(הווק) הווק הווק
Kava Kava
(Piper methysticum)

-בר חיש אוה (הווק םג יורקה) הווק הווקה
ייאב חמוצה ,םילפלפה תחפשמל ןב ,יתנש
.טקשה סונייקואה םורד

םתוא שמשמה הקשמ םהמ םיניכמו וישרוש תא םיטחוס םידיליה
.םינוש םיסקטבו םוימויה ייחב
,(Waka) הקאוו םינוכמה ,שרושה ינקו םישרושה תא םישביימ םה
.םימב םיבברעמ םה התוא הקבאל םתוא םינחוטו שמשבתיאופר תוליעפ
תיצמת וא הקבא םיניכמ םהמ שרושה ינקבו םישרושב םישמתשמ
םייורק םהב םיירקיעהשכ (Lactones) םינוטקל םיליכמה ,תילזונ
לש וזל המוד הווק הווקה תלועפ .(Kavalactones) םינוטקל-הווק
.רתוי הנותמ ךא ,םויפואה גרפ

קורב הבוברעו הווק הווקה שרוש תסיעל ,תאג לש ותסיעלל המודב
וא םימב םיבברעמ ותוא רכשמ רמוח תרצוי רשא הסיסתל תמרוג
.סוקוקה זוגא בלחב
המודה לק יטוקרנ הקשמ לש ותנכהל שמשמ לבקתמ רשא הקשמה
תשוחתלו םישוח תוהקל םרוג אוה .חורה בצמ תא רפשמה לייטקוקל
תגפה ,חורה תוממורתה תשוחת תרצונ םהיתובקעבש הפב ץוויכ
.תופייעו תוששח

הווק הווקה תונוכת
תיתקלד-יטנא
תנתשמ
(1) העיגרמ
םירירש הפרמ
תישפנו תינפוג (1)

...ב לופיטל תשמשמ הווק הווקה
ישפנ חתמ
םירירש חתמ
(Anxiety) הדרח
תונבצע
הניש ידודנ

ןוכמה ידי-לע ולא םיכרצל הווק הווקב שומישה רשוא הינמרגב
שמשמו (Comission E) םייאופר םינקתמו תופורתל ינמרגה
.אפור םשרמל הקוקז הניאש הפורתכ םש

...ב לופיטל תיתקלד-יטנא הפורתו ןתשמכ תשמשמ הווק הווקה
(Prostatitis) תינומרע תקלד
תונבצע
הניש ידודנ
הרגדופ
ןורגיש
סיטיסוניס
ןתשה תיחופלש תקלד

תופורתל ףילחתכ) םיבאכ לע הלקהל תשמשמ הווק הווקה
.(םוילאוו ןיריפסא ומכ ,תורכומ .ינוציח שוחליא תחשמ תנכהל   תשמשמ איה
ינפל םימעפ רפסמ הווק הווקב שמתשהל ךרוצ היהיש ןכתי
.התעפשהב ןיחבהל היהי ןתינש  
.תרכממ הניא איהש ךכב אוה תופורת לע הווק הווקה ןורתי

...ב לופיטל תשמשמ הווק הווקה לש םיבאכ לע הלקהה תנוכת
(Gonorrhea) הביז
םירירש תויצווכתה
רוזחמ יבאכ
(Vaginitis) קיתרנ תקלד

תונוכת םע וז הנוכת בוליש .םישוחה תא תדדחמ הווק הווקה
...התוא תושוע הלש העגרהה
תינימ הקושת תררועמ
הבוגתה ןמזו זוכיר רשוכ ,ןורכיז תרפשמ

תורהזא
תוערפה ,םירירש תשלוחל םורגל לולע הווק הווקב םזגומ שומיש
תכרעמב תוערפה ,תויגרלא תובוגת ,תושישת ,תורוחרחס ,הייאר 
תועפותו לורטסלוכה תמרב היילע ,ןתשב םד ,םייעמהו הביקה 
.עבצ ייונישו םישקשק ,שבוי ומכ ,רועב תוילילש 
תומר תנטקה ,םד-ץחל רתיל םורגל לולע הב ךשוממ שומיש
.דבכל קזנו םד יאת תויוניקת יא ,םדב םינובלח 
לש םתעפשה תא ריבגת חמצב שומישל ליבקמב לוהוכלא תכירצ
.וב םיליערה םיביכרמה 
העפשה ןכתית) הגיהנמ ענמיהל שי הווק הווקב שומישה תפוקתב
תובוגת תושרודה תולועפמ ןכו (תובוגתהו טופישה רשוכ לע תילילש 
.תוריהמ 
,םידלי ,תוקינימ םישנ ,תורה םישנ לע רוסא הווק הווקב שומישה
.ןואכיד דגנ םילפוטמו םיינורכ םילוח 

...תושדח - הווק הווק ואר