ןומניק
Cinnamon
Zimt תינמרג
(Cinnamomum zeylanicum)

םעט לעב הייפא ןילבת אוה ןומניקה
.קתקתמ יצע

הליחתב ולדיג ותוא (Cassia) היסאקה ץע תפילקב ןילבתה רוקמ
הקירמא הנוכיתהה הקירמא ,היסאב ץופנ אוה םויכו הקנל ירסב
.רקסגדמו תימורדה
תולקמו (ןמש) תיצמת ,הקבאכ רכמנ ןומניקה
,ולגלוג רשא ץעה תפילק תוסיפ ולא ,ןומניק
.ושבויו וסחדנ
לש בוליש רכומ דחוימב .רשב תונמו םינדעמ ,תוגועב שמשמ ןומניקה
.םהינימל דלוקוש ינדעמב םישמשמ םיפסונ םיבוליש .ןומניקו ץע חופת
םא ןיב ,םינוש תואקשמ לש םמעט םירישעמו םינווגמ ןומניק תולקמ
.םירק וא םימח

םורגל לולע הז רבד .חתור לזונל ןומניק ףיסוהל ןיא םלועל
.ןומניקה לש דחוימה ומעט דוביאלו לזונה תוקצמתהל

.שביו רירק ,ךושח םוקמב ןומניקה תא וקיזחה
 
ןומניק תרזעב םילמנמ רטפיהל ךיא
תקבא ורזפ .םימייק רשא םיקזחה םילמנה יחודמ דחא אוה ןומניק
םיצור םתא םהמ םילמנה יניק ךותבו ביבס (סורג ןומניק) ןומניק
רוזיאמ םילמנ לש םרבעמ תא עונמל םג ןתינ וז ךרדב .רטפיהל
.ץצוחכ שמשתש ןומניק תקבא ורזפ ,ינשל דחא
...םינוכתמ
...םיקומיצו ןומניק םחל 
...שבדב םייולק םידקש תיאופר תוליעפ
םהל ,(Terpenoids) םידיאונפרט םניה ןומניקב םיליעפה םירמוחה
ידאו (Cinnamaldehyde) דיהדלמניס ,תונוש אפרמ תונוכת םיסחיימ
.המצוע תובר תויתיירטפ-יטנא תובוכרת ןנשי םהב ןומניק ןמש
.ןיראמוקו (Diterpenes) םינפרטיד ןומניקה ליכמ ןכ

ןומניקה תונוכת
ימוקמ שחלאמ
עיגרמו םמחמ
םייעמב םיזג ךכשמ
השירק דגונ
קזח טנדיסקוא-יטנא
יטפסיטנא
יתקלד-יטנא
יתרכוס-יטנא

...ב לופיטל שמשמ ןומניקה
ןובאית רסוח
תברצ
(Menorrhagia) רבגומ יתסו םומיד
הביק יביכ
(Yeast Infection) םירמש ימוהיז

(1) ןומניקו שבד תבורעת לש היתולוגס
תובר תויממע תויאופר תולוגס שי ןומניקו שבד תבורעתל 

םייעמב םיעלותו םייעמב םיזג ,לוכיע יישק 
.החוראה ינפל ולכיאו שבד לע ןומניק ורזפ 

םיקרח תוציקע 
.ןומניק טעמ תפסותב םימ םע שבד תבורעתמ החשמ וניכה 
.תונידעב וסעו הציקעה םוקמ לע החשמהמ טעמ וחרמ 

םייניש באכ 
.ןומניק טעמ תפסותב שבד תבורעתמ החשמ וניכה 
.ןשה ביבס םייכינחה תא החשמה תרזעב וסע 

ןומניקה תכירצל עגונב תורהזא ואר (1) 

 
ונממ ער חיר תגפהו הפה יוטיחל הת
(המצוע יבר םיאטחמ םהינש) ןרופיצו ןומניק לש בוליש
ער חיר לש הלועמ גיפמ שמשמ ,אפרמ-יחמצ התב
.חירה ימרוג םיקדייחה תדמשהל תודוה הפהמ

הנכהה ןפוא
.םיקסורמ ןומניק תולקמ תויפכ 2-ו םינרופיצ 4 םימ רטילל ופיסוה
.תוקד 5 דוע ,הנטק שא לע לשבתהל וחינהו וסכ ,החיתרל ואיבה
.תופסונ תוקד 20 גפסיהל םיביכרמל וחינהו שאהמ וריסה
.ותשו וננס ,ררקתי התהש וניתמה

ןונימ
ןונימה ,(Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה תצלמהל םאתהב
.םויב םרג 4 דע 2 אוה רגובמל

ןומניק הת
ךשמב םימ לפסב ןומניק תקבא (םרג 3 דע 2) תיפכ 1/2 ותחיתרה
.ותשו וננצ ,תוקד 15 דע 10  
םוגלל ץלמומ ונממ ,ןומניק ןמש תופיט רפסמב שמתשהל םג ןתינ  
.דבלב םימי רפסמ  
.םויב םימעפ 3 ,הסימת רטיל-ילימ 3 דע 2-ב שמתשהל ןתינ ןכ  

תורהזא
.ןומניקב שומיש בקע רוע תקלדו תויגרלא םיחתפמה שי
דבלב הנטק תומכ ךורצל ,הנושאר םעפ וב שמתשמה לע  
.ןיטולחל ונממ ענמיהל ול םישיגרה ולא לעו  
.תברצ ונממ םילבקמה שי
.הפב תוקלדל םורגל לולע ןומניקב עובק שומיש
.דחוימב יתייעב תויהל לולע ןומניק ןמש
.ןוירהב םישנל ץלמומ וניא ןומניקב שומישה

...תושדח - ןומניק ואר