םילורטסב םירישע םיערזה
רולקלופב רכומה (Beta-Sitosterol) לורטסוטסיס
לופיטל םישמשמו תינגוניצרק-יטנא תוליעפ לעבכ
.דבכבו םייניעב ,ןטבב (Tumors) םילודיגב

...ומכ ,רוע תויעבב לופיטל חצק יערז םישמשמ תינוציח
םושייה ןפוא
,חמק טעמב ובברעו הקבאל םיערזה תא ונחט 
.רשקמ רמוח שמשמה 

...לע וחינה
.(םייתלגומ םיעצפ) םיסצבא
.שאר יבאכב לופיטל, חצמה
.םיינורגיש םיקרפמ

החשמ תנכה
םיערז ןפוחה אולמ ונחט
.ילזונ שבדל םתוא ופיסוהו

...ב לופיטל םיערזה םישמשמ תימינפ
.םויב םיימעפ ,חצק יערז םרג 1 :ןוסיחה תכרעמ קוזיח

הרהזא
!הלפהל ששחמ ,ןוירהב םישנ לע רוסא חצקב שומישה

תושדח
2003 רבוטקוא
ןוסיחה תכרעמ קוזיח
הינמרג Bundesforschungsanstalt ןוזמה זכרמב ךרענש רקחמ
ארקנש רצומה .ןוסיחה תכרעמ תא קזחל רומאש ,שדח רצומ דילוה
.הניגה חצקו ליבגנז קורי הת ,קובמס בלשמ Anti-max
אלל עיגיש ךכ ,הביקה תצמוח ינפמ הנגה תפטעמב אצמנ רצומה
.םדה רוזחמל עגפ