לוחכ שוהוק
Blue Cohosh
(Caulophyllum thalictroides)

חמוצה יתנש בר חמצ אוה לוחכה שוהוקה
.תוציבו םילחנ :םימ תורוקמ תברקב ,תינופצה הקירמא תורעיב
.םילוחכה םיירגרגה ויתוריפ ללגב 'לוחכ' ארקנ אוה
.רטמ 1 דע הבוגל אשנתמ אוה (.רוחשה שוהוקל רשק לכ ול ןיא)לודיג יאנת
.תיצמוח טעמ דע תילרטינ ףהחלו תיבובקרב הרישע עקרק
.הקולחב תוברהל םג ןתינ .םיערזמ יובירה
.שרושה ינק תוחולשמ ,תויטיאב ,ומצעמ טשפתמ    
.םינש 4 דע 3 ופלחי החירפה דע העירזהמ
.אלמ/יקלח לצב וא הניגה יצע ןיב לדגי לוחכה שוהוקהתיאופר תוליעפ
.השאה תואירב תויעבב לופיטל ,שרושב םישמתשמ

ןינופאסה אוה לוחכה שוהוקב ירקיעה ליעפה רמוחה
םחר תויוצווכתהל םרוגה ,(Caulosaponin) ןינופסולוק
.(Uterine contractions)

...ב לופיטל שמשמ לוחכה שוהוקה
...ל לוחכ שוהוקב םישמתשמ ב"הרא ידילי םינאידניאה
.תוילכ תקלד
.םיקרפ תקלד
 
.הדיל זוריז
.רוזחמ דודיע
 
תורהזא
,תוליחב םורגל הלולע ,לוחכה שוהוקהמ הלודג תומכ תכירצ
.םד-ץחל רתיו שאר-יבאכ    
.דבכ רוזחמ ןהל םישנ לש ןשומישל ןכוסמ
הלאכ ,ןוירהל סנכיהל תונווכתמה םישנ לע שומישל רוסא
.תוקינימו ןוירהב רבכש    
!יאופר חוקיפ תחתו לבגומ תויהל ךירצ וב שומישה