הלירפסרס/תיסוסיק
Sarsaparilla/Zarzaparrilla
(Smilax officinalis)

יתנש-בר ספטמ/ערתשמ חמצ איה תיסוסיקה
םייככוס םיחרפו םיינצקוע םילועבג לעב
.םלועה יבחרב ץופנ חמצה .םינטק םינבל
.םירצנ םיחתפתמ םהמו םיערתשמ םישרושה

קתקתמ חיר ילעב םניה תיסוסיקה ישרוש
םישרוש תריב תנכהב םישמשמ םה .םיענו
.םירחא םילק תואקשמו


לודיג יאנת
.םיחל וא םישבי ,םירעוימ םירוזיא ומכ ,לצל הקוקז תיסוסיקה
,תיבובקרב הרישעו הקד רמיח תמדאמ ,תיצמוח/תילוח עקרק
.םילרנימב הרישע עקרק דעו תינוניב שרוח תמדא ךרד  
.תיטירק הניא זוקינה תגרד  
.שרושה ינקמ - יביטטגו וא (ביבאב םדקומ) םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
,ןגנמ ,םויזנגמ ,לזרב ,תירפוג ליכמה תיסוסיקה שרושב םישמתשמ
,ץבא ,ןחרז ,טלבוק ,םורכ ,םוינימולא ,ןוקיליס ,םוינלס ,ןגלשא ,ןדיס
,םינינופאס ,יחמצ ריר ,(Albumen) ןימובלא ,ןינאט ,ןמש ,ףרש ,לידב
תיאתו (Stigmasterol) לורטסמגטיס ,(Sarasaponins) םינינופסראס
.D ןימטיוו C ןימטיו ,B ינימטיו ,A ןימטיו םג שרושב .(Cellulose)

.םירחא אפרמ-יחמצ םע בולישב תיסוסיקב שמתשהל גוהנ

(ימינפ שומישב) תיסוסיקה תונוכת

.דוריג תענומ
.םוח הדירומ
.תקזחמ
.ארבג חוכ הריבגמ
.ינימ קשח הריבגמ
.העזה תדדועמ
.םיזג תככשמ
.תנתשמ
.תאטחמ
.םד תרהטמ
.ףוגב םינומרוהה תומר תא תנזאמ

...ב לופיטל תשמשמ תיסוסיקה

...ב לופיטל תיסוסיקה תשמשמ תינוציח

.(Herpes Zoster) תרגוח תקבלש(1).םיעצפו םיביכ

.הפיטש ימ תועצמאב (1)

...ב לופיטל תיסוסיקה השמיש רבעב
.(Syphilis) תבגע

...ב לופיטל תיסוסיקה תשמשמ םירחא אפרמ-יחמצ בולישב

תיגרלא רוע תקלד
.(Allergic Dermatitis)  
.סיזאירוספ
.המזקא