הצא ,פלק
Kelp seaweed
(Fucus visiclosis)

םימי יפוחל הצופנה ,המוח הצא איה פלק
ב"הרא ברעמ-ןופצ ומכ ,םירק םימה םהב
- םינז רפסמ הצאל .הפוריא ןופצו
קנע פלק ,(True kelp) תיתימא הצא
הצופנ רשא (Bladder kelp) תיחופלשה פלקו (Giant kelp)
.ינופצה טקשה סונייקואב

םישרוש תועצמאב םיימי עלס יחטשמל המצע תנגעמ הצאה
הזיחא ירותפכ ייומד 
םויב מ"ס 1/2-ל עיגמ התחימצ בצק
םטירפתב פלקה תצא תא םינשב תואמ הזמ םיבלשמ ,םינפיה
.הצאה ינכרצ ילודג םה .ימויה 


פלק תצאב ןושיד
ןשדכ תקוושמ איה .הלועמ ןושיד רמוח תשמשמ פלק תצא
.םימב ללדל שי ותוא ,זכורמ ילזונ

...פלק תצא תיצמתב ורשוהש םיערזש ואצמ םירקחמ
רתוי רהמ וטבנ
רתוי הלודג םישרוש תכרעמ וחתפ
רתוי םידימע םיחמצ וחתפ
...ו 
אוה םג ליעוהל יושע םילעה סוסיר
לידגי ,םפוסיא ינפל םימי 10 דע 7תוריפו תוקרי סוסיר
םהלש ףדמה ייח תא

הנכהה ןפוא
םימ רטילב הצאה תקבאמ תיפכ וללד

שומישה
...תועובש 3-ל תחא
- וא - 
,החירפ ,הטיבנ ומכ ,ךילהת זרזל םיצור רשאכ
חמצ תקתעה תעבו ירפה תוחתפתה זוריז תיאופר תוליעפ
תוילונפ תובוכרת םניה פלק תצאב םיירקיעה םיביכרמה
םייריר םידירכס-בר ,(Phenolic compounds)
םיירלופ םינמוש ,(Algin) ןיגלא ,(Mucopolysaccharides)
ליסוקילג רטסא ירדיצילגידו (Polar lipids)
(Glycosyl ester diglycerides)

תירפוג ,ןדיסל רישע רוקמ םג הווהמו דויב הרישע פלק תצא
,לזרב ,ןחרז לש רתוי תונטק תויומכ לע ףסונב ,ןוקיליסו
םויראב ,ןגנמ ,ץבא ,תשוחנ ,דירולכ ,םויזנגמ ,ןגלשא ,ןרתנ
,(Silver) ףסכ ,לקינ ,םויתיל ,םורכ ,ןורוב ,(Barium)
םויצנורטס ,םוינימולא ,םוידנו ,(Titanium) םוינאטיט
,(Chlorine) רולכ ,(Bismuth) תומסיב ,(Strontium)
םוינוקריזו לידב ,(Gallium) םוילאג ,(Cobalt) טלבוק
(Zirconium)

סקלפמוקו K ןימטיו ,D ןימטיו ,E ןימטיו ,C ןימטיו הצאב
תוינויח ןמוש תוצמוחו תומימחפ ,ןובלח ןכו B ינימטיו


פלק תצא תונוכת
תדוגנת תא הריבגמ איה .ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ

םוחו םוהיזל ףוגה 
םיבצעה תכרעמל הבוט איה
דוקפת תא הריבגמ איה .תינירקודנאה תכרעמל תעייסמ

חומה תרתוי תוטולבו ןגמה תטולב ,תוילכה תוטולב 
ודוקפיתו חומה תואירבל תעייסמ
ףוגב םירמוחה ףוליח בצק תא הריבגמ
םהבו םינלערמו םינוש םימהזממ רטפיהל ףוגל תעייסמ
יביטקאוידר רמוח ,(Strontium 90) 90 םויצנורטס 
ןיערג ינקתמב רצונה ןכוסמ 
חלמל אירב ףילחת הווהמ פלק תצא תקבא

פלק תצאב םישמתשמ םינוש היסא ימעו םינפיה
תיחופלש ,הילכ ,ןימה יכרד ,םחר תויעבב לופיטל
הטטסורפו ןתשה

תולחמה לש ךומנה רועישה תא םיסחיימה שי
תולחמ ,בל תולחמ ,דשה ןטרס ומכ ,תויברעמה
ץחל רתי ,םיקרפמ תקלד ,ןורגיש ,המישנה יכרד
,לוכיעה יכרד תויעבו ןגמה תטולב תויעב ,םד
הצאה לש העובקה התכירצל ,םינפיה ברקב


ןונימ
םויב ג"מ 15 דע 10 :רגובמ

הטילח
הצאהמ תויפכ 3 דע 2 לע םיחתור םימ לפס וגזמ
תוקד 10 וניתמהו הקבא לע וא תשבוימה 
םויב םילפס 3 דע ותש

תורהזא
םימהוזמ םי יממ הפסאנש הצאב שומישמ ורהזיה
,ףוגב דוי לש רתי זוכירל םורגת הצאהמ ידמ ההובג הכירצ
ןגמה תטולב לש ןיקתה הדוקפיתב עגפיש רבד 
תלוכת בקע) םד-ץחל רתימ (רבעב ולבסש וא) םילבוסה לע
,(הב דויה תלוכת בקע) ןגמה תטולבב תויעבמ וא (ןרתנה 
פלק תצאב שומישל םדוק ,אפורב ץעוויהל