גנובב / לימומק
Chamomile
Matricaria chamomile ינמרג 'ק
Chamaemelum nobile יאמור 'ק
...לימומקה יגוס 2 םנשי
.לארשיב םג לדגה ,(Chamaemelum nobile) יאמור לימומק
,אפרמ-חמצכ רכומה ,(Matricaria chmomile) ינמרג לימומק
.ץראב לדג וניא ךא


יאמור לימומק
.מ"ס 20 דע 6 הבוגל אשנתמה ,יתנש-בר חמצ יאמורה לימומקה
.חופתה חיר תא ריכזמה חוחינ חמצלו הצונמ הוולעה

לודיג יאנת
שרושה תקולח ידי-לע השענ יאמורה לימומקה יוביר
.עקרקב תורישי ,ביבאב העירז וא 
.תיצמוח טעמו תילוח תויהל עקרקה לע
,דחוימב םימח םירוזיאל טרפ ,האלמ שמש השורד
.הצחמל לצב ולדגל שי םהב 


ינמרג לימומק
.יתנש-דח חמצ אוה ,רתוי רכומה אוה (יארפה) ינמרגה לימומקה
םינבל תרתוכ ילע :תינניחה יחרפל םימוד ויחרפו םיצונמ וילע
.מ"ס 60 דע אשנתמו םיבר םיפנעל לצפתמ לועבגה .בוהצ זכרמו
.םיכרד ידיצלו תודשב ץופנ ינמרגה לימומקה
.סננאה חיר תא ריכזמה ,חוחינ חמצל .רבוטקואו יאמ ןיב החירפה

םע תצצוקמה ינמרגה לימומקה תוולע תא ,השיחבב בלשל ןתינ
הב ,הצומח תנמשו האמח ומכ ,םינוש םילכאמב ,תרתוכה ילע
.םייופא המדא-יחופת םיסכמ

.םימשב תובורעתב םישמשמ ינמרגה לימומקה יחרפ
תורדק ייומד םיציצעב לודיגל םיאתמו דאמ האנ חמצה
.יונה ןג ילוש רוטיעלו תורדסכאב 


לודיג יאנת
תזקונמו הלק עקרקל קוקז ינמרגה לימומקה
.שמש עפשו בטיה 
.העירז וא שרוש תקולח ידי-לע השענ יובירה

תיפותיש היחמצ
.הטיחו בורכ לצב תברקב לימומקה תא לדגל יוצר
.לובי לידגמו םיקרח החוד לימומקה
.ןמשה תקופת תא הב ריבגת הנענל ותברקהקיטמסוקו לימומק
רעישל הפיטש ימ
ריהבת לימומק הרשמב (םינפה רועו) רעישה תפיטש
.טעמ םתוא
ךשמב םימ לפס 1-ב םישבוימ םיחרפ תויפכ 2 וחיתרה
.תוקד 15

ינונמש רוע יוקינל בילחת
ךשמב םח ראשיהל בלחה לע .הרעקל םח בלח לפס וגזמ
רשפאל ןיאו החיתרל ואיבהל ןיא ךא ,הנכהה ךילהת ןמז לכ 
.םורק תורצוויה 
הרעקה תחנה ידי-לע איה ולא םיאנת לע הרימשל הליעי ךרד 
.םימח םימ ליכמה ילכב םימה ינפ לע 
ךכ ,םעפ ידמ ושחבו םיירט לימומק יחרפ תופכ 3 ופיסוה
.ורזפתי אל םיחרפהש 
.קזח לימומק חיר ףידי בילחתהש דע וכישמה 
.תיכוכז ילכב וקיזחהו וננס

.רוריקב בילחתה תא ורמש
!דבלב םימי העברא-דע םיימויל בוט אוה

לימומק ופמש
םירמוח

.םישבוימ לימומק יחרפ תויפכ 2
.םיחתור םימ לפס 1/4

.תוקוניתל ופמש לפס 1/4

הנכה ןפוא
.תוקד 30 ךשמ וחינהו לימומקה לע םיחתורה םימה תא וגזמ
.תוקוניתה ופמש םע ובברעו וננס

(רנושידנוק) רעיש בציימ
םירמוח
.לימומק יחרפ לפס 1/3
.תוינמח ןמש וא עירח ןמש ,םיתיז ןמש לפס 1/3
.הסכמ םע היקנ תנצנצ
הנכה
.תנצנצב םירמוחה לכ תא דחי ובברע
.םויב םעפ בטיה ורענו שמשל הפושח תנצנצה תא וחינה
.לימומקה תא ואיצוהו וננס םייעובש רחאל
שומיש
.רעישה ךרואל םאתהב ,תויפכ 4 דע 2-ב ושמתשה
.תפקרקב עגממ תוענמיה .והצקב ומשייו רעישה תא ושירבה
.ופטשו תוקד 10 וניתמה


רעישל הפיטש ימ
םירמוח
.םיחתור םימ לפס 1
.לימומק יחרפ תיפכ 1
הנכה
.לימומקה לע םימה תא וגזמ
.םימה תוררקתהל דע היירשהב וכישמה
.לימומקה תא ואיצוהו וננס
שומיש
.תפקרקה תעגרהל ודעונ הפיטשה ימ
.הליגר הפיפח רחאל ומכ ,רעישה תא םהב ופטש


םיילגרל לימומק הרשמ
םירמוח
.לימומקו ןירמזור ,ענענ :םיירט םיחמצ תבורעת םרג 60
.םיחתור םימ ילפס 4
.(Borax) סקארוב ףכ 1
.ילגנא חלמ ףכ 1
הנכה
.סג ןפואב םיחמצה תא וצצק
.םיחתורה םימה תא םהילע וגזמו הרעקב םיחמצה תא וחינה
.וננסו העש 1 ךשמל וחינה
.םיילגרל םיאתתש ,השדח הרעקל ראשנש לזונה תא וריבעה
.ילגנאה חלמה תאו סקארובה תא בוברע ךות ,המינפ ופיסוה
.תוקד 20 דע 15 ךשמב לזונב םיילגרה תא ורשה
הרוטרפמטה לע הרימשל שרדנל םאתהב ,םימח םימ ופיסוה
.המיאתמה 
וברגו יתוכיא בילחתב םיילגרה תא וחרמ לופיטה םויס םע
.ברעה ךשמל רמצ יברג תיאופר תוליעפ
,(Anthemic acid) תימתנא הצמוח ליכמ ינמרגה לימומקה
,לזרב ,ןדיס ,(Apigenin) ןינגיפא ,(Anthesterol) לורתסתנא
תינאט הצמוח ,ןגלשא ,םיפידנ םינמש ,םויזנגמ ,ןגנמ
.A ןימטיוו (Tannic acid)

(Alpha-bisacolol) לולוקסיב אפלא 50% דע םיפידנה םינמשב
.(Chamazulene) ןלוזאמקו


לימומק הת
...תינוציחו תימינפ שמשמ לימומק הת

שארב םישמתשמ אפרמ טבמאו (םיסרפמוק) תויטר תנכהל
.חמצה ילע תא םג םיבלשמה םנשי .שבוימה חרפה

.שומישה ינפל ,תוקד 10 ךשמ גפסיהל םיליעפה םירמוחל וחינה
.םעטה תא רפשת שבד טעמ תפסוה .חופת ריכזמה םעט התל

...התה תונוכת
לק ןתשמעיגרמיללכ קזחמ


...התה
.םינימטסיה יטנאל המודב ,תויגרלא תועפות לע לקמ

.(ליבגנז ץוצמק תפסותב ץלמומ) ןובאית ררועמ
.םדריהל עייסמ
.(החוראה רחאל םוגלל) לוכיעה תכרעמ תוליעפל רזוע
.סגה יעמה תקלד ינימסת לע לקמ
.תינומרעה תטולב תויעב לע לקמ
.(תויתקלד יטנא תונוכת לעב) םיקרפמ תוקלדב עייסמ
.שאר יבאכ לש םיבצמב רזוע
.ללכב םיבאכו םירירש תויוצווכתה תעב עייסמ
.ןויריה ןמזב רקוב תוליחב לע לקמ
.(ינוציח שומישב) תויווכו םיעצפ ,רוע יביכ יופיר זרזמ

...לש םירקמב םג רזוע לימומק הת
תוליחבו םוחםייעמב םיזגרוזחמ יבאכ


...לימומק התב םיינוציח םישומיש
.רוע תוקלד לע לקמ אוה השיבחב
.תובאוכ םיילגרו םירירש תעגרהל תשמשמ טבמאל ותפסוה
תא בכעיו רועה תא הסכיש ,ןובס טבמאל ףיסוהל ןיא 
!לימומקה תלועפ 
.יביטקא-רפיה דלי תעגרהל דחוימב ליעי אוה
םירוחט תעגרהו לופיטל החשמ תנכהל םישמשמ םיחרפה
.םיעצפו 

תורהזא
.תוילילש יאוול תועפות ,ללכ-ךרדב ,ןיא לימומקב שומישל
...תאז םע דחי ךא.לימומקל םייגרלאש םישנא שי
םישנ ,םיינורכ םילוחל ץלמומ וניא לימומקב שומישה
.םידלילו תוקינימ ,ןויריהב 

...לימומקב שומישל תורושקה ,תוילאיצטופ יאוול תועפות
.(Anaphylaxis) םינובלחל רתי תושיגר
לוכיעה תכרעמב תוערפה
רוע תקלד
תלזנ
םישוטיע

תופורת לע/םע תוידדה תועפשה
תוענומה תופורת לע עיפשהל לולע לימומקב שומישה
.(Anticoagulants) השירק

'דח - גנובב / לימומק ואר

.