(תינרוק םג הנוכמ) ןימיט/תינרוק תב
Thyme
(Thymus vulgaris)

ןווגימ ול ,חיש יומד ,יתנש-בר חמצ תינרוק תב
.םינז 100-כ ןב
.רעישב ןמזה םע םיסכתמו םיצועמ םילועבגה

החרזמב התוא םילדגמ .הפוריא םורדב תינרוקה תב רוקמ
.ןוכיתה םיה תוצראבו הקירפא ןופצב ,המורדבו
.רתויב דימע חמצ אוה השעמל ךא ,ןידע הארנ ,ערתשמ חמצה
.ןזל םאתהב ,מ"ס 40 דע 5 הבוגל אשנתמ אוה
...םינז 2-ל תקלחנה ,הטושפה תינרוקה תב םה םיצופנה םינזה
.(םילעה תבחר) תילגנאה תינרוקה תב
.(םילעה תרצ) תיתפרצה תינרוקה תב
...ןכו
תשמשמה ,קזח ינומיל חוחינ תלעב) תינומילה תינרוקה תב
.(ןוזמל חוחינ תפסוהל רקיעב    

.רתויב יסיסב חבטמ לכב אצמיהל תינרוקה תב לע

ךומס חמצה תא ומטק ,םילעה שובייל
םוקמב ךופה ותוא ולתו ותחירפ ינפל     
.בטיה ררוואמו שבי ,םימח     
.שביו םוטא ילכב תינרוקה תא ונסחא ,ושוביי רחאל
.הלק תיטנקיפ תופירח ילעב וילעו רתויב ינחיר חמצה
ןילבת םישמשמ ,(םישבוימה וא םיירטה) םילעה
םיגד ,םיקרמ ,תוציפ ,םיטלס ,יולימל רשב-ילכאמל     
.םיציב ילכאמו     
.תינרוק ילעב ץמוח ןווגל ןתינ

.םישקשקמ רטפיהל עייסת תינרוק תב תטילחב רעיש תפיטש


תינרוק תב ילע תפסוה ,תיממע הנומא יפל
.העוגר הניש איבת הנישה תירכל     
.שבדה ירובד לע הבוהא תינרוק תב


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ עקרק
.תיקלח/האלמ שמש
הקוקז הניא תינרוקה תב ,התטילק רחאל
.ןושידל הקוקז הניאש טעמכו הבר הייקשהל    
חמצ תמועל םינבב לודג םייוניש ןווגימ ביני םיערזמ יוביר
.(חוחינו עבצ ,לדוג) םאה    
 ביבאה תליחתב ,םישרושה תקולח ידי-לע התוברהל ףידע    
.הכרבהה תטישב תוברהל םג ןתינ .לועבג ירוחיי ידי-לע וא    
שי םתוא ,הנתוכ יערזב וא תומצע חמקב ןשדל ץלמומ
.חמצה סיסבל ביבסמו בורק ןימטהל    
.םתובעל ידכ ,םתיצחמ דע םוטקל שי תמדוק הנש יחמצ
.העלסמ ןגל המיאתמ .ערתשתו ריק לע ספטת תינרוקה תב
.תע לכב ,הנטק תומכ ,םילעה ןמ טקלל ןתינ


תיאופר תוליעפ
תינרוקה תב איה םילופיטל רתויב המיאתמה .םילעב םישמתשמ
.תיארפה תילגנאה

הענו הלדג איה וב םילקאל םאתהב הנתשמ ןמשה תלוכת
ילונפ לומית םניה םיירקיעה ויביכרמ .םיזוחא 6.5-ל 0.75 ןיב
לומית רתא טעמו 15% :לורקברקו 40% :(Phenols thymol)
ןמיצ ,(Cineol) לואניצ ,(Thymol methyl ether) ליטמ
(Borneol) לואנרוב ,(Alpha-pinene) ןניפ הפלא ,(Cymen)
.םינורחאה םיינשה לש םירתסאו

רישע (Thymus citriodorus) תינומילה תינרוקה תב ןמש
יארחא ןומילה חוחינל .60% דע ,(Geraniol) לוינארגב
.14% :(Citral) לרטיצה

...לע לקמ תינרוק תב הת
.(Hangover) תורכיש תועפות.(Cough) לועיש

...ל םג שמשמ אוה

...מ םילבוסל בוט שבדב קתוממ תינרוק תב הת

...מ םילבוסל םג ליעוי אוה

...לע לקמ תינרוק תב ןמש

םח טבמאל תינרוק תב ילע תפסוה
הווהמו םדה-רוזחמ תצרמהל הבוט
.יטפסיטנא רמוח