יוויק
Kiwi
(Actinidia chinensis/Actinidia deliciosa)

דע אשנתהל יושעש רישנ ספטמ אוה יוויקה
.םלועה יבחרב ותוא םילדגמ םויכו ןיסב ורוקמ .םירטמ 9 הבוגל

.לשובמ וא יח לוכאל ןתינ יסיסעה ירפה תא
.שמש רואב אל ךא ,רדח תרוטרפמטב לשבה ירפה תא וקיזחה
דחי ,ריינ תיקשל ירפה תסנכה ידי-לע ,רסוב ירפ תלשבה וזרז
.הננב וא סגא ,חופת םע   
.ותכירצל םדוק םייעובש דע עובש קיזחהל ןתינ לשב ירפ


לודיג יאנת
.תיבובקרב הרישע (תיצמוח הפידע) עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ דע תיקלח שמש
.הרקל שיגר אוה .תוחור ינפמ הנגהל קוקז ץעה
.תיפקיה רדגל דומצב ולדגל ןתינ .הכימתל קוקז ךרה ץעה
ץע לכ ךא ,(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.תוחפל םיצע ינשב ךרוצ שיש ךכ ,הבקנ וא רכז וניה   
.וביבס םייבקנ םיצע רפסמ תיירפהל דדוב רכז ץעב יד
.םיקרחו םירובד תועצמאב השענ קוביאה
.ומצע תא תורפהל יושע וניא ץעה
.םירוחיימו (םירכז ואצי םיליתשה תיברמ) םיערזמ יובירה
ףנע) םיאתמ םוזיג תרזעב םיפנעה הנבמ לע רומשל בושח
תרחא (םיינשמ םיפנע רפסמ םיפעתסמ ונממ דחא ישאר   
.השק השיגה היהת םהילא םיפנע ךבסל ץעה חתפתי   
.םילעה לכ תרישנ רחאל ,רבמבונ תארקל לישבמ ירפה


תיאופר תוליעפ
.תונייוצמ תויתנוזת תונוכת לעבל בשחנ יוויקה ירפ
(זופתב רשאמ הלופכ) רתויב ההובג C ןימטיו תלוכת לעב אוה
.םדה-ילכו בלה תכרעמ תואירבל הבושח הנוכת ,םויזנגמ ליכמו
,E ןימטיול ןמוש לד רוקמ אוהו ןגלשאב רישע ,ןרתנב לד ירפה
.םיביסל בוט רוקמ וניה ירפה .תוריפב אוצמל השקש הנוכת

.םישרושבו עזגב ,ירפב םישמתשמ

(םישרושו עזג ,ירפ) יוויקה תונוכת

.עיגרמ.ןתשמ
.ןנצמ/םוח דירומ

...ב לופיטל םישמשמ ספטמה יקלח לכ

.(העינמ) תוננטצה
.דבכה ןטרס
.טשווה ןטרס
.ןתשה יכרדב םינבא
םיקרפמ יבאכ
.(Rheumatoid Arthralgia)  


ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

...תושדח - יוויק ואר