יאופר ןויטפמיס/ירפמוק
Comfrey
(Symphytum officinale)

הבוגל אשנתמה יתנש-בר חמצ אוה ירפמוק
.םיריעשו םילודג םילעה .רטמ 1.20 דע
,היסא ברעמו הפוריאב חמצה רוקמ
.תורהנ ךרואל רקיעב ,םילצומ םירוזיאב חמוצ אוה םש
.ב"הראב ותוא םילדגמ םויכ

ייומדו םינטק םיחרפה .לולח חמצה לועבג .םינז רפסמ ירפמוקל
.ןבלל ריהב לוגס ןיב ענ םעבצו ןומעפ

.םייח וא םילשובמ םיריעצה םילעה תא לוכאל ןתינ
.סוגרפסאל ףילחת םישמשמ םיריעצה םילעה

ירא ןש שרושו שלוע שרוש ,ירפמוק שרוש בוליש
םעטל המוד ומעט .הפקל בוט ףילחת אוה   
.תוילילש תועפות ול ןיאו הפק   


לודיג יאנת
.הניגב עקרכ האנו םישרמ ,החימצ ריהמ חמצ ירפמוקה
.הדבכ המדא ללוכ ,החל עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.רטמ 1-כ ךרואב הקזח םישרוש תכרעמ חמצל
.םירובד ידי-לע םיקבאומ םיינימ-ודה םיחרפה
.הילדהל ירפמוקה קוקז הבוט תוחתפתהל
.ןגלשא םיקפסמו טסופמוקב םישמשמ םיביקרמה חמצה ילע
.הנשה לכ ךשמ שרוש תקולחב וא ביבאב ,םיערזמ יובירה
.ינשלופ ןכל בשחהל לולעו עפשב ומצעב עירזמ חמצה    
.שדח חמצל חתפתהל תולולע עקרקב תורתונה שרוש תוסיפ


תיאופר תוליעפ
ךא ,ויתסב םיפסוא ותוא ,שרושב ץוענ ירפמוקה לש וחוכ רקיע
,ץיקה תליחתב םיפסוא םתוא ,םיריעצה םילעב םג םישמתשמ
.רחואמ שומישל םישביימ םהינש תא .החירפה ינפל
.היתפואמוהב שמשמ ,החירפה ינפל םיפסוא ותוא ,ירטה שרושה

...ירפמוקה תונוכת
.חייכמ
.ןנצמ

.ץווכמ
.םומיד רצוע

.םיבאכ ךכשמ
.רוע עיגרמ
.המלחה זרזמ

רשא םיינידיזילוריפ םידיאולקלא םה וב םיירקיעה םיביכרמה
.(Hepatotoxic pyrrolizidine alkaloids) דבכה יאתל םיליער
.ןמזה םע הלוע םילעב ולא םידיאולקלא זוכיר

,(Echimidine) ןידימיכא םיליכמ ירפמוקה ינז תצקמ
תוהזל שי ךכ בקע .רתוי הלודג תוליער לעב דיאולקלא
.תואדוב םישמתשמ וב ןזה תא

רשא ,יטנדיסקוא-יטנא רמוח (Allantoin) ןיאוטנלא םג שי חמצב
תוברתה םידדועמ דחי םהינש .יחמצ רירו ,יופיר יכילהת זרזמ
.תומצע יוחיא זוריזו םיעצפ יופירל סיסב םיווהמו םיאת

רוציי תדדועמ ירפמוק תיצמתש ארה םייח-ילעבב יוסינ
.הביקב םינידנלגטסורפ
ןתינ .המח תיצמתב שמתשהלו שרושה תא לשבל גוהנ
וא קסורמה שרושה בוברע ידי-לע החשמ ןיכהל םג
.רצותה ןוניסו םח ןיפרפב םילעה

...ב לופיטל שמשמ ירפמוקה
(1) .םיילגרב תוילד
(2) .םידירו תקקפ
.(1) תורובש תומצע יוחיא

(1) .םיעצפ
(2) .הביק יביכ
(1) .המזקא

.ינוציח שומישב (1) 
.ימינפ שומישב (2) 

םושייו ןונימ
.ףלוקמ ,ירט שרוש םרג 100-ב ושמתשה
-ןיפוליחל-
.תוקד 15 דע 10 ,םימ ל"מ 250-ב שבוימ שרוש ולשב

.תוחפל תוקד 15 ךשמל רועה לע וחינהו לזונב גירא ולבט
.לפוטמה םוקמה לע םיירט רפסמ דחי קדהל םג ןתינ -וא -  
.ךכל איה םג הבוט חמצה תחשמ  
.םויב םימעפ רפסמ ולא םיכילהת לע ורזח  
,סבגב ןטק חתפ וריאשה ,הרובש םצע יוחיא זרזל ידכ
.המוד לופיט םושייל ,רבשה רוזיאב  

ירפמוק תיצמתו ירפמוק הת

.תוקד 15 ךשמל ,םימח םימב םילע תויפכ 2 דע 1 ורשה
.םויב םילפס 3 דע ותש  
-ןיפוליחל-  
,םויב םימעפ 3 ,ירפמוק תיצמת ל"מ 4 דע 2.-ב ושמתשה
.תופיצרבו םימי שדוחמ רתוי אל  

תורהזא

.רוע ייוריג םורגל לולע ףוגב ירפמוקה ילע עגמ
וב ןזהש ןיאש אדוול שי ,ירפמוקב ימינפ שומיש ינפל
.(Pyrrolizidine) ןידיזילוריפ ליכמ וניא םישמתשמ    
.םימי שדוחמ רתוי לעמ ירפמוק התב שמתשהל ןיא