ךרובמ ףצרק
Blessed thistle (Holy Thistle)
(Cnicus benedictus
 
הפוריאו היסאב ךרובמה ףצרקה רוקמ
םלועה יבחרב ותוא םילדגמ םויכ
םיממוש תומוקמבו םיכרד ידיצל חמוצ אוה

.םהיתונוכתב םינוש םה ךא ,יוצמה ןלדגל המוד ךרובמה ףצרקה
מ"ס 70 דע הבוגל אשנתהל יושעש יתנש-דח חמצב רבודמ


לודיג יאנת
בטיה תזקונמ ,(הלד עקרק הז ללכב) עקרק יגוס ןווגמ
םירטמ 1,000-כ הבוגל דע חתפתי חמצה
האלמ שמש
םוי 20 דע 14 ךראת הטיבנה .םיערזמ יובירה
ביבאב העירזה
הטיבנה דע החל עקרק לע ורמש


תיאופר תוליעפ
ירהוצב השעי ףוסיאה .םיחרפבו םילועבגב ,םילעב םישמתשמ
החירפה תליחת םע ,שבי םוי

ןפרטיווקסס ןוטקל - (Cnicin) ןיצינק ליכמ ףצרקה
,םידיאונובלפ ,(Mucilage) יחמצ ריר ,(Sesquiterpene lactone)
חמצה .יצמוח יניטוקינ ףרשו םינינאט ,םידיאולקלא ,ףידנ ןמש
םוינלסו ןגלשא ,A ןימטיוב רישע


ךרובמה ףצרקה תונוכת
תוליעפ תא תררועמה ,הרמ תבוכרת
תא תורפשמ ,הביק ץימו ריר תשרפה 
לוכיעו ןובאית - לוכיעה תכרעמ 
תוקלד דגונ
יטויביטנא
קזחמ


...ב לופיטל שמשמ ףצרקה
הזוברנ היסקרונא
(Flatulent dyspepsia) םיזגב תוולמ ,לוכיע תוערפה
(Amenorrhea) רוזחמ רדעיה


.ורוהיטב עויסו םדה רוזחמ רופיש ףצרקל םיסחיימ
דבכ ,תואיר ,בל ,חומ קזחמ בשחנ אוה .ורוהיטב
תוילכו

תולחמ ענומל בשחנ ףצרקב עבק ךרד שומישןונימ
(Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה תוצלמהל םאתהב
םרג 6 דע 4 אוה ץלמומה ימויה ןונימה

םויב םימעפ 3 ,(ל"מ 2) תיפכ 1/2 :הסימת
םיחתור םימ לפסב שבוימ חמצ (םרג 2) תיפכ 1/2 ולבט :הת
םויב םילפס 3 דע ותש .תוקד 15 דע 10 ךשמב ,(ל"מ 250)

ןייל םישותכה ,םישביה םילעה תא םיפיסומה שי

תורהזא
:ךרובמה ףצרקל םייגרלא רשא םישנא םנשי
םייניעו רוע ייוריג ןכו תואקה ללוכ ,הביק תויעב ונכתי 
דבלב תורצק תופוקתל לבגומה שומישל ץלמומ
רוזחמה תרבגהל םורגל חמצה לולע םישנב
הלפהל ששחמ ,ןויריהב םישנ לע שומישל רוסא אוה
םד תוללדמ תופורת םילטונה לע שומישל רוסא אוה
םושו הבוליב וקני'ג םע ףצרקב שומיש בלשל ןיא
!האקה םורגל לולע תולודג תויומכב שומיש

.